-Våre barn fortjener det beste

Meninger


Kjære politikere og sortlandsinnbyggere. De siste ukene har vi lest om engasjerte foreldre, trenere, politi og politikere som står frem og ønsker å bli tatt på alvor. Utviklingen for våre unge håpefulle er i fare og vi må sette i verk tiltak.

Valgene som blir tatt nå er utrolig viktig. Det handler om å forebygge og tilrettelegge. Aktivitetstilbud til våre barn og unge, og hva det gir av fysisk og sosial aktivitet, mestring og samhold er kvaliteter som ikke må underkommuniseres i denne diskusjon.

Sortland Idrettsråd deler disse bekymringene, og har derfor en klar anbefaling om å fatte et politisk vedtak, der ny idrettshall bygges uavhengig av skolestruktursaken. Vi har ingen problemer med å skjønne det rasjonale som ligger bak de tidligere politiske vedtakene, men situasjon er så kritisk at vi må tørre å tenke nytt. De siste oppslagene i media tilsier dette.


Ny(e) idrettshall(er) i Sortland Kommune MÅ prioriteres.

Selve prosessen rundt planlegging og bygging av ny idrettshall har vart i altfor magen år. Konsulenter har utredet tilstanden på dagens anlegg og funnet den i altfor dårlig stand til rehabilitering. Svømmebassenget tilfredsstiller ikke dagens krav iht ventilasjon og kapasiteten er for liten til både trening, offentlig svømming og rehabilitering. Hanballgruppa har ikke nok halltimer til sine medlemmer og kan ikke tilby aktivitet til alle aldersgrupper. Pistolklubben mangler lokale. Tae Kowondo har vokst ut fra sine lokaler og må suppler med trening i andre lokaler. Turngruppa bruker halve treningstiden til å montere og rydde utstyr.

Hva med de idrettene som ikke er representert i kommunen? E-sport er en voksene idrett, som kan interessere mange ungdom i målgruppa. Fritidsklubb og all-idrett er også noe som ikke er et kontinuerlig tilbud i kommune.


Hvorfor bør prosessen deles i to ulike saker?

Arbeidet er i gang, men kompleksiteten i de to prosessene (skole og hall) har blitt så stor at vi allerede ser tegn til at vi utreder oss bort på bekostning av våre barn og unge. Sortland Idrettsråd mener det er forutsetninger som ligger til grunn for at vi bør dele saken i to prosesser. Vi har oppgående politikere som tenker selv og fint kan håndtere prosessene hver for seg, men likevel se sammenhengen mellom dem. Det er flere partier som fronter dette som en fanesak og har barn i målgruppen. De som er skeptisk, tenker økonomi og risiko. Idrettsrådet er enig at det koster med ny idrettshall, men er sikker på at nytteverdien vil vises før hallen er ferdig. En attraktiv kommune med fremtidsrettede politikere, er noe som trekker til seg både unge arbeidstakere og unge som vil flytte hjem. I en undersøkelse gjort av Nordlandsforskingen ser man at både tilbakeflytting og rekrutering til ledige stillinger har en sammenheng med gode oppvekstsvilkår og fritidstilbud. Kommuner som ikke har dette, kan lett falle sammen som korthus.

Og la det være klinkende klart; idrettsrådet i Sortland er tilhenger av haller både i sentrum, Strand og Sigerfjord. Men et sted må vi starte. Og vår klare idrettspolitiske råde er at vi starter i sentrum. Knutepunkt for all trafikk i Sortland, unge søker mot sentrum, størst befolkningstetthet og det er fire skoler som kan bruke den til skoleformål for å nevne noe.

Forebygge at ungdom slutter med idrett

Ikke alle unge blir motivert av engasjerte trenere som higer etter seier og fremgang. Resultatet for mange er at de blir lei og slutter. Så lenge det er viktigst «å ha det gøy» kan de unge utfolde seg uten krav til prestasjon med lite kontroll, mens dette spisser seg når kravet blir utvikling.

En fersk studie utført av professor Elsa Kristiansen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og doktorgradsstipendiat Hedda Berntsen ved Norges Idrettshøgskole (NIH) viser at ungdom faller fra når idrett ikke blir tilrettelagt godt nok og når kravene blir for stor.

Sortland Idrettsråd mener et felles område, der idretten i Sortland blir samlet vil gi et bedre og bredere tilbud til barn og unge i Sortland. Utøvere innen handball, svømming, volleyball og kampsport kan gå i lag til trening og samles på sosiale rom etter trening. En familie har gjerne flere barn som driver med ulike idretter. Et felles område gjør at kan de følge opp barna, samtidig som de kan drive egen idrett. Med større kapasitet kan det legges til rette for aktiviteter, der både det «å ha det gøy» kan kombineres det med utvikling.

Et godt eksempel på dette er å planlegge svømmehall med stupetårn. Det medfører høyere krav til takhøyde, men samtidig vil et tilbud uten stupetårn ekskludere de unge som liker risiko. Det ligger i barns natur å være utforskende på seg selv og sine omgivelser. Barn liker former for lek som gir spenning og utfordringer (Stephenson, 2003). Belønningen for å strekke seg litt lengre og forsøke seg på noe de ikke trodde de torde, er skrekkblandet fryd og killing i magen (Sandseter, 2013).


Fritidsaktiviteter er god rusforebygging

Aktivitet og foreldreengasjement reduserer sjansen for å ty til festing og rus. Å ikke ha noe å gjøre, øker risikoen. På Island har stat og kommune inngått et spleiselag på dette arbeidet.

http://www.forebygging.no/Kronikker/2019/Island-modellen--Suksessoppskrift-for-forebygging-av-rusbruk-blant-tenaringer/


Island har innført mange tiltak, som felles regler for innetid for barn og unge, tilrettelegging for aktivitet rett etter skolen med fulltidsbetalte trenere og gratis aktivitetskort.

Actis, som jobber med skadeforebygging ved avhengighet i Norge, mener følgende.

· Kommunene skal tilrettelegge for attraktive, varierte og tilgjengelige rusfrie fritidstilbud for ungdomsbefolkningen. Dette er en investering i inkludering, utjevning og for å hindre rekruttering til rusmiljøer.

· Ordningen med et nasjonalt fritidskort må få tilstrekkelige midler til at barn kan delta på minst én organisert fritidsaktivitet.

· Fritidskortet må være en universell ordning og tilbys til alle unge uavhengig av økonomiske hensyn.

Dette kan være noe våres politikere tar med seg videre opp i hierarkiet i styringssystemet vårt.

Aktivitet tar vare på unge som ikke har det så bra hjemme

Anslag fra Folkehelseinstituttet viser at nesten 1 av 10 barn vokser opp i hjem der mor eller far har misbrukt alkohol i løpet av det siste året. Det betyr at det i de fleste idrettslag finnes ungdommer som kommer på trening med en vond og vanskelig hemmelighet hjemmefra. Det å ha en fast aktivitet å møte opp til, kan være fristedet til barnet og eneste arene for barnet å bli sett. Det er mange engasjerte trenere i Sortland Kommune som ser mestring, innsats, engasjement og konkurranseinstinkt hos unge mennesker hver dag. Vi må høre på dem, når de sier at kapasiteten til aktivitet er for liten eller at de ikke kan ta inn flere som ønsker å drive med svømming.

Vi i Sortland Idrettsråd ber derfor dere politikere om å ikke tenke skolestruktur og idrettshall i samme prosess. Skolestrukturen blir man aldri ferdig med, så lenge ingen vil ta en avgjørelse. Vi i idretten har ikke tid til å vente på denne avgjørelsen.

Vi i Sortland Idrettsråd står klar til å bidra, noe vi har kommunisert til både politikere og administrasjon i Sortland Kommune. Vi ønsker fortsatt et mandat, der vi målrettet jobber med innhold i en ny idrettshall, når det er bestemt hvor den skal plasseres. Vi har enda ikke gitt opp håpet og er fortsatt klar til å bidra om politikerne ser verdien i vår hjelp.

Sortland Idrettsråd vil til slutt presisere at den beste forebyggingen handler ikke om rus, aktivitetstilbud eller plassering av hall, men om å skape gode oppvekstsvilkår til våre unger. Det å legge til rette for en god barndoms- og ungdomstid må være i fokus. Her har lokalpolitikere store muligheter til å gjøre en forskjell NÅ! Vi er utålmodig!