Prime Capital misbruker Rådmannens vurdering

Meninger

Rådmannens i Andøy skriver til den politiske hastebehandling:

«Denne saken handler ikke om å være for eller mot bygging av vindkraftverk, men om å sikre kommunens og Andøysamfunnets interesser dersom vindkraftverket likevel skulle bli realisert.

Selskapet planlegger å sende en omgjøringsbegjæring til departementet. Det haster å ta stilling til avtalen, fordi det er nå kommunen har mulighet til å få noe igjen i form av avbøtende tiltak og kompensasjon til kommunen/lokalsamfunnet. Dersom/når OEDs avgjørelse eventuelt er omgjort, vil kommunens forhandlingsmuligheter være små.

Den framforhandlede avtalen oppfyller forutsetningene i vedtatt økonomiplan. Avtalen i seg selv er ingen garanti for at inntekten vil komme, men vil sikre at forutsetningene i økonomiplanen innfris dersom vindkraftverket blir realisert.

OEDs avgjørelse vil få store konsekvenser for kommunens tjenestetilbud og utviklingen av lokalsamfunnet, både når det gjelder bortfall av kommunale inntekter og muligheten for etablering av et betydelig antall nye fornybare arbeidsplasser».

Utbyggingsselskapet for Andmyran vindkraft, Prime Capital, har nettopp brukt avtalen med Andøy kommune som brekkstang i omgjøringbegjeringen til OED. Det var vel det som nettopp var hensikten med hastebehandlingen, ordfører i Andøy, Knut Nordmo (Sp)?

«Forvaltningsloven § 35. (omgjøring av vedtak uten klage).

Et forvaltningsorgan kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget dersom

  • endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser eller
  • underretning om vedtaket ikke er kommet fram til vedkommende og vedtaket heller ikke er offentlig kunngjort, eller
  • vedtaket må anses ugyldig.»

Ingen av disse forhold kan påberopes i forhold til vedtaket i OED verken av Prime Capital eller Andøy kommune.

Det blir ingen vindkraftindustri i Andmyran. Det gledelige og godt begrunnede vedtaket i Olje- og Energidepartementet er endelig og kan ikke påklages.