Koronasituasjonen: Stort behov for lokale tiltakspakker også i 2021

Meninger

Elektro- og automasjonsbransjen er en stor og viktig sysselsetter i Nordland. Dessverre rammes våre bedrifter hardt av koronakrisen. Vi forventer at markedsbortfallet blir særlig stort mot slutten av 2020 og inn i 2021.

De små og mellomstore bedriftene utgjør ryggraden i vårt næringsliv, og er viktig for sysselsettingen i Nordland. Mange av disse er nå truet.

Regjering og Stortinget diskuterer nye tiltakspakker i Statsbudsjettet. Vi er glade for at kommunene får tilført vesentlig mer penger i 2021. Det er akutt behov også for lokale tiltakspakker. Det er viktig for næringen vår, slik at ikke bedrifter og arbeidsplasser går tapt.

Her har kommunene en viktig rolle å ta, og vi er takknemlig for at mange kommuner nå utarbeider målrettede tiltakspakker med budsjetter for å bidra til å holde i gang hjulene i 2021.


Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene. Våre 1800 bedrifter leverer tjenester til alle landets regioner og kommuner og sysselsetter ca. 30.000 årsverk.

Lokalt organiserer Nelfo Nordland 107 bedrifter som sysselsetter ca 1900 årsverk. Det er også om lag 260 lærlinger i våre bedrifter.

Prosjekter for vedlikehold og oppgradering av kommunes bygninger og infrastruktur gir langsiktig samfunnsnytte. Prosjekter med bærekraftige løsninger kan nå prioriteres, og vi ber kommunene satse på tiltak som raskt kan startes. Vårt håp er at kommunene nå budsjetterer med at 2021 kan gi et løft i vedlikeholdsoppgaver i kommunale bygg og eiendommer, som:

- Elkontroll av kommunale eiendommer (Elsikkerhet og Internkontroll)

- Forskriftspålagt oppgradering av elektriske anlegg

- Kontroll av brannvarslingsanlegg, nød- og ledelys

- Bygging av ladeanlegg for elbiler og nyttetransport

- Energieffektivisering, varmepumper og solcelleanlegg på offentlige bygg

- Energiovervåkingssystem (EOS) og sentral driftskontroll (SD)

- Alderstilpasning av boliger, for at eldre skal kunne bo trygt hjemme lenger

Nelfo har gjerne en dialog med kommunen for å utdype innholdet i forslagene, og om behov kan vi bidra til å konkretisere ytterligere hva slike tiltak innebærer.

Vi har ingen tid å miste, og håper på snarlig respons.