En kamuflert nedleggelse

Meninger

De siste dagene er Vesterålen tingretts eksistens igjen aktualisert. Denne gangen fordi det kan se ut som domstolstrukturen kan bli et forhandlingskort for å få igjennom årets statsbudsjett. Det å ha tilgang til rettshjelp er for viktig til at det kan bli en salderingspost. Vi i Advokatfirmaet Wold mener at en løsning hvor Vesterålen tingrett består som et rettssted med hovedsete i Harstad medfører en betydelig svekkelse av rettsikkerheten for de som bor i vår region.


Vesterålen tingrett har gitt grobunn til en viktig vekst i advokatmiljøet rundt domstolen. Gjennom de siste 10-15 årene har miljøet i Vesterålen gått fra å bestå av noen få enkeltmannskontor, til et robust miljø bestående av ca. 25 advokater. Dette er en utvikling som vil fortsette, under forutsetning av at advokatstanden gis rammebetingelser som gjør det mulig. Den økende etterspørselen av juridiske tjenester, viser at det er behov for et levende juridisk miljø i Vesterålen. Vesterålen tingrett har et godt tilfang av saker, og de har en viktig og rettmessig plass i lokalsamfunnet.


Det er en klar sammenheng mellom tilgangen på tjenesten, og det å benytte seg av den. Vi ser dette blant annet gjennom vårt kontor på Andenes. Vår tilstedeværelse etterspørres i stadig større grad, og vi ser at Andøysamfunnet benytter oss på en helt annen måte enn de gjorde før vi etablerte oss der. Det å øke befolkningens tilgang til rettshjelp, øker rettssikkerheten og tilliten til domstolene. Dette i motsetning til domstolkommisjonen som mener at løsningen ligger i større og mer sentraliserte domstoler. Tidligere sammenslåinger har ikke gitt de effektene som nå forventes av en sammenslåing.


Dersom Vesterålen tingrett blir et rettssted, styrt fra Harstad, vil det være opp til domstolleder å beslutte hvor det skal lyses ut stillinger når noen i nåværende Vesterålen tingrett slutter. All erfaring fra offentlige strukturendringer tilsier at disse stillingene vil bli utlyst med kontorsted Harstad. Etter hvert vil rettsstedets funksjon være pulverisert bort, og den eneste fornuftige løsningen blir at rettsstedet legges ned. Har vi sett dette før? Det er bare å vise til hva som har skjedd med politiet, skatteetaten og NAV.


Det å hevde at etablering av et rettssted er en opprettholdelse av dagens tilbud, er en kamuflering av de faktiske forhold. Etablering av rettssteder er i realiteten en nedleggelse, men nedleggelsen tar bare litt lengre tid. Dette er måten å gjøre det på, for at befolkningen ikke skal skjønne hva som skjer. En ting er å fremme distriktsfiendtlige forslag, en annen ting er å undervurdere befolkningens forståelse av hva som foregår.


Forsvinner domstolen vil mange kompetansearbeidsplasser i Vesterålen være tapt. Mangel på kompetansearbeidsplasser bidrar til å utarme distriktene, noe som er uheldig på mange måter. Det skjer særdeles mye samfunnsnyttig verdiskapning i distriktene, og by og bygd er gjensidig avhengig av hverandre for at vi skal kunne opprettholde velferdssamfunnet vårt slik vi kjenner det.

Rettskretser vs. rettssteder er distriktspolitikk og handler om det å leve og bo i distriktene -men aller mest handler det om hvilken tilgang distriktene skal ha til rettshjelp. Tilgang til rettshjelp i noenlunde nærhet er en menneskerett og bør være en selvfølgelighet i vårt demokratiske samfunn.


Vi synes det er viktig å vise at vi ikke aksepterer at distriktene skal raseres og at folk i distriktet skal ha stadig vanskeligere tilgang til offentlige tjenester. Dersom advokatmiljøet i Vesterålen skal bestå og fortsatt yte viktige tjenester til befolkningen og næringslivet, må Vesterålen tingrett bestå som en selvstendig enhet. Dersom FrP tenker å gå bort fra det forliket de inngikk i vår, bør de kalle en spade for en spade; da bør de si rett ut at de ikke ønsker en desentralisert domstol.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

­­­­­­­­­­­­­­­­