– Nord-Norge opp og frem!

Meninger

Regjeringen leverer om kort tid nordområdemeldingen. Den bør handle om å ta ut hele potensialet som finnes i Nord-Norge - for nasjonens fremtid. Intet mindre. Samtidig må vi ta tak i utfordringene og ikke minst lytte til ungdommens løsninger og forventninger.

Vi må snakke om Nord-Norge i stedet for Nordområdene. For det er det det handler om. Alle saker er lokale, sies det. Men i en melding som denne handler det også om å løfte blikket, se lengre frem og stake ut en kurs. Å se Nord-Norges muligheter i et nasjonalt såvel som internasjonalt perspektiv. Det er erkjennelsen av at Nord-Norge med omkringliggende havområder er Norges strategisk viktigste satsingsområde. Og det er en region som ikke kan sees adskilt fra verden omkring oss. At det går bra i Nord-Norge er viktig for hele Norge.

De siste årene har den økonomiske veksten vært sterk fordi nordlendingen har brukt sin skaperkraft. Omstilling og innovasjon har bidratt til å utvikle landsdelen. Våre forventninger til nordområdemeldingen er klare. Den skal gi nye arbeidsplasser, økt verdiskapning, og livskraftige lokalsamfunn.

Men for oss som lever, skaper og bor i Nord- Norge, handler det først og fremst om hverdager. De fleste av oss bor i en by eller tettsted. Derfor må livskraftige og attraktive byer og tettsteder være et satsningsområde. By- og regionsentre må være kraftsentre for vekst og utvikling. Kraftfulle by- og regionsentre med et levende sentrum, gode varierte boliger, et bredt vare- og tjenestetilbud som er med å gjøre hele regionen attraktiv som bo-, besøks- og næringsregion. Det er god distriktspolitikk.

For det handler om nærhet til barnehage- og skoletilbud. Det handler om gode fritidsaktiviteter, om kort vei til naturen, og om gode og inkluderende møteplasser. Dette gir trivsel og skaper bolyst. For oss er kulturlivet en viktig del av lokalsamfunnets boattraktivitet. Satsning og investeringer innenfor kultur vil kunne gi positive ringvirkninger for folkehelsen, men også kunne gi nye arbeidsplasser og verdiskapning. Gode og trygge lokalsamfunn gir følelsen av tilhørighet og stolthet. Det er viktig for valg av bosted, men også for at vi skal bli boende.

For en ting er sikkert, vi trenger at flest mulig vil bli i Nord-Norge og at flere flytter hit. Befolkningsutviklingen gir grunn til bekymring. Derfor har vi en forventning til at nordområdemeldingen lytter til ungdommen. Deres valg avgjør fremtiden. For kort tid siden leverte engasjerte nordnorske ungdommer sine forventninger, råd og forslag til løsninger i ungdommens nordområdemelding. Her kommer det frem at utdanning og kompetanse har et sterkt fokus. Og med et arbeidsliv i stadig omstilling vil kravene til kompetanse bli stadig høyere. Vi er opptatt av at det skal være sterke utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge. Derfor vil det være et viktig tiltak å øke antall studieplasser. Vi må gjøre utdanning mer tilgjengelig, uavhengig av bosted, gjennom flere desentraliserte tilbud. Dette kan være med på å hindre fraflytting.

Et annet viktig innspill fra de unge er at vi trenger innovative bedrifter som skaper verdier og oppretter nye, spennende jobber i nord. Her har vi alle muligheter til å lykkes. Nord-Norge er inne i en god økonomisk vekstperiode med høy verdiskaping og eksport. Dette må vi forsterke. Tilgang til kapital nevnes ofte i innspillene om hva Nord-Norge trenger. Start up-bedrifter trenger bedre tilgang på risikovillig kapital i tidlig fase. Vi trenger et sterkere tjeneste- og finansmiljø i nord, nær der verdiene skaper. Denne uken ble Cod Cluster og Arctic Cluster tatt opp i Innovasjon Norges Arena Pro-program. Det vitner om at det er skaperkraft og vilje i Nord-Norge innenfor det Norge trenger mer av i fremtiden: Bedre utnyttelse av havets ressurser og grønn, konkurransedyktig industri.

For å utløse potensialet i landsdelen er infrastruktur helt grunnleggende. Regjeringen bør i nordområdemeldingen forsikre om at den massive utbyggingen av vei, havner, flyplasser og bredbånd i Nord-Norge fortsetter og forsterkes. Dette er helt grunnleggende for folk og næringsliv i nord.

Nordområdepolitikken handler om tro og håp for en landsdel som går godt. Men hvor potensialet er mye større enn det vi i dag tar ut. Det handler om optimisme og fremtidstro for det man har kjært.

Derfor er det også verdt å lytte til ungdommens formaning og påminnelse om ordskiftet i nord. De ønsker ikke nedsnakking og svartmaling. Det harde ordskiftet er gjerne ikke egnet for å skape fremgang. Vi trenger selvsagt heftig debatt og kritikk i alle former, men vi har alle et ansvar for å være konstruktive og stå sammen for en felles fremtid i nord.