«Vi tar voksne elever på alvor!»

Meninger

For Eva (32) fra Svolvær, Torgeir (40) fra Bodø eller Hassan (27) i Brønnøy betyr det å få tatt ei utdanning alt. Det kan være forskjellen mellom jobb og ledighet, mellom lønn og trygd mellom deltakelse i samfunnet eller utenforskap. Å ha mulighet til skaffe seg kompetanse i voksen alder er kort og godt kjempeviktig - både for den enkelte og for Nordlandssamfunnet. Derfor satser fylkesrådet tungt på videregående opplæring for voksne i Nordland i årene som kommer.

Både Nettskolen i Nordland og steds- og samlingsbaserte utdanningstilbud for voksne styrkes i økonomiplanen for de neste årene. Bare i 2021 vil vi bruke i overkant av 30 millioner kroner på nettskolen og sted- og samlingsbaserte tilbud. Vår satsing på voksne har fått positive tilbakemeldinger fra Utdanningsdirektoratet, Kunnskapsdepartementet og Kompetanse Norge. Nordland fylkeskommune er langt framme på voksenopplæring og er helst fremst i å ta i bruk nye nasjonale forsøk, blant annet modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne!


Tilbudene gjennom Nettskolen i Nordland har per i dag 600-700 deltakere som får individuell oppfølging av nettlærere. Nordland har svært god gjennomføring og resultater på sine ulike opplæringstilbud. Videre viser brukerundersøkelser at nettskolens deltakere blir mer og mer positiv til opplæringstilbudet etter hvert som de blir kjent med tilbudet og har fått opplæring over en viss tid. Og Nettskolen i Nordland har også gode resultater når det gjelder standpunktvurderinger og eksamen.

I tillegg til Nettskolen har fylkeskommunen etablert egne sted- og samlingsbaserte tilbud for voksne søkere over 25 år. Tilbudene ble etablert og startet opp høsten 2019 ved seks videregående skoler i fylket, og var basert på ønsket sluttkompetanse hos søkerne samt arbeidslivets behov i regionene. Tilbudene er høsten 2020 videreført ved fem av de seks skolene som et Vg2-tilbud. I tillegg er det etablert ytterligere Vg1-tilbud – deriblant Vg1 Restaurant- og matfag ved Brønnøysund videregående skole.


I tillegg til de nevnte tilbudene gir også fylkeskommunen andre opplæringstilbud som er spesielt tilrettelagt for voksne søkere:

• Nordland fylke er med i det nasjonale forsøket med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring, der Nordland har en tredjedel av alle deltakerne i forsøket, med kapasitet til å ha totalt 155 deltakere fordelt på fire steder i fylket

• Fagbrev på jobb er også et tilpasset tilbud for voksne som er i arbeid – en ordning som styrkes videre fremover

• Det gis også noen individuelt tilpassede tilbud for voksne, gjerne i samarbeid med andre fylkeskommuner – spesielt der ønsket sluttkompetanse ikke er et eksisterende tilbud i Nordland

• Videre er det en del mindre samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunen, kommuner og NAV, der målet er tilpassede tilbud for voksne søkere

• Prosjektet «Tilrettelagt fag- og yrkesopplæring for innvandrere med svake norskferdigheter» gis for deltakerne i de sted- og samlingsbaserte tilbudene for voksne

• Nettskolen i Nordland har også Norsk på nett og Engelsk på nett – dette er kurs spesielt tilrettelagt for voksne flerspråklige søkere som må heve sin språkkompetanse før de starter med fag på videregående nivå.


I 2018 vedtok fylkesrådet en regelendring som innebærer at voksne fra 25 år ikke skal gå i ordinære vgs-klasser sammen med ungdom, men få et eget skreddersydd tilbud som er passer den enkeltes behov og ønsker. Gjennom det ivaretar vi voksnes behov på en mye bedre måte enn om de gikk i ordinære klasser for ungdom. Tidligere var voksnes utdanningsløp prisgitt om det var ledige plasser i ordinære klasser. Nå lager vi et helt tilpasset tilbud til denne viktige gruppen av nordlendinger.

En annen positiv effekt av endringen er at unge voksne under 25 år, som har brukt opp sin ungdomsrett, nå kan få tilbud om plass i ordinær videregående opplæring som tidligere ble fylt opp av voksne søkere. De siste to skoleårene har ca. 200 søkere fra denne gruppen fått plass i ordinær videregående opplæring, og det samme er tilfelle for høstens inntak. Disse får dermed et tilbud sammen med sine jevnaldrende.


Fylkesrådet vil at alle nordlendinger skal ha mulighet til å ta videregående opplæring, også voksne. Da trenger vi gode råd fra kommuner, karrieresenter og skoler og andre til hvordan vi kan løse oppgaven enda bedre. Jeg har nylig vært i Brønnøy og hatt gode møter om skole og utdanning der. Fylkesrådet ser fram til videre dialog om temaet i hele Nordland, sammen kan vi lage gode lokale læringsmiljø og bidra til at flere voksne når sine utdanningsmål. Dette er svært viktig både for den enkelte og for hele Nordlands-samfunnet.