- Det er trist at Høyre og FrP undertrykker politisk debatt

Meninger

Det ble i dag fremmet forslag om to uttalelser til kommunestyret fra partiene SV, R, Ap og Sp. Den ene uttalelsen var om flyktningene i Moria, den andre om kvotemeldinga. Uttalelsene var meldt i rett tid, men ble likevel blokkert fra behandling av Høyre og Frp. De to partiene har akkurat en tredjedel av stemmene, og hvis en tredjedel av kommunestyret ønsker å hindre behandling av saker, kan de gjøre det. Normalt vil likevel alle uttalelser bli behandlet. Frp og Høyre er stilt i forlegenhet i begge disse sakene både nasjonalt og lokalt, og det virker åpenbart at det kun er for å unngå en vanskelig debatt at de ikke ønsker uttalelsene tatt opp. Det er trist å se politisk debatt bli undertrykket på denne måten, og det er spesielt trist i så viktige saker. Det dør barn i flyktningeleiren Moria på grunn av horrible forhold, og det er spredning av koronavirus. For barn med allerede svekket helsetilstand er dette svært alvorlig, men Høyre og Frp ønsker ikke å bidra til å evakuere disse barna. Det bør Høyre og Frp ta ansvar for ved å ta del i åpen politisk debatt.

Den andre uttalelsen angår regjeringens forslag til kvotemelding, som hvis den vedtas vil bli nok et ran av kystens folk. Det er selvsagt ubehagelig å skulle ta ansvar for ytterligere samling av kvoter på store båter i store rederier, men heller ikke her ønsker Høyre og Frp debatt, eller å stå for sin politikk ved å stemme mot uttalelsen i kommunestyret.

Dette er de to forslagene:

"Sortland ber om løsning for flyktninger i Hellas"

Sortland kommunestyre er kjent med den dramatiske flyktningesituasjonen på øye Lesvos i Hellas. Kommunestyret ber nasjonale myndigheter ta initiativ for en felles løsning med andre land for å avhjelpe situasjonen. Det kan innebære å åpne for mottak av flyktninger til resten av Europa, slik flere land allerede har sagt seg villig til.
I tillegg til dette ber kommunestyret om at Norge uansett må være beredt til å motta flyktninger – særlig enslige mindreårige og familier med mindreårige barn. Dette kan gjøres ved at kommunene gjøres økonomisk i stand til det, og at etablert kompetanse og tilrettelegging i kommunene utnyttes.
Den generelle særdeles vanskelige situasjonen i flyktningeleirene kan forverres ytterligere dersom koronasmitten får utbre seg der. Aksjonen «Evakuer barna fra Moria» setter helt nødvendig søkelys på denne situasjonen og fortjener støtte."

"Trekk kvotemeldinga!"

Havressursloven slår i § 2 fast at «Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg». Dette er fiskerienes «grunnlov» og må ikke tukles med.

Stortingsmelding nr. 32 «Et kvotesystem for økt verdiskaping» skal behandles av Stortinget i mai. Det er kun ei uke etter at Riksrevisjonen har lagt fram en rapport om regjeringas forvaltning av blant annet Havressursloven. Dette kan tolkes som en maktdemonstrasjon.

Ett av forslagene i meldinga er at de som disponerer kvoter gratis i dag, skal få eie en fast andel av kvotene i framtiden. Disse kvotene skal kunne omsettes. Det er vanskelig å tolke det på annen måte enn at dette bryter med Havressurslovens grunnleggende prinsipp.

Sortland kommunestyre mener at privatiseringen av kvotene må stanses! Fiskeressursene er vår største felles ressurs etter oljen. Norge hadde ikke vært blant verdens rikeste land om vi hadde privatisert og gitt bort oljeressursen, da den ble oppdaget!

Omsettelige kvoter i fiskeriene er i ferd med å frata distriktene og ungdom muligheter til fiske på grunn av galopperende kvotepriser og manglende tilgang på kapital. Kapitalsterke interesser i fiskeriene har ført til kvotesentralisering og svekkelse av flere livskraftige kystsamfunn. Det vil gjøre det vanskelig for unge å etablere seg som selvstendige eiere og drivere i fiskeflåten. Dette strider mot intensjonene med Deltakerloven.

Det vil være en stor feil om eierskapet til ressursen skal gis bort til noen få, og ikke eies av felleskapet. Et slik kvotesystem ville savne legitimitet i befolkningen.

Sortland kommunestyre mener at et nytt kvotesystem må sørge for lokalt eierskap, verdiskaping og arbeidsplasser langs kysten slik lovverket beskriver. Utvikling i retning av større og større havgående fartøyer med frysekapasitet og ei trålernæring som har fått fritak fra den opprinnelige forutsetning om levering til spesifikke anlegg, trekker i motsatt retning. Regjeringas innstilling i kvotemeldinga vil befeste denne utviklinga og undergrave kystfolkets rett til å høste, skape verdier og arbeidsplasser fra havet.

Grunnlaget for å drive videreforedling i Norge basert på tilgang til ferskt råstoff, er i ferd med å forsvinne. Konsentrasjon av landinger en kort periode medfører en tilsvarende svikt i landinger utenom en toppsesong på noen få uker. Et framtidig kvotesystem for å skape økt verdiskaping og foredling på kysten, må sørge for bedre koordinering mellom foredlings- og fangstleddet i næringen.

Sortland kommunestyre mener at Stortingsmelding nr. 32 «Et kvotesystem for økt verdiskaping» burde trekkes tilbake. Diskusjonen om framtidig forvaltning av de marine ressursene må føres videre med utgangspunkt i sterkere offentlig forvaltning av de evigvarende ressursene i havet."