- Bolyst i Øksnes?

Meninger


Øksnes Arbeiderparti har stilt seg spørsmål om hva posisjonen ved SP. H og Frp egentlig vil med Øksnes Kommune, og hvordan de skal gjøre kommunen til en attraktiv kommune å flytte til. Det har vært vanskelig å få øye på noen visjoner, utenom at de vil fjerne eiendomsskatten. Det er et tiltak som i seg selv hverken øker bolyst eller gjør kommunen bedre rustet til å møte fremtiden.

Tvert imot så sørger det for lavere inntekt til kommunen, og mindre penger å bruke på tjenester til innbyggerne samt nødvendige investeringer. Posisjonen har fått en gavepakke i form av noen millioner i utbytte for salg av aksjer i Fjordkraft, i tillegg til at kommunen får og har fått midler fra havbruksfondet.

Dette er midler som kunne kommet godt med til for eksempel:


*egenandel på investeringer som Elvelunden 2 og Skolekvartalen, som igjen ville gitt lavere årlige kostnader på avdrag og renter

*ta igjen noe av etterslepet på vedlikehold av kommunale veier og bygninger

*redusere egenandeler barnehage og SFO for å gjøre kommunen mer attraktiv for småbarnsfamilier

*opprettholde anbefalt nivå på disposisjonsfond for å stå bedre rustet til å takle uforutsette utgifter


I stedet velger posisjonen å bruke alt for å balansere driften i budsjettene. Det er risikosport, og å skyve utfordringer fremfor seg. I stedet for å legge rette til de kommende generasjoner legger vi heller problemer i fanget på dem.

En av sakene i forrige kommunestyre som ikke har fått så mye omtale i media, er en av de viktigste sakene i løpet av året. Det er hvor politikerne blir invitert til å signalisere hva de ønsker i budsjett-og økonomiplanforslaget fra administrasjonen. Denne gangen kom det noen få signaler fra posisjonen, både om hva de ønsket og om hva de ikke ønsket. Det er ganske kjapt oppsummert:


*posisjonen er åpen for å ha kun Myreheimen som eneste sykehjem i kommunen

*posisjonen er åpen for å redusere antall legestillinger i kommunen

*posisjonen ønsker IKKE å satse på mer heltidsstillinger i kommunen

*posisjonen ønsker IKKE å øke grunnbemanningen innenfor helsetjenesten

*posisjonen ønsker IKKE å bidra til næringslivet gjennom støtte til ekstrautgifter relatert til pandemien


Oppsummert så er signalene fra posisjonen at de vil gi et dårligere helsetilbud, de vil ikke bedre forholdene for de ansatte i helsesektoren, de vil ikke gi de som har små prosentstillinger i kommunen mulighet til å få heltidsstillinger og de ønsker ikke å bidra til å støtte næringslivet i en krevende situasjon.

Kostnaden ved å fjerne eiendomsskatten begynner å komme til syne, og det er ikke noe vakkert syn. Dette kommer i tillegg til at posisjonen velger å ignorere engasjerte innbyggere, og med det bidra til å skape negativt omdømme for både politikere og kommunen som helhet. Dette er ikke tiltak som bidrar til å gjøre Øksnes til en attraktiv kommune å bo i.

Ordfører gjorde et stort poeng av at han skal være fremoverlent. Da kan det være på sin plass å minne på om at man kan bli så fremoverlent at man bare ser sine egne skotupper. Og i verste fall at man tipper over.