«Mobbeombudet må være fylkeskommunalt»

I 2020 alene mottok mobbeombudet i Nordland 303 henvendelser, noe som viser at det er et behov for tjenesten.

Eiril DeLonge
Meninger

Utdanningsdirektoratet utførte nylig en evaluering av ordningen med mobbeombud. Vurderingen pekte på at ordningen skulle videreføres, men det signaliseres samtidig at mobbeombudet skal endre tittel. Videre diskuteres det om mobbeombudene fortsatt skal organiseres i fylkeskommunen, eller bli underlagt statlig nivå. Dette er vurderinger jeg stiller meg kritisk til av flere grunner.

Organiseringen av mobbeombudet i Nordland ligger i dag under fylkeskommunen, og fungerer svært godt. Mobbeombudet skal være et lavterskeltilbud for barn, unge, foreldre og foresatte i sårbare situasjoner. De er en uavhengig part som skal bygge bro mellom enkeltindividet og systemet, der individet er i fokus. Ikke minst har ombudet i oppgave å øke kunnskapen og rutinene ved hvordan vi håndterer mobbing i Nordland.

Det er viktig med god kunnskap til de lokale forholdene ved skolene i Nordland. Hvis man i teorien skal legge ordningen under statlig nivå kan vi risikere å skape en avstand til tjenesten, og samtidig miste verdifull kunnskap rundt de lokale forholdene i Nordland. Slik kunnskap er elementær for å skape trygghet i møte med brukerne av tjenesten. Dagens organisering gir rom for tilpasninger etter behovene vi har, og samtidig gir det større handlingsrom for tettere dialog der det er nødvendig, både på individ- og systemnivå.

Arbeidet med å skape trygge oppvekst- og opplæringsmiljø må sikres fra barnehage til videregående opplæring, og alle disse tjenestene er i dag organisert under kommunene og fylkeskommunen. Det faller seg da naturlig at man viderefører dette arbeidet under dagens ordning for å sikre at oppgavene også sees i et større folkehelseperspektiv. I 2020 alene mottok mobbeombudet i Nordland 303 henvendelser, noe som viser at det er et behov for tjenesten.

Senterpartiet mener det skal være kort vei fra dem som fatter vedtakene til de som blir påvirket av avgjørelsene. Derfor er det viktig å videre påpeke at nettverket for eleve- og lærlingeombud, og mobbeombudene i Nord-Norge mener at det å være organisert i fylkeskommunen under fylkestinget er det beste grunnlaget for utøvelse av ombudenes oppgaver.

Tittelen «mobbeombud» er enkel og tydelig. Det bæres et klart bud om hva et mobbeombud er, og hvem ombudet er til for. Alle som har behov for hjelp og støtte finner det hos mobbeombudet i Nordland – som etter min mening burde fortsette med dagens tittel og organisering under Nordland fylkeskommune.