«Gledelig at plan for industriområdet ved Lapphaugen er oppheva!»

Meninger


Rødt la fram forslag om å stoppe framlagt reguleringsplan for et stort masseuttak (ca 600 000 m3) med etterfølgende bygningstiltak i Vestmarka. Planen var at Kronstein (tidligere SE-gruppen) skulle få bygge en elementfabrikk for bygningskonstruksjoner i tremateriale.

Rødt hadde en rekke innspill som delvis enkeltvis, men samla var tydelig på at prosjektet ikke måtte gjennomføres. Flere av disse forholdene var tidligere påpekt av Sortland Camping, historieinteresserte (Lysverkveien) og ikke minst et innbyggerinitiativ med utgangspunkt i beboere i nærområdet. Reguleringsplanen ble likevel vedtatt av H, AP, SV, SP og en av 2 fra Frp. Heldigvis sendte flere av de nevnte motstandere av prosjektet inn klage på avgjørelsen til statsforvalteren (tidligere fylkesmannen).

Klageavgjørelsen ble kjent 30.mars med konklusjon at to forhold er lagt til grunn for å oppheve vedtaket av reguleringsplanen fra 11.juni 2020. Det er ikke alltid Rødt er enig i saker der statsforvalteren har behandla klage på kommunale vedtak. I denne saka påpeker statsforvalteren at det er mangler i saksutredninga som lå til grunn for kommunestyret behandling. Det ene var at alternativ tomtemulighet ikke var godt nok utreda. Det andre at kulturhistorisk verdien av Lysverksveien heller ikke var behandla. Dette er begge forhold som Rødt også har påpekte i sine innspill til saka og i saker behandla i ettertid.

Hvor stort dette masseuttaket egentlig er, beskrives i prosjektbeskrivelsen. Anleggsperioden er beregna til 15 måneder. Det er anslått gjennomsnittlig transport av masser med 150 lastebilturer ut av området pr. dag. Arbeidet skal foregå seks dager i uken mellom kl 07:00 og 19:00, i støyende faser mellom kl 07:00 og 17:00.

Industriprosjektet i seg sjøl – bygging av elementfabrikk – er det grunn til å være positivt til. Det er hvordan det er tenkt å komme fram til ferdig fabrikk som ikke kan aksepteres.

Det blir spennende å se på hvordan den kommunale administrasjonen sammen med tiltakshaver firma Kronstein skal takle opphevelsen av reguleringsplanen og hvordan det skal følge opp.

Rødt er godt fornøyd med statsforvalterens avgjørelse i denne saka. Vi kan i det minste håpe på at flertallet i kommunestyret er mer kritiske til prosjektet ved eventuelt neste behandling enn de har vært hittil.

Hilsen Christoffer Ellingsen, gruppeleder for Rødt.