– Vi må spare. Det vil gå ut over tjenestetilbudet

Meninger

Mandag var formannskapet samlet for å diskutere budsjett for Lødingen kommune for 2021.

Jakta på oppskriften for å få til et bærekraftig budsjett var med andre ord i gang for fullt. Som ordfører i kommunen er jeg opptatt av at vi skal ha en god og oversiktlig prosess, som skal ende ut med et endelig budsjett i kommunestyret den 17. desember. Lødingen kommune har hatt og har store utfordringer i forhold til å få enhetene til å overholde vedtatte budsjettene. Det hele nådde sitt klimaks i juni hvor regnskapet for 2019 viste et underskudd på vel 17 mill. kroner – et underskudd som var langt, langt verre enn det man var forespeilet. Det er en svært alvorlig situasjon vi er oppe i, og med signalene for 2020 friskt i minne kommer dette til å kreve mye av mange. Det er ikke noen enkel oppskrift på å få banket ned det store underskuddet som kommunen har opparbeidet seg. Det kommer til å ta tid, det vil merkes på kroppen for mange, og vi som er kommunestyrerepresentanter må kanskje gå ut av komfortsonen vår.

Den komfortsonen må man være villig til å se bort fra dersom man skal få til en bedre økonomisk situasjon for Lødingen kommune. Det var også noe av bakgrunnen for at jeg i formannskapsmøtet signaliserte at vi ønsker å få utredet konkurranseutsetting av Miljøtjenesten. Denne enheten har ikke klart å holde de økonomiske rammene som kommunestyret har vedtatt, selv om det har vært forsøkt en rekke grep opp gjennom årene. Lødingen kommune drifter denne tjenesten langt over det som tilsvarende kommuner gjør, da må vi kunne sette oss ned å finne ut hvorfor, og hvilke tiltak som kan være aktuelle, ut over det som allerede har vært prøvd. Vi må få vurdert driftsform, få sett nærmere på det samarbeidet som er startet med Lofot-kommunene, og ikke minst få godt innblikk i hvorfor vi i dag ikke makter å drive i henhold til budsjett. Målet skal med andre ord være at politikerne kan få noen valg som sikrer oss en tjeneste med god nok kvalitet, og en økonomisk ramme som står seg i forhold til det tilsvarende kommuner har – og som Lødingen kommune kan klare med.

Regnskapet for 2019 viste stort sett røde tall innenfor alle tjenesteområder, det vil si et for høyt driftsnivå, og noe av dette har vi dessverre dratt med oss inn i 2020. Det betyr i klar tekst at det dessverre også må sees på innsparing innenfor hele kommunen for å komme fram til et balansert budsjett, noe som vil gå ut over tjenestetilbudet. Kommunestyret har allerede vedtatt at 20 årsverk skal bort. Kommunedirektøren presenterte i formannskapet en rekke tiltak som kan komme som forslag i neste års budsjett, alle tiltak som vil merkes godt. Det er dessverre ikke noen vei utenom slik situasjonen er blitt. Budsjettet settes som sagt 17. desember, og min oppfordring til alle partiene har vært å komme med forslag tidlig. Det vil gi administrasjonen tid til å utrede, og ikke minst vil det gi våre innbyggere muligheten til å uttale seg. Vi ønsker oss en god prosess hvor flest mulig får mulighet til å delta. Budsjettet legges ut til offentlig høring i 14 dager, før kommunestyret gjør endelig vedtak. Da vil alle som ønsker det kunne komme med innspill.

Jakta på å komme frem til et godt budsjett for 2021 er altså i gang. Startskuddet gikk på mandag.

Jeg ser frem til en god prosess sammen med administrasjon, politikere, fagforeninger, ansatte, og innbyggere. Det blir en tøff tid vi går inn i, og vi må ta noen vanskelige valg. Valgene må vi ta sammen. Det er helt nødvendig dersom vi skal gjenerobre kontrollen over økonomien vår, og Lødingen kommune skal få tilbake den handlefriheten som vi trenger for å skape utvikling og vekst.