- Arbeidsgiveransvar og innføring av tidsmåling

Meninger


Hadsel kommune har nå innført tidsmåling i hjemmetjenesten der det registreres hvor mye tid som går med til hver bruker. Jeg vil i det følgende ikke ta stilling til de tekniske og personvernmessige hensyn med innføring av tidsmåling innenfor hjemmetjenesten i Hadsel. Jeg ønsker derimot å belyse de helsemessige konsekvenser for de arbeidstakere som er blitt utsatt for denne ordningen.

I en interpellasjon til kommunestyret den 11. november 2020 refererer representanten Jan Steffensen (MOS) til at både tillitsvalgte og vernetjenesten representert i AMU har gitt klart uttrykk for at en ikke ønsker slike tidsmålingssystemer innført i Hadsel uten at det inngås avtale med arbeidstakerorganisasjonene om gjennomføringen. Dette er ikke gjort. Likevel har Hovedutvalg for Helse og omsorg anbefalt iverksetting. Systemet er innført over hodene på ansatte og brukere. Jeg er innforstått med at det forut har vært informasjonsmøter med de ansatte, men slik jeg har forstått det, har verken ansatte eller brukere hatt reell innflytelse på om dette skulle innføres eller ikke.


I en rapport utgitt av STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) i 2008 som omhandler arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser kommer det bl.a. frem:

· Lav jobbtilfredshet er en viktig risikofaktor for ryggsmerter samt sykefravær og uførepensjon på grunn av ryggsmerter.

· Lav sosial støtte fra nærmeste leder øker risiko for ryggsmerter.

· Lav kontroll over egne arbeidsoppgaver øker risiko for nakke- og ryggsmerter.

Ref.: Aftenposten 16 juni 2009.

I følge avdelingsdirektør, prof.dr.med. Stein Knardal ved STAMI fra samme artikkel i Aftenposten, ser man at lav sosial støtte fra nærmeste leder, lav trivsel på jobb samt tidspress er viktige faktorer som gir økt risiko for muskelskjelettlidelser. Det ser ut for at dette betyr minst like mye som tungt fysisk arbeid. Faktisk er det slik at mistrivsel på arbeidsplassen øker sannsynligheten for at du ikke kommer tilbake i arbeid, i følge Knardal.


Det er her Hadsel kommune som arbeidsgiver og vi som politikere, må ta ansvar. Selv om det er kommunedirektøren som har personalansvaret, så er vi, som politikere i Hadsel, medansvarlig for at ansatte i kommunen må ha vitenskapsbaserte tiltak når det gjelder å forebygge belastningslidelser hos de ansatte.

Behandling av muskelskjelettlidelser er et nasjonalt satsingsområde samtidig som en ønsker å få ned sykefraværet. Da er måten Hadsel kommune har innført ordningen med tidsmålinger på direkte kunnskapsløst og ”umusikalsk” (for å si det fint). Vi er nødt til å ta avstand fra den personalpolitikken som her føres når det gjelder innføring av tidsmålinger i hjemmetjenesten. Dette kan i følge det vi nå vet om belastningsskader i arbeidslivet, være direkte uheldig og skadelig for helsa til de arbeidstakere som føler seg rammet av ordningen.