Viktig for Vesterålen!

Meninger

Denne uka behandler fylkestinget sak om tilbudsstrukturen ved de videregående skolene i Nordland for de neste fire årene. Tilbudsstrukturen for videregående opplæring er et av de viktigste redskapene for å møte arbeidslivets etterspørsel av kompetanse og behov for studieforberedte elever. Som et ledd i saksforberedelsene har det gjennom høsten vært arrangert innspillsmøter med regionråd og representanter fra nærings- og arbeidsliv. Innspillsmøte for Vesterålen ble avholdt på Sortland 24.september. Her deltok Cod Cluster med kompetanseansvarlig og et medlem med å utarbeide innspill til tilbudsstrukturen. Etter at alle innspillsmøtene var avholdt ble det laget et administrativt innspillsnotat med fylkesdirektørens foreløpige forslag til struktur. Dokumentet videreførte i all hovedsak dagens tilbudsstruktur som gjennom de siste års fylkestingsvedtak er blitt tilpasset arbeidslivets etterspørsel av kompetanse, tilgang på læreplasser og behov for studieforberedte elever, ifølge fylkestinget. Dokumentet inneholdt ingen endringsvedtak for restaurant- og matfag som i fjor ble vedtatt nedlagt både på Sortland Videregående og Hadsel Videregående skole.


Både skolen og andre aktører har gitt tydelige ønsker om at restaurant- og matfag må reetableres, grunnet sterk vekst i reiselivsnæringen og ønsket om å beholde en fremtidig viktig arbeidskraft i regionen. Det er avgjørende at det eksisterer et utdanningstilbud lokalt slik at ungdom ikke trenger å forlate regionen for å få en utdannelse. Dersom de må reise bort for å ta utdanning er det stor fare for at de aldri flytter tilbake, og da mister en verdifull kompetanse. Det mener også næringslivet i regionen, som gjennom Vesterålen Best på Yrkesfag (VBY), har etablert et partnerskap mellom næringsliv, kommuner og alle de videregående skolene for at flere skal få muligheten til å velge yrkesfag og fullføre utdannelsen i Vesterålen. Partnerskapet har allerede signert 75 nye bedrifter som ønsker å inngå læreplassgarantier med fylkeskommunen, og har som mål å bidra med over 100 nye læreplassgarantier før sommeren 2021.


Behovet for faglærte kokker er på landsbasis stort, og skal vår region vinne kampen om denne arbeidskraften, er et lokalt tilbud innen restaurant- og matfag helt nødvendig. Viktigheten av å kunne tilby restaurant- og matfag i Vesterålen strekker seg langt utover reiselivet. Sjømatnæringen har også behov for et tilbud innen restaurant- og matfag. Regionen trenger fagarbeidere både innenfor sjømatproduksjon og industriell matproduksjon. Tilbudet gir også sjømatnæringen mulighet til å tilpasse utdanningen i takt med sjømatnæringens fremtidige behov. Sjømatklyngen Cod Cluster, med over 50 medlemsbedrifter i hvitfisknæringen, påpeker at også sjømatnæringen har behov for fagarbeidere innen restaurant- og matfag. Tilgangen på yrkesfaglig kompetanse er avgjørende for å kunne skape nye arbeidsplasser og for å kunne sikre fremtidig verdiskaping i eksisterende og nye næringer.


Gleden var derfor stor da posisjonspartiene, bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti i helgen kunne fortelle at de var blitt enige om å opprette et tilbud i restaurant- og matfag ved Hadsel Videregående skole fra skoleåret 2022. Sjømatklyngen Cod Cluster håper at et enstemmig fylkesting kan støtte dette. Tilbudet innen praktiske fag i den videregående skolen er viktig, og for sjømatnæringen er en god desentral struktur også på de blå fagene av stor betydning. Det er med på å tilføre næringslivet kompetent lokal ungdom. Vi krever et bredt tilbud i den videregående skolen i Vesterålen slik at vi kan få synliggjort de spennende mulighetene som ligger i vår region!