Rødt Sortland: Høyreregjering strammer enda mer inn på kommunebudsjettet

Meninger

Rødt ser at høyreregjeringa viderefører generelt innstramninger i kommunenes økonomiske handlefrihet. Sjøl om det ikke blir de dramatiske nedstyringstiltakene for Sortland kommune for 2021, fører manglende tilbakeføringer til kommunen ei seigpining og utmatting av kommunen. Dette kan vi hevde fordi ansatte både generelt og særlig i forbindelse med pandemien, over lang tid er pressa over tålegrensen på mange tjenesteområder. Når sykefraværet er høyt og økende, er det slike signaler vi som lokale politikere skulle tatt enda mer på alvor. Økonomien gir trange vilkår for bedre tjenester og investering i fornyelse og videreutvikling.

Rødt vil legge inn ekstra økonomi til økte personal- og vikarressurser.

Manglende vedlikehold av bygninger og utskifting/oppgradering av teknisk utstyr, er andre problemstillinger.

Sjøl om det er godt i gang arbeidet med et nytt sykehjem, er det en rekke andre store investeringer som er vedtatte og nødvendige. Særlig gjelder det innen skolebygninger og idretts-/bassenganlegg og infrastruktur både over og under bakken.


Ungdomstiltak

Når vi opp i en allerede pressa situasjon avdekker store problemer og behov for akutte tiltak overfor ungdomsmiljøer, må det tas sterkere grep om situasjonen.

Rødt mener det er positivt at samtlige politiske partier ser ut til å ha tilnærma lik forståelse for situasjonen. Det er derfor skuffende at det ikke er like stor enighet om hva som må gjøres og hvordan framgangsmåte som må til.

Det er likevel enighet om å styrke innsatsen for økt skolehelsetjeneste og sosiallærerfunksjon på ungdomsskolen. Rødt mener at ut over det må samarbeidet om tiltak i ungdomsmiljøene styrkes. Innretning må sterkere enn før rettes utenom de etablerte tiltakene som allerede er organiserte innen idrett og kultur. Vi oppfatter at det har utvikla seg ungdomsmiljøer særlig innen rus utafor dagens tilbud som har gått «under radaren».


Rødt går derfor inn for at det opprettes et tverrfaglig team – som vi kaller «utekontakt» - for å bygge videre ut det arbeidet som blant annet SLT-koordinatoren har drevet. Politikerne kan ikke styre dette faglig, men legge til rette for at administrasjonen får midler til å drive mer oppsøkende og tillitsskapende arbeid inn i ulike ungdomsmiljø. Vi har ingen tid å miste.

Rødt er tydelig på at bassenget på Maurnes må settes i stand. Bassenget trenger først og fremst ny bygningskropp og vil med nyåpning være et viktig tilskudd til tilbud innen folkehelse og svømmeopplæring i kommunen. Vi ser også dette i sammenheng med at det uansett vil ta flere år før kommunen har bygd erstatning for det ene bassenget i kommunen i Sortlandshallen. Både i denne tiden og ettertid vil Maurnesbassenget være et viktig tilskudd. Det er heller ikke sånn at alle anlegg må ligge i sentrumsområdet.

Rødt går inn for at kommunen skal tilby inntil 20 flyktningplasser innretta på mottak fra leire i Hellas – Morialeiren eller andre overfylte leire i middelhavsområdet.

Rødt er sterkt opptatt av å kjempe for et seriøst arbeidsliv både i kommunen og ellers. Vi foreslår derfor at så lenge det nye flyselskapet WizzAir som også sikter seg inn på innenlandsruter, legger hindringer i veien for fagorganisering, skal kommunen signalisere at vi ikke skal bruke selskapet.