Høyres anbudspolitikk fører store verdier ut av landet

Meninger

De fleste bedriftene i Nord-Norge er små og mellomstore. Sammen utgjør de en bærebjelke i vår landsdel, med viktige arbeidsplasser, som kjøpere av varer og tjenester og som skatteytere.

Dessverre gjør dagens regjering det vanskeligere for disse virksomhetene å vinne offentlige anbud, ved å føre en anskaffelsespolitikk som i liten grad skaper lokal aktivitet. Anbudene er blitt så store at de går ut av landsdelen, og mange dessverre også ut av landet.

Min kollega Finstad på Nordlandsbenken og med adresse Lofoten er en varm forsvarer av de enorme anbudene. Han fremstiller det i et innlegg i VOL 28. juli som om de som ikke ønsker anbud på omkring 10 milliarder ikke er interessert i at veier bygges i Nordland. Det stemmer selvsagt ikke, men Arbeiderpartiet har hele tiden ment at anbudet bør deles opp slik at norsk næringsliv kan ha en sjanse til å konkurrere. Hvorfor er det viktig?

1) En rapport fra Oslo Economics på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet så på de markedsmessige konsekvensene av store offentlige kontrakter innenfor tre utvalgte markeder, hvor anleggsmarkedet var et av dem. Den viste at hvis en offentlig innkjøper av anleggsarbeid legger ut anbud over 2 milliarder vil kontrakten oftest gå til et utenlandsk firma. Rapporten fra 6. mai sier at det viser en «innkjøper med lav interesse for å utvikle norske entreprenører».

2) En analyse av konkrete vegprosjekter med norsk hovedentreprenør sammenlignet med utenlandsk, viser stor forskjell på hvor mye av kontraktens verdi som blir igjen i Norge. Hvis man bruker 1 milliard norske kroner og det går til en norsk hovedentreprenør, blir 740 mill. kr igjen i Norge. Velges en utenlandsk hovedentreprenør er beløpet under det halve!

Da konkluderer både NHO, LO, EBA og Arbeiderpartiet slik: Vi må dele opp anbudene slik at norske bedrifter kan tjene penger, sysselsette flere og skape verdier! Det er helt avgjørende for at vi skal videreutvikle norske kompetansemiljøer og skape flere arbeidsplasser.

Som jeg sa under Stortingets behandling av Arbeiderpartiets forslag om å dele opp anbudet 19. mai: Hålogalandsveien er en meget viktig riksvei for Norge – den riksveien med flest vogntog med fersk fisk, av en standard som ikke er bygd for disse vogntogene. Stortinget vedtok i juni 2017 at den skulle påbegynnes i løpet av de fire neste årene. Høyreregjeringen har somlet, og enda er ikke proposisjonen som må fremmes om Hålogalandsveien kommet til Stortinget. Da Arbeiderpartiet skjønte at regjeringen var i ferd med å lage en gigantkontrakt foreslo vi å endre anbudet. Vi har ikke sagt hva vi vil gjøre når proposisjonen kommer. Jeg mener Høyre og Finstad bør ta det ansvaret regjeringen har, og sikre framdrift i samferdselsprosjekter i nord med kontrakter lokale bedrifter kan konkurrere om. Regjeringen imponerer ikke!