– Høyres bagatellisering av økonomien i Sortland

Meninger

Med dagens drift og finansiering av allerede opptatte lån, tærer Sortland kommune på oppsparte fond. Uten kraftig økt tilbakeføring til kommunen fra staten, vil fondene være tømt om få år. Så veit vi at det må investeres i skoler og også bygges nytt sykehjem med økt kapasitet som krever både investering og driftsmidler i årlige millionbeløp. Bare dette vil føre til minst 200 millioner i nye investeringer. Ny idretts-/svømmehall er under planlegging. Det er store vansker med å holde kvaliteten opp i driften av skoler og barnehager og i helse/omsorg. Det er store behov for vedlikehold blant annet av veier og bygninger.

I dette bilde går Marte Hov Jacobsen i medieoppslag går ut med tydelige synspunktet på hva vel 17 millioner fra Vesterålskraft skal brukes til.


Vil at millionprofitt må gå til hall, vei og bredbånd

Som VOL tidligere har omtalt vil Sortland kommune får 17,8 millioner kroner i profitt av Fjordkraft-aksjer. Marthe Hov Jacobsen, gruppeleder i Sortland Høyre, mener at disse pengene må gå til langvarige investeringer som kommer folket til gode.


17 millioner er ikke å forakte, men smuler ut fra behov

Høyre vil bruke de friske millionene til ny idretts-/svømmehall, sammenkopling av Bjørklundveien med Vestmarka, utbedring av Sigerfjordveien og utbygging av bredbånd i Eidsfjord. Når disse viktige oppgavene koples direkte opp mot 17 millioner, er dette både useriøst og direkte tilslørende av virkeligheten. Det gis inntrykk av at nå er det ei løsning på disse store oppgavene og den har Høyre klart å finne. Slike lettvinte løsninger uten rot i virkeligheten skaper et bilde som det ikke er grunnlag for. Å skape falske forhåpninger - «å kaste blår i øyene på folk» - er ikke god måte å drive politikk på. Det gir inntrykk av useriøse og overfladiske politikere og kan føre til forakt for politisk arbeid.

Virkeligheten trumfer Høyres ønskedrømmer

Med luftige beregninger fra erfaringstall så langt, er det antyda en investering på 150 mill. til ny idretts- og svømmeanlegg. Sigerfjordveien fra skolen og innover fjorden er kritisk dårlig og delvis trafikkfarlig. Her trengs flere 10 talls millioner for å få den noenlunde tilfredsstillende. Utbygging av breiband i Eidsfjord er beregna til flere millioner. Løsning for sammenkopling av Bjørklundveien til Vestmarka fra sør, er tidligere ut fra vedtatt reguleringsplan beregna å komme opp i 30 – 40 millioner. Summen av det Høyre skal bruke vel 17 millioner til å dekke, er på godt over 200 millioner!

Beklager Sortlands befolkning – det Høyre går ut med er farlig tilslørende. 17 millioner dekker få års rente og avdrag på de lånene som er nødvendig for å løse de oppgavene Marte Hov Jacobsen vil bruke dette beløpet til. Det tildekker at kommunene får altfor liten tilbakeføring fra staten fra verdier som skapes i kommunene. Sortland Høyres utspill kan nettopp også ha denne hensikten. Hvordan regjeringa klemmer kommuneøkonomien som en svamp, illustreres gjennom siste utspill om å frata kommunenes tidligere andel av Havbruksfondet.

Framtida og løsninger?

Det er virkelig grunn til å stille spørsmål om hvordan kommune skal finne løsninger på oppgavene som vi har i forhold til den økonomiske situasjonen. Nytt idrettsanlegg, ny skole og nytt sykehjem er under planlegging og vil bli gjennomført. Mange andre store investeringer må settes på vent slik framtida ser ut i dag. Økt press fra kommunene for større tilbakeføringer, kan føre til bedring på sikt. Det krever et samla folkelig og politisk opprør. Sjøl med de økningene som dagens stortingsopposisjon har lagt fram for økning av kommuneøkonomien, gir lite håp for det store løftet som må til. Skal vi bevare velferdsstaten, minske ulikheter i samfunnet og styrke det offentliges rolle i folks sitt liv, må kommuneøkonomien bli av de viktigste tema i valgkampen 2021. Sortland Høyres utspill rundt de 17 millionene kan tyder på at Høyre ikke blir en del av denne delen av valgkampen. De ser ut til å være fornøyd med tingens tilstand.