– Et oppdrettsanlegg nær Kinnholmen vil etter vår vurdering sannsynligvis ødelegge for dette fisket

Meninger

Åse Småbåtforening i Andøy kommune, er gjennom media gjort kjent med at Eidsfjord Sjøfarm har søkt om dispensasjon fra Sortland kommunes arealplan om flytting av et oppdrettsanlegg fra Finnsæter til en posisjon like sør for Kinnholmen.

Fra oss på Andøysida er området ved Kinnholmen et fiskefelt som er mye brukt, både nå og tradisjonelt i tidligere tider.

Sortland kommune er sikkert vel kjent med at områdene rundt Kinnholmen er et fiskerikt område, med oppvekst for uer, kysttorsk, kveite og breiflabb og med innsig av sei og sild. Det er etter alt å dømme gyteområde her for mange fiskeslag. Her er også ørret og laks som kommer inn i området. Derfor er området veldig attraktiv for både yrkesaktive fiskere og fritidsfiskere. På sommeren spesielt kan det ligge opptil 10 til 15 båter å fiske samtidig.

Et oppdrettsanlegg nær Kinnholmen vil etter vår vurdering sannsynligvis ødelegge for dette fisket. Vi anmoder derfor Sortland kommune om å bidra til å bevare området for ordinært fiske og avslå ovennevnte søknad.

For øvrig ser vi det slik at framtidas oppdrettsanlegg for fisk må være landbasert, slik at oppdrettsnæringen ikke medfører miljøforurensning fortrengning av de viltlevende fiskestammer og organismer for øvrig som har sjøområdene som habitat.