– Nei til nedleggelse av sikkerhetssentrene

Meninger

Skolenes landsforbund Nordland reagerer sterkt på at fylkesrådet går inn for å igangsette et arbeid med sikte på privatisering og nedlegging av de to maritime sikkerhetssentrene i Nordland.

Skolenes landsforbund Nordland krever primært at begge sentrene opprettholdes, for ikke å miste verdifull kompetanse for sikkerhetsopplæring i maritime yrker i Nordland.

Dersom fylkestingets bestilling om nedlegging av begge sentrene eller kun opprettholde ett senter, vil den beste lokasjonen av kommunikasjonsmessige hensyn være sikkerhetssenteret i Bodø, det vil si ved Bodin videregående skole.

Følger Nordland fylkesting innstillingen fra fylkesrådet, kvitter fylkeskommunen seg med all den verdifulle kompetansen Nordland innehar for å skolere og etterutdanne alle de medborgerne som har sin arbeidsplass innen maritim virksomhet. Og det med ett pennestrøk.

Dette er også kritikkverdig at tillitsvalgte ikke har hatt innflytelse på utredningen og vitner om liten forståelse for kjørereglene i arbeidslivet. Tillitsvalgte ved sikkerhetssentrene har ikke vært involvert i saksforberedelsene.

Skolenes landsforbund Nordland er sterkt kritisk til at private aktører skal ta over opplæringen.

Privatisering av tjenester knyttet til offentlig ansvar en noe vi stiller oss uforstående til, og er motstander av. Å leie inn private aktører med sitt mobile «verksted» for å gjennomføre lovpålagte oppgaver knyttet til elever i videregående opplæring og i fagskolen, er ingen god løsning. Det vil selvfølgelig gå utover kvaliteten på opplæringen.

Hovedmotivet for å legge ned sentrene, er å spare penger og fylkesrådet «klager» i sin innstilling på store investeringsbehov – uten at dette er korrekt fremstilt. Ut fra vår kjennskap til den lokale driften i Bodø bør kaianlegg og varmebu planlegges parallelt. Her er det penger å spare. Sikkerhetssenteret i Lofoten har kjøpt inn ny livbåt, som kan flyttes til Bodø om Lofoten blir lagt ned. Her er det penger å spare. Nytt brannøvingsfelt i Bodø er heller ikke nødvendig. Sikkerhetssenteret har to kontainere til dette formålet, og er per i dag tilstrekkelig for dagens drift. Her er det penger å spare.

Skolenes landsforbund Nordland etterlyser også en risikovurdering av å flytte lovpålagte tjenester til private aktører.