– Skal virkelig Vesterålen fortsatt holdes isolert?

Det er merkelig at Evenes – Bodø kan bli FOT-rute så å si over natta, mens Stokmarknes lufthavn aldri synes å kunne oppnå slik status. Det er respektløst overfor befolkning og næringsliv i Vesterålen, det er logisk sett ubegripelig, og det er rett og slett umoralsk

Meninger

I Vesterålen har vi to lufthavner: Andenes og Stokmarknes. Andenes er del av FOT-rute systemet («Forpliktelser til offentlig tjenesteytelse») med de fordeler det innebærer. Det fungerer sikkert utmerket for den delen av distriktet, men det er i praksis lite hensiktsmessig for resten av Vesterålen å benytte denne flyplassen.

Flyrutene på Stokmarknes lufthavn er drevet kommersielt. De mange ulempene ved det er vel kjent for oss alle, og skal ikke gjentas her. Men nå under pandemien får vi virkelig kjenne på kroppen hva det betyr for næringsliv, for enkeltmennesker, og ikke minst for den store gruppen av innbyggerne som er pasienter ved UUN i Tromsø og/eller Nordlandssykehuset i Bodø.

Det flyrutenettet vi har nå, og som skal bli ytterligere rigget ned etter 1. oktober, skaper naturlig nok usikkerhet og utrygghet hos de som må til behandling ved ett av de store sykehusene. Kommer en seg til behandlingsstedet, og i tilfelle hva slags reiseopplegg må en benytte?

Og det er ingen liten gruppe dette gjelder. Vi er gjennom BLV blitt gjort kjent med at bare 3 flyplasser i Norge hadde i 2019 flere pasientreiser enn Stokmarknes lufthavn. Når rundt 7400 pasienter reiste over Skagen i 2019, bør også folk i Samferdselsdepartementet skjønne hvor galt det blir når rutenettet kuttes, for ikke å si legges ned. Hvis ikke staten går inn og sørger for at rutenettet opprettholdes, vil situasjonen være dramatisk. Jeg kan ikke se at dette er noe annet enn et overgrep mot befolkningen i Vesterålen.

Hvis vi ser litt på nabodistriktene, Harstad og Ofoten området i nord, og Lofoten sør for oss, blir bildet ganske annerledes. I Harstad og Ofoten har en selvsagt nærhet til Evenes lufthavn. Der er det faktisk slik at Evenes – Tromsø flys av Widerøe som FOT-rute. I tillegg har Harstad hurtigbåtrute til Tromsø, og videre helt til Skjervøy. Det er en meget komfortabel alternativ reisemåte, og mens bussruta Sortland – Harstad over Kvæfjorden eksisterte, var hurtigbåttilbudet Harstad – Tromsø også et brukbart alternativ for oss i Vesterålen. Men ikke nå lenger!

Da Widerøe erklærte at de ville legge ned den kommersielle ruta mellom Evenes og Bodø, kom ordføreren i Narvik og Fylkesråden i Nordland på banen, bokstavelig talt i hver sin ende av den nedlagte ruta, og fortalte hele verden hvor nødvendig denne flyruta er. Dermed blir også den flyruten opprettholdt ved statlig støtte, og fra 1. januar neste år del av FOT-rute systemet.

I Lofoten har en to småflyplasser, som begge er med i FOT-rutesystemet, og altså et godt flyrute tilbud. I tillegg har Lofoten både hurtigbåtrute og ferjeruter til Bodø, som brukbare alternative reisemåter.

Jeg nevner dette for å vise hvor begrensede muligheter vi har i Vesterålen for å komme oss ut av distriktet, sammenliknet med tilbudene i våre nabodistrikt. Hvis en legger disse forskjellene til grunn, synes det mer enn merkelig at vi i Vesterålen skal sitte innesperret med en flyplass som er mer eller mindre nedlagt. Det kan vi da ikke finne oss i! Er det slik at politikere i vårt distrikt ikke tas på alvor av rikspolitikere, mens ordføreren i Narvik og Fylkesråden i Bodø får viljen sin bare ved å heve stemmen litt? Det er merkelig forskjellsbehandling!

– Mange spør hvorfor Stokmarknes lufthavn ikke er blitt del av FOT-systemet. Den nærmeste til å svare på det må vel være fylkesmannen i Nordland, Tom Kato Karlsen. Han var som Frp-er statssekretær i Samferdselsdepartementet ved siste anbudsrunde, og produserte avisinnlegg om hvorfor Stokmarknes lufthavn ikke kunne bli del av FOT-systemet. Han fikk sin vilje gjennomført, og er forhåpentligvis tilfreds med det.

– Og hvor var Freiberg i denne saken med sin politiske tyngde overfor et FRP-styrt Samferdselsdepartement? Jeg synes det er riktig å gjøre politikerne i maktposisjoner ansvarlige for den kommunikasjonsmessige miseren vi er i her i Vesterålen.

Vesterålen har et variert og offensivt næringsliv som produserer og leverer store ytelser til staten og fellesskapet. Da må det være et høyst legitimt krav at staten bidrar til å opprettholde et minimum av infrastruktur i form av et flyrutetilbud som kan tjene distriktet på en hensiktsmessig måte, særlig når en tar i betraktning at en mangler alternative reisemåter ut av distriktet. Bussrutene til Bodø, til Narvik, til Tromsø og videre utover landet er vel og bra, men de er ikke egnet verken for næringslivet eller pasienter, ja, ikke engang for politikerne når de skal forflytte seg.

Det er merkelig at Evenes – Bodø kan bli FOT-rute så å si over natta, mens Stokmarknes lufthavn aldri synes å kunne oppnå slik status. Det er respektløst overfor befolkning og næringsliv i Vesterålen, det er logisk sett ubegripelig, og det er rett og slett umoralsk overfor den store pasientgruppen som er avhengig av brukbare flytilbud for å få den nødvendige behandling helsevesenet kan gi.

Kan samferdselsminister Knut Arild Hareide virkelig leve med en slik ordning? – Vi kan det ikke!

PS: Innlegget er sendt til samferdselsministeren