– Hvorfor trenger vi en strategisk næringsplan?

Er du opptatt av hvordan Hadsel kommune kan legge til rette for bolyst og økonomisk vekst? Nå har du muligheten til å mene noe om den strategiske næringsplanen.

Privat eksporterende næringsliv er det viktigste en distriktskommune kan satse på for å oppnå høy verdiskaping pr innbygger. Nordlaks er et stjerneeksempel på akkurat dette.

Meninger

Vi ønsker å skape bolyst og bidra til å skape økonomisk vekst i Hadsel i årene fremover.

For å få det til er det viktig å jobbe målrettet. Derfor er den strategiske næringsplanen viktig. Den skal gi en helhetlig oversikt over det arbeidet kommunen må gjøre for å legge best mulig til rette for økonomisk vekst og bolyst. Det skal være et fleksibelt og levende dokument som må evne å justere seg i takt med omgivelsene.

For å kunne vite hvilken retning vi skal jobbe mot og hva vi skal gjøre for næringsarbeidet i Hadsel, har det vært behov for å gjøre en del utredninger og kartlegging av dagens situasjon. Vi har jobbet med å finne ut av hvordan næringslivet og dets rammebetingelser er i kommunen i dag, og hvordan øvrige rammebetingelser påvirker næringslivet. Dette gjelder blant annet å kartlegge hvordan dagens boligmarked, kultur- og fritidstilbud, utdanning, infrastruktur, plassering, og lignende påvirker næringslivet.

Enkelte bransjer er tungt regulert og andre er sterkt påvirket av globale trender. Det er ikke alt vi kan gjøre noe med, men vi kan legge til rette for at næringene kan tilpasse seg markedet og de gjeldende situasjonene etter beste evne. I tillegg er nasjonale- og regionale strategier og globale trender tatt hensyn til.

All denne informasjonen skal deretter inn i ulike modeller for utvikling og vi har lent oss på Telemarksforskning sin attraktivitetspyramide, Porters diamant for regional utvikling og flere metoder for næringsutvikling i distriktene av Distriktssenteret. Hadsel kommune skal jobbe faktabasert i sin planlegging og vi har funnet forskning og praksis fra andre steder som matcher godt med oss selv. Det blir spennende å omsette dette til handling for å nå et mål som er 10 år frem i tid!

For å lykkes med jobbskaping er det mange faktorer som må spille på lag. Næringslivet må ha det de trenger for å etablere seg eller utvide, og de må ha folk til å bemanne jobbene. For å få folk til å vurdere å flytte hit må vi være attraktive. Attraktivitet vurderes ulikt alt etter hvilken fase i livet man er i og hva som opptar en. For eksempel vil en småbarnsfamilie vekte barnehagedekning, fritidsaktiviteter og logistikk høyt. Andre vil vekte kultur og sosiale møteplasser høyest. I sum er vi i ferd med å få mange bra tilbud til et bredt spekter av livsfaser og småbarnsforeldre har stor nytte at et godt kulturliv når anledningen byr seg til for liten luftetur.

Ifølge Menon Economics er privat eksporterende næringsliv det viktigste en distriktskommune kan satse på for å oppnå høy verdiskaping pr innbygger. Nordlaks er et stjerneeksempel på akkurat dette. Og dersom vi skal ha som mål å score høyere i nærings-NM, må vi lykkes med flere etableringer lokalt som har verden som sitt marked.

Stokmarknes Miljøhavn vil være et helt konkret middel for å oppnå akkurat dette og vi har nå muligheten til å jobbe frem et unikt havneavsnitt med en bedriftssammensetning som fokuserer på sirkulær økonomi. Gjennom havna og etableringene her ønsker vi at våre bedrifter skal kunne klatre i verdikjeden og øke den lokale verdiskapingen av blant annet tømmer, som igjen vil gi ringvirkninger i lokalsamfunnet i form av arbeidsplasser og et positivt miljøregnskap. Dyktige kompetansemiljø er koblet på for å drive frem et best mulig resultat og prosjektet Stokmarknes Miljøhavn har allerede fått nasjonal oppmerksomhet for hva en forsøker å oppnå.

Vi skal være en attraktiv og levende kommune og det skal vi klare sammen med innbyggere, frivilligheten og med næringslivet.

Et sentralt- og bærende element i denne planen er attraktivitet, samarbeid, samhandling og samskaping. Det er samskaping som skal gi oss verdier.

Så snart planen er vedtatt i kommunestyret starter arbeidet med å omsette planen til handling. Det vil kreve positiv innstilling, godt samarbeid og stor innsats.