Hjelp dem som bor på Sandvikbakken!

Torstein Reinholdtsens vei på Myre er sentral i en skarp konflikt på Myre.  Foto: Tommy Hansen

Meninger

Som beboer her på Sandvikbakken ber vi nå om hjelp og tips! Hjelp og tips til hvordan en på best mulig måte kan få stadfestet en gang for alle at ny tilførselsvei til Sandvikdalen og Vornes skal legges til T. Reinholdtsens vei slik det hele tiden har vært meningen.

Nå trenger vi som bor langs veien hjelp til å få Hovedutvalg Teknisk (HT) til å innse hvor hodeløs deres opptreden er – og hvor overkjørte vi faktisk føler oss. Slik det er nå føles det som vi som bor langs veien er de eneste som er interessert i sikkerheten til barn og andre myke trafikanter som skal benytte denne veien daglig. Den «midlertidige» løsningen HT ønsker å tvinge fram er kun et skalkeskjul for å tilrettelegge for anleggstrafikk til de mange planlagte byggeprosjektene i området. På den måten planlegger de å omgå rekkefølgebestemmelsen som følger enkelte prosjekter, der det kreves ny og trafikksikker vei før oppstart. Den «midlertidige» løsningen som er skissert vil ikke hensynta myke trafikanter. Den legger opp til marginalt bredere vei, uten fortau eller veiskulder. Den vil føre til flere farlige situasjoner, og de myke trafikantene vil bli skadelidende. For la det ikke være noen tvil, det er ingen utvidelsesmuligheter for veien over Sandvikbakken. Mange av husene ligger så tett på veien at de knapt har plass til parkering for egen bil. På vinterstid med snø og brøytekanter blir veien adskillig smalere.

Vi som bor her, ønsker en trafikksikker vei for oss selv og våre barn. Vi vil at sikkerhet skal settes i høysetet, og at vi ikke skal føle oss utsatte og redde hver gang en bil kjører forbi, og det gjør det ofte. Trafikktelling her viste ÅDT over 1.000 biler, noe som er en betydelig trafikkmengde i et boligfelt. Vi ønsker derfor ikke ytterligere trafikk i form av anleggstrafikk, noe som tydeligvis ikke når inn til posisjonen i HT. Vi som bor langs veien, ønsker oss derfor støtte fra folket. Vi ønsker at flere skal få øynene opp for det som er i ferd med å skje. Vi ønsker at flere skal si i fra at det ikke er greit at posisjonen i HT ignorerer sikkerheten til beboerne langs veien her, og alle barn og unge som daglig benytter denne veistrekningen til skole og fritidsaktiviteter! Vi ønsker at HT sin holdning til å tvinge igjennom saker skal stanses.

Dersom ledelsen i kommunen fortsetter å overkjøre innbyggerne sine for å tekkes noen få, bør de ikke bli overrasket om folketallet fortsetter å gå ned. Det snakkes så fint om tilrettelegging og bolyst for å få flere tilflyttere, «Øksnes for flere» er et ofte brukt slagord. Det er imidlertid minst like viktig å ta vare på og legge til rette for de som faktisk bor her. Slik HT turer fram i veisaken over Sandvikbakken er uhørt, og en slett behandling av kommunens innbyggere.

For å sette fokuset på en del av problemet kan de som kjøper Bladet Vesterålen se på forsiden av torsdagsutgaven en av sakens kjerner. På forsiden er et medlem av kommunens øverste ute og tar del i trafikkk-sikrende tiltak til beste for deres innbyggere, mens her i kommunen blir det systematisk jobbet imot oss som ferdes på denne veien. Er det slik det skal være i vår kommune?

Folk i Øksnes har i mange sammenhenger vist at de er flinke til å stå sammen. Nå ber vi om at dere står sammen med oss for å få på plass en ny, trafikksikker tilførselsvei til Sandvikdalen og Vornes slik den har vært planlagt siden tidlig på 70-tallet, nemlig langs sjøen som en forlengelse av T. Reinholdtsens vei. Vi tror dere alle skjønner at det er på tide, og håper at dere ikke bare lukker øynene for det slik ledelsen i kommunen så respektløst gjør.