"Ekspropriasjon – Verdifastsettelse – Teknisk sjef"

Meninger


Viser til uttalelse fra teknisk sjef Sortland – Terje Kili – angående ekspropriasjon av eiendom fra S&K Eiendom AS. Saken skal opp i kommunstyret 11.02.21 og har saksnr. 20/23177. Som representant for S&K Eiendom AS ønsker jeg å redegjøre for hva loven sier, som i dette tilfelle også Sortland Kommune har henvist til i brevs form til oss, men dog ikke ønsker å følge.

På vol.no 10 februar 2021 refereres følgende:

``Teknisk sjef i Sortland Terje Kili, mener at det offentlige ikke trenger å betale samme pris som andre gjør når de skal kjøpe tomter.

– Når man kjøper eiendom til offentlige formål er det ikke markedspris som gjelder, men vi pleier å betale tilnærmet markedspris, sier han.``

I brev fra Sortland kommune til S&K Eiendom AS angående kjøpesum henvises det til grunnlovens § 105 samt vederlagsloven av 1984.

§ 105 har følgende ordlyd:

``Fordrer statens tarv at noen må avgi sin rørlige eller urørlige eiendom til offentlig bruk, så bør han eller hun ha full erstatning fra statskassen.``

Vederlagsloven operer med tre verdsettelsesmetoder:

A. Erstatning etter salgsverdi.

B. Erstatning etter bruksverdi.

C. Erstatning etter gjenanskaffelsesverdi.

Loven slår fast at den som utsettes for ekspropriasjon har rett til erstatning etter det alternativet som gir høyest erstatning.

Loven er klar og gir lite rom for tolkning. Jeg finner det vanskelig å forstå at Sortland Kommune kan lage sine egne regler for hvordan eiendom skal prises. Følgende av å ikke følge gjeldende lovverk trenges vel ikke å utdypes nærmere…..unødvendige kostnader, resurskrevende og konfliktskapende. Dette gir mange tankekors når kommunedirektøren i sin innstilling henviser til hva som er samfunnsøkonomisk riktig. Ved å tilsidesette lovverket skapes kostbare konflikter som definitivt kan unngås ved å være løsningsorientert. I dette tilfelle er realiteten klar og oversiktlig. Sortland Kommune styrer mot å bruke 3 kroner for å kjøpe 1 krone uten at det skapes noen form for fremtidig gevinst. Det er nemlig slik at en prissetting ved ekspropriasjon av denne eiendommen ikke skaper presedens for neste konflikt der Sortland Kommune er involvert. Det er feil å hevde og er å føre politikerne bak lyset.

Avslutningsvis ønsker jeg å presisere at vi ønsker veien velkommen men grunnavståelsen må skje til en redelig og fair pris.