– Vedlikehold av fylkesveier og redusert tjenestetilbud i den offentlige tannhelsetjenesten i Bø

Meninger

Bø Senterparti, Bø Arbeiderparti og Bø Sosialistisk Venstreparti ser med bekymring på utviklingen av offentlig tjenestetilbud og samferdsel innenfor kommunen og ønsker å sette fokus på to forhold:

1) FV 820 mellom Sortland og Bø har nå så dårlig standard at det er en risiko for trafikken. Det er på strekningen mellom Ryggedalstunnelen og Ramberg i Bø svært dårlig vedlikeholdt veibane med humper, hull og slag. Særlig gjelder dette strekningene Ryggedalen-Kråkberget, Høgmyra-Straume, Asterset-Riskjosen og Vinje-Straumsnes. Grøfting og vedlikehold mangler i stor grad, noe som og fører til vannansamlinger og farlig veibane. Spesielt må nevnes «siget» ved Kråkhaugvatnet, som er direkte trafikkfarlig. Her har man forsøkt å fylle i med ny asfalt, men dårlig grunnarbeid gjør at strekningen fortsetter å sige.

Lignende tilstander ser man på FV 915 mellom Eidet og Hovden. Her er stor trafikk om sommeren, og veien er preget av store telehiv og manglende vedlikehold.

Også nødvendig beskjæring av vegetasjon langs veikantene er fraværende. Flere plasser er vegetasjonen så tett at sikten blir svært redusert for trafikantene. Trærne ligger flere steder helt inn på asfaltkanten. Nesten daglig oppstår det farlige situasjoner og særlig gjelder dette møte mellom bil og elg i den mørke årstiden.

Det kjører ukentlig ca. 200 vogntog/tungtrafikk til og fra Bø i næringsaktivitet og offentlig tjeneste. I tillegg til dette kommer økende turisme og bobiltrafikk. Dersom Bø kommune fortsatt skal være god leverandør av overskudd til samfunnet ved hjelp av et næringsliv som bidrar med store eksportinntekter, må FV 820 rustes kraftig opp. Vi anser situasjonen som prekær og krever at det blir gjort noe nå, før alvorlige ulykker skjer.

Undertegnede krever at fylkesråden kommer på befaring snarest. Vi ber videre våre partier i posisjon bevilge tilstrekkelig midler for nødvendig vedlikehold på fylkesveiene i Bø. Dette burde være mulig jf. ekstra tildelinger i forbindelse med koronapandemien.

2) Vi er kjent med at den offentlige tannhelsetjenesten i Bø på nytt står under lupen og blir vurdert redusert. Offentlig tannhelsepleier har sagt opp og vil ikke bli erstattet. Vår eneste offentlige tannlegestilling i 60 % står også i fare, og oss bekjent vurderes det nå å erstatte denne med en ambulerende tannlege fra Sortland. Totalt sett er det nå så få tannleger igjen i helsetjenesten i Vesterålen, at man ser seg nødt til å prioritere barn og ungdom. Dette vil gå utover andre svake grupper i samfunnet, som også har krav på offentlig tannhelsetjeneste. På Sortland sier tannlegene at de allerede i dag har nok med å oppfylle kravet om tannhelse til barn og unge, og slett ikke har kapasitet til pasienter fra Bø.

Vi viser til politisk vedtak som ble fattet i 2018 om at tannklinikken i Bø skal bestå. Administrasjonen i fylkeskommunen går nå på tvers av dette vedtaket og vi frykter at dette vil være et skritt mot nedleggelse av den offentlige tannhelsetjenesten i Bø. Dette kan igjen ha konsekvenser for privat tannklinikk og rekruttering av tannleger til kommunen, på grunn av samlokalisering.

Befolkningen ønsker en desentralisert struktur på helsetilbudet og tjenester nær folket. Unngå å gjøre tannhelse til en ny sentraliseringsdebatt! Vi ber med dette våre politikere gå imot en rasering av tannhelsetilbudet i Vesterålen generelt, og i Bø kommune spesielt, og sørge for at den offentlige tannlegestillingen i Bø består.