«Når Rødt settes på skolebenken av SV, SP og AP»

– Usaklige og udokumenterte påstander og karakteristikker som «Trump-taktikk» får bare står for deres måte å debattere på og vil ikke bli kommentert, skriver Rødt Sortland i sitt svar til posisjonens mening som fredag ble publisert på VOL.
Meninger

SV, SP og Ap har invitert de 2 mediehusene i Sortland til pressekonferanse. Det eneste tema er partiet Rødt. Det gjøres etter at folkevalgte tar tatt «ferie» etter et hektisk politisk 1. halvår 2020. Da burde det være noe særlig viktig som offentligheten burde få vite noe om. Sjølsagt ble Rødt interessert.

Rødt som parti velger å svare på denne måten sjøl om pressekonferansen retta seg mot Rødts gruppeleder og formannskapsmedlem. I tilnærma alle politiske saker behandla i driftsutvalg, formannskap og kommunestyre har standpunkt vært avklart internt i forkant. Partiet har full tillit til den jobben Christoffer Ellingsen gjør for partiet.

Pressekonferansen behandla medieutspillet «Lapphaugen og politikken» som om det var underskrevet av han alene. Det står tydelig at dette var fra kommunestyregruppa. Dette er eksempel på hvordan SV, SP og AP behandler sannheten i denne sammenhengen.

Usaklige og udokumenterte påstander og karakteristikker som «Trump-taktikk» får bare står for deres måte å debattere på og vil ikke bli kommentert.

Rødt har IKKE vingla i vår innstilling til Lapphaugen

Rødt har skilt mellom å få etablert en elementfabrikk i Sortland, og hvordan dette skulle gjennomføres. Det mener vi har kommet veldig godt fram i de sammenhenger der det har vært politisk behandla. Planen om elementfabrikk var så pass positivt at vi gikk inn for å få utreda plassering og gjennomføring før vi tok endelig stilling i reguleringsplansammenheng. At SV, SP og AP kaller dette for at vi driver «ett spill» som de uttrykt til media, er uforståelig.

Rødt la inn forslag i formannskapet som var avgjørende å få vedtatt, dersom vi skulle være positivt til saka. Når vi ikke fikk støtte, stemte Rødt mot prosjektet. Det gikk altså en grense for hva vi kunne akseptere. Forholdene det gjaldt har vært sentral i prosessen og Rødt argumenterte tydelig for forslagene. Vi mener er en ryddig framgangsmåte. Slik vi oppfatter det, mener Christian Torset (SV) dette om framgangsmåten, slik det er referert fra pressekonferansen: «– Folk bør være oppmerksom på at Christoffer Ellingsen hele tiden ligger og vaker på grensa. Da kan han snu i ei sak om han ser det går dårlig. Det mener jeg han har gjort i denne saka».

Det kunne for øvrig vært fint å få eksempler på denne «hele tiden»- framgangsmåten. Dette er så nær det går an et politisk karaktedrap av vår representant. Det er vel få andre politiske partiet i Sortland som har vært generelt mer tydelig, holdt fast på begrunna standpunkt og i tillegg gått ut i offentlighet med aktuelle saker.

Rødt har bruk et uheldig begrep «spill» i sammenheng med vår mening om at lapphaugsaka gang på gang er lagt fram til politisk behandling med for dårlig utredning og ekstremt korte tidsfrister. Sjøl om Rødt umiddelbart trakk tilbake begrepet, brukes dette rått i pressekonferansen. Antydning om beskyldning om korrupsjon blir til og med knytta til dette. Dersom SV, SP og AP ikke kan akseptere beklagelse av uheldige formuleringer i en engasjert debatt, da har flere enn Rødt et problem.

Rødt står fast på at er du stor nok og har økonomisk makt, kan du ha fortrinn framfor andre saker og aktører både internt i kommunen og som ekstern aktør.

Det har INGENTING med korrupsjon å gjøre! Rødt har aldri bruk dette begrepet om situasjonen i Sortland. I minst 2 saker i det siste har store aktører med planer lagt fram sine saker for formannskapet i både lukka og åpne møter. Få andre har ressurser til å engasjere toppspesialister til å legge fram sin sak for formannskapet. Det er sjølsagt vanskelig å bevise, men våre antakelser er at disse aktørenes saker har tatt ressurser som ved normalt prioritering skulle gått til andre. I dette bilde er også slik at Lapphaugen 3 ganger er kommer opp som tilleggssak etter at innkalling og saksliste er sendt ut med ordinær frister. Administrasjonen jobber på spreng med korte tidsfrister i slike vanskelige saker og politikere får desto mindre mulighet til å sette seg inn i kompliserte dokumentene. Sånn kan det ikke fortsette.

Rødt pekte på i media at det var mildt sagt påfallende at i SLUTTBEHANDLINGA av saka, tok ikke SV og AP ordet. Dette på tross av den store offentlige debatten som hadde foregått i media og innbygger initiativ med over 400 underskrifter. Når partiene i tillegg markerer hvor vanskelig denne saka har vært, var det særlig interessant å vite hva som var avveiningene som gjorde at de endte på 100% tilslutning til prosjektet. Det siste kan vi si fordi verken SV, SP eller AP har kommet med et eneste endringsforslag i politisk sammenheng underveis. Dette i motsetning til Rødt. Saka har vært behandla 4 ganger i formannskapet og 1 gang i kommunestyret.

Rødt kritisere administrasjonen når det etter vår mening er nødvendig og roser når det er på sin plass. Vi har beviselig gjort begge deler. Hvis det er slik at politikere som arbeidsgivere ikke skal kunne påpeke svakheter/feil fra administrasjonen, så kan dette til føre feil utvikling. Oppslag fra pressekonferansen kan tyde på at SV, SP og AP ikke skal være også kritisk til administrasjonen. Rødt har blant annet brukt mye ressurser på tidligere rådmanns rolle i Fagerlundsaka. Nylig tok vi opp at kommunedirektøren etter vår mening, gikk langt ut over sin fullmakt med å bevilge uten budsjett rundt 900.000 kr i en fratredelsesavtale. Disse sakene har etter vår mening stor offentlig interesse. Vi kommer fortsatt til å følge opp slike saker, men alt verken har vært eller vil komme i media.

Både politikere og administrasjonen må har rom for å gjøre feil, men dersom tolkning, vurderinger og framgangsmåte etter vår mening har systematiske negative konsekvenser, må dette tas opp. Rødt oppfordrer innbyggere til å kontakt med oss om de oppfatter seg feilbehandla fra administrasjon eller politikere.

Noen ytterligere kommentarer

Tove M. Bjørkmo, varaordfører, er sitert på følgende fra pressekonferansen: «I innlegget («Lapphaugen og politikken» vår merknad) hevdes det også at massene skal brukes i planlagte fyllinger i havna. Det er heller ikke riktig, for det er ikke kjent hvor massene vil bli brukt, sier Bjørkmo.»

Dette skal vel bidra til å bevise hvor feil Rødt kan ta.

For det første er det påfallende at Bjørkmo ikke ser ut til å ha satt seg inn i en av de viktigste forholdne i saka. På side 31 i Planbeskrivelsen som sjølsagt lå i dokumentene, står følgende:

«Tiltakshaver har tilgjengelige og godkjente arealer for mellomlagring av masser i eksisterende massetak på Karihaugen (avsatt i gjeldende kommunedelplan med formål R01). I tillegg er det planlagt utfylling i sjø for to lokaliteter i Sortlandsundet, avsatt i kommunedelplan med formål N/F1 og N/F2. N/F1 er detaljregulert med vedtak 13.02.2020 (tiltakshaver Benfra AS) og N/F2 er under detaljregulering og forventet vedtatt i løpet av 2020 (tiltakshaver Iparsell AS), se figur 5.6.»

Her og videre i dokumentet er det en helt konkret beskrivelse av hvor massene skal avhendes og nesten beregna nøyaktig m3-mengde fordelt på de 3 lokalitetene.

For det andre skreiv vi ikke «planlagte fyllinger i havna», men skreiv «Massen skal brukes i allerede vedtatte og planlagte utfyllinger i Sortlandssundet». En viktig unøyaktighet fra Bjørkmo.

For det tredje er det også merkelig at varaordføreren kunne gå inn for prosjektet uten å kjenne til planen for å plassere mer enn 700 000 m3 løsmasser (tallet er henta fra samme dokument)! Dette er i seg sjøl og isolert sett temmelig oppsiktsvekkende.

Sluttord

Det går an å vurdere om pressekonferansen har oppfylt sin intensjon slik Christian Torset (SV) uttrykte det ifølge media: «Vi håper på å bidra til ei endring i måten man driver debatt på. Denne "trumpismen" må få en slutt på». Vi i Rødt er tvilende til at formen og innholdet i pressekonferansen er et godt forbilde for hvordan vi skal drive den politiske debatten i Sortland.

Både Rødt og våre representanter har sjølsagt mer å lære både når vi skal lage politikk og hvordan vi framfører den. Vi kommer nok også til å gjøre feil i framtiden og deretter forhåpentligvis lære av det. Pressekonferansen ga oss litt å tenke på. Vi kan bli enda tydeligere slik at reelle misforståelser, karakteristikker og konstruerte tolkninger kan unngås mest mulig.

God sommer.