- Ut i myra

Meninger


SV stemte i formannskapet forrige torsdag mot å bygge ny skole i Lamarka. Det er mange grunner til dette:

1. Da skolestrukturen ble vedtatt etter forrige valg bestemte kommunestyret at det skulle være to barneskoler i sentrum. Det er dette innbyggerne har hatt å forholde seg til, og det er urimelig å endre på dette uten å involvere innbyggerne gjennom høringer e.l.

2. Det er vedtaket om to skoler som har vært grunnlaget for administrasjonens utredning. Formannskapets vedtak om én stor skole i Lamarka er ikke utredet i det hele tatt.

3. Utredningen som er gjort har handlet kun om plassering. Økonomi, klimaregnskap, veg-/gangveibehov, overordnet effekt på byen, fremdriftsplan osv. er ikke utredet.

4. Vi vet ikke hva kostnadene med grunnerverv blir. Vi vet ikke hvor mye myr som må flyttes. Vi vet ikke hvor store masser som må kjøres til og fylles i. Vi vet ikke hvilke rekkefølgekrav som vil bli stilt av f.eks. Statens Vegvesen. Vi aner altså ikke når skole og hall evt. kan stå ferdig. Å si at det er ferdig i 2024er per i dag optimisme på vinne-i-Lotto-nivå.

5. Vedtaket fra formannskapet er veldig spesifikt. Vi har ikke noe kostnadsoverslag, men utfra arealet som skisseres kan vi med tommelfingerregel for utbygging anslå en kostnad på minst syv hundre millioner kroner. Disse pengene må lånes.

6. Lånekostnader beløper seg til omtrent en tiendedel av lånets størrelse i årlige utgifter, og må tas over drift. Syv hundre millioner i lån gir en økt utgift på sytti millioner i året. Det må altså kuttes omtrent sytti millioner av driften i Sortland. Spørsmålet er om vi har råd til lærere og vaktmester når vi er ferdig å bygge, og om det det blir noen igjen i hjemmetjenesten, i sykehjemmene osv.

Oppsummert: Vedtaket fra formannskapet er gjort uten nødvendige utredninger, uten å ha noe kostnadsoverslag utover at det blir dyrt, og uten å ane hva klimakostnadene blir.


SV er åpne for at det kanskje likevel er fornuftig med én stor barneskole, og at den og ny idrettshall må bygges i Lamarka. Vi trenger ny(e) barneskole(er), og spesielt hallbehovet er det stor underdekning på i Sortland. Problemet med vedtaket fra formannskapet er at man ikke engang har begynt utredningene ennå. Formannskapets konklusjon minner om å signere kjøpskontrakt for et nytt hus uten å ane hva det vil koste. Slik kan ikke kommunestyret holde på. I formannskapet foreslo SV derfor å utsette saken til vi hadde fått grundige utredninger på plass, men vi ble nedstemt. Rødts forslag om å utsette behandlingen til i desember er bedre enn å vedta noe nå, men det gir administrasjonen alt for lite tid. Hvis det ikke dukker opp mer moderate og fornuftige forslag enn det som foreligger fra formannskapet, vil SV derfor igjen foreslå en utsettelse av saken fram til juni 2021, slik at man får grunnlag for å diskutere skikkelig. Saken kan da diskuteres og være på høring hos innbyggerne, før den vedtas neste høst.


Ansvarlige politiske vedtak forutsetter god kunnskap om det som skal vedtas. Per i dag har vi ikke den kunnskapen vi trenger, og Sortland bør for enhver pris unngå å vasse ut i myra i Lamarka uten grundige utredninger om hva dette faktisk vil koste, og hva en slik investering innebærer for velferdstilbudet i kommunen.