«Vannforsyning og forskjellsbehandling i plansaker»

Meninger


I Sortland formannskapet så seint som 28.januar gikk Høyre overraskende inn for å støtte kommunedirektørens forslag om å stoppe planlagt bygging av ny demning ved Storvatnet. Nå skulle det satses på Lilandsvatnet. I begrunnelse for dette var behovet for raskt utviding av tilgang på vann til husstander og bedrifter. Samtidig skulle dette sikre bedre vannforsyning generelt.


Høyres kuvending om Lilandsvatnet/Storvatnet

Høyre hadde flere innlegg i debatten som etter Rødt meninger riktig påpekte manglende dokumentasjon og stor usikkerhet som lå i denne omprioriteringa. Med dette som utgangspunkt, hadde Rødt i forkant levert et alternativt forslag som bad om mer dokumentasjon for ei så stor endring av planverket. Ei endring som både har økonomiske, tidsmessige og faglige konsekvenser. Det var derfor overraskende at Høyre ved Einar Mårstad og Beate Bø Nilsen og FRP gikk sammen med AP, SP, SV inn for ei for dårlig begrunna endring av planen. Rødt blei altså aleine om å kreve meir faglig dokumentasjon for forslaget om planendring.

Noen dager deretter går samme formannskapsmedlem fra Høye sammen med ny gruppeleder Roar Wessel Olsen ut i media med ei fullstendig kuvending. Nå skal demninga i Storvatnet bygges. Lilandsvatnet som de få dager før ville bygge om til vannreservoar, er ute. Truverdighet, forvirring…vi kan bare spørre?

I kommunestyret 14 dager etter formannskapsmøtet, 11. februar, ble det en på nytt lang debatt med aktiv deltakelse også fra Høyre. I dagene før hadde bladet Vesterålen oppslag om beregna tall fra NVE som ikke var i samsvar med kommunenes eget tallgrunnlag for tilsig til Storvatnet. NVE tok klare forbehold rundt sine beregninger. Rødt mente nye innspill om Storvatnet ikke nødvendigvis ga nye eller endelige svar, men krevde ytterligere avklaringer. Rødt krevde fortsatt bedre dokumentasjon og vurdering av alle opplysninger før endelig vedtak om å satse bare på Storvatnet eller også Lilandsvatnet. Innretning fra Høyre var på nytt krav om mer dokumentasjon. Høyre var likevel entydig om at demninga måtte bygges snarest mulig – dokumentasjonen var tydeligvis god nok likevel?

Nå hadde Høyres gruppeleder lagt til et nytt argument. Vedtatt plan fra 2015 for vannforsyning, måtte følges av formelle grunner: - Kommunen kunne ikke ordne seg sjøl en snarvei med å endre planene uten at berørte parter skulle bli hørt, fra faginstanser, til kommunens innbyggere og næringsliv. Disse argumentene faller i stor grad sammen med Rødt sitt forslag. Rødts krav var nettopp å knytta de omfattende, nye innspillende til den nært forestående gjennomgangen av hele vannforsyningsplanen til kommunen.


Høyres omfattende dispensjoner til private utbyggere

Et viktig poeng for Rødt i denne sammenhengen er etter vår mening hvordan Høyre taler med «splittet tunge» og på nytt lar store næringsutøvere styre utviklinga. Saka er nemlig denne:

I saka om vannforsyning gir gruppeleder for Høyre, Roar Wessel Olsen, uttrykk for ei riktig prinsipiell holdning til media (BLV 9.02):

«Det blir heilt feil at vi som politikere skal behandle saker hvorvidt private eller bedrifter forholder seg til planverk, og så skal vi samtidig la kommunen avvike fra vedtatt planverk. Jeg kan ikke se folk i øynene hvis vi med største selvfølgelighet skal praktiserer ei slik forskjellbehandling.»

(Det er forøvrig ingen som på langt har foreslått å ta ut planen om demning i Storvatnet. )

I 2 store saker som er sterkt framme i offentlig debatt og utgjør store inngrep og omfattende endring av vedtatt planverk – Lapphaugen med bygging av industribygg og Godfjorden med tillatelse til oppdrettsanlegg – var Høyre snar og hadde ikke/lite betenkeligheter mot å bryte en overordna arealplan! Her ga kommunen svært inngripende dispensasjoner fra kommunenes eget planverk til fordel for private utbyggere. Altså kan Høyres prinsipielle holdning tolkes å være at det er greit å gi private næringsdrivende rettigheter gjennom dispensasjon og som avviker fra opprinnelig planverk uten omfattende prosesser, mens kommunen sjøl skal begrenses og dermed forskjellsbehandles. Rødt vil at alle saker skal skikkelig behandles både faglig, gjennom innsyn fra andre og tilslutt politisk vedtatt.

Det er ikke registret at Høyres gruppeleder har senka blikket i møte med kommunens folk.

Å hevde at Høyre ikke sjøl ser deres egen forskjellsbehandling - vil være å undervurdere. De veit godt hva de gjør.