-Regjeringens røvertokt av kystkommuner

Meninger

Kystkommuner over hele landet holdt for narr, når staten og dagens regjering raner kommunene for rettmessige inntekter. Kvæfjord kommune vil for 2020 få redusert sitt bidrag fra havbruksfondet fra kr 18.739.481 til kr 5.354.138

Den nye fordelingsnøkkelen fra Havbruksfondet er en skandale, med utgangspunkt i at Stortinget faktisk bestilte ei ordning som skulle styrke vertskommuner sin mulighet til tilrettelegging og næringsutvikling.

Produksjonsavgiften var bestilt som et tillegg til, og ei styrking av ordninga, regjeringa har no fått den på plass, men har redusert kommunenes andel til 25 %.

Dette er avgjørende viktig for kystkommunene, Stortinget må opprettholde dagens fordelingsnøkkel. Alternativet som ligger klart fra regjeringen er i realiteten en slakt av utbetaling til kommunene.

Det er urealistisk at produksjonsavgiften vil være i nærheten av å kompensere for disse tapene, dette bekreftes av næringsavdelingen i TFFK. Men produksjonsavgiften er et viktig supplement, som bidrar til forutsigbarhet og mer stabile inntekter. Men når regjeringen svarer på denne med å mer enn halvere kommunes inntekter fra Havbruksfondet, har vi dessverre tatt mange steg bakover i arbeidet med å styrke næringsutvikling og lokalsamfunnsutvikling i distriktskommuner.

For 2020 er det lagt opp til 1 mrd til fordeling, så den negative effekten kommer allerede i årets utbetaling. Resulterer av produksjonsavgift er foreløpig beregnet til omkring 500 mill, dette kommer først i 2022. Det er ikke i nærheten av å kompensere for denne omleggingen.

Hvis dette forslaget fra regjeringen går igjennom mener jeg at kommunes kystsoneplaner må revideres og muligheter for vekst innenfor havbruksnæringen begrenses.

For Kvæfjord Senterparti er dette også noe merkelig at aktører innenfor havbruk er passive i denne debatten og ikke kjemper for kommunene som stiller sine arealer til disposisjon og skal legge til rette for vekst i årene som kommer.

Jeg håper at lokale partifeller av regjeringen kommer på banen for å jobbe opp mot sine respektive parti på stortinget. Kan virkelig lokale høyre, venstre og krf velgere godta et slikt forsøk på å svindle kystfolket?

Her gir regjeringen smuler med den ene hånda og forsyner seg kraftig med den andre. Dette er dramatisk for kysten og setter arbeidet for å tilrettelegge for videre vekst og utvikling i havbruksnæringen kraftig tilbake»

Det er et krav fra Kvæfjord Senterparti, på vegne innbyggerne i Kvæfjord. Havbruksfonds opprinnelige fordeling til kommunene må videreføres.