«Busstopp på Stokmarknes og Regional transportplan for Nordland svar til Langøya Lokalutvalg (LL) fra ordfører Lena Arntzen»

Meninger


Langøya Lokalutvalg (LL) har har arbeidet mye med disse sakene, når det gjelder kollektivtrafikken har vi øket vår kompetanse med å inkludere flere brukere med i prosessen LL mente bussene burde snu på Nordnes i hvert fall burde sentrum inkluderes i ruteplanen.


Lena Arntzen svar: Undertegnede var i møte med representanter fra Langøya Lokalutvalg 26. januar d.å, hvor flere problemstillinger vedrørende busstilbud og fylkesvei ble satt på agendaen.

I etterkant av møtet er det gjennomført møte mellom politisk ledelse i Hadsel kommune, og fylkesråd for samferdsel i Nordland, Bent Joakim Bentzen.

I møtet med fylkesråd for samferdsel ble politisk ledelse muntlig orientert om at busstoppet nedenfor Hadsel rådhus er av midlertidig karakter, og at busstoppet vil flyttes tilbake til sentrum når byggeaktivitetene rundt Hotell Richard With er avsluttet. Samferdselsråden får selv redegjøre for vurderingene som ligger bak bestemmelsen om å flytte busstoppet midlertidig, men ordfører vil gi honnør til fylkesråden for signalene om at busstoppet vil tilbakeføres når forholdene ligger til rette for det. Ordfører vil også legge til at det høres fornuftig ut at man unngår å ha busstopp i et område som over tid vil være preget av stor anleggsaktivitet.

Ordfører oppfatter at Langøya lokalutvalg ønsker at blant annet Eidsfjordveien tas med når Hadsel kommune skal gjøre prioriteringer til RTP. Fra ordførers ståsted er det naturlig å tenke ei involvering av lokalutvalgene i kommunen når man skal gjøre helhetlige vurderinger rundt innspillene til RTP. Oppdragsbrevet fra fylket er ikke kommet til kommunene enda, og det er derfor ikke startet en prosess med involvering.

Innspillene til RTP vil til slutt koordineres gjennom ei omforent prioritering fra Vesterålen interkommunale politiske råd til NFK.


Langøya Lokalutvalg er så langt fornøyd med de tilbakemeldingene vi fikk og vil fortsatt være på banen i den fremtidige utvikling i disse sakene, men skal vi ha sjanse om å få FV 7636 Eidsfjordveien oppgradert må kommunen prioritere den på topp da det er mange om beinet.


FV 7636 Skagen – Sortland grense i Eidsfjorden.

Langøya lokalutvalg har jobbet med denne veistrekningen svært lenge for å få den opprustet, det har vært underskriftskampanjer og i høst hadde vi møte med Fylkesråd for transport og infrastruktur Bent-Joacim Bentzen og ordfører i Hadsel Aina Johanne Nilsen her var også representant for fagetaten på fylke. Hensikten med møtet var å få klarlagt hvordan FV 7636 kan bli opprustet til forsvarlig standard. Onsdag 14.april fikk vi befaring med prosjektansvarlig på fylke Bernhart Rottem og en fra Sortlandskontoret, her ble også trafikksikkerheten for skolebarna tilknyttet Sandnes skole diskutert. Det virker som en god løsning at kommunen lager reguleringsplan med en komplett løsning for krysset med tilstøtende veier. Kommunen søker tilskudd fra fylket til planarbeidet. Når det gjelder FV 7636 var det eneste konkrete at veien skal trykkprøves i år for å finne løsninger for å få forsterket bærelaget i områder hvor dette ikke holder mål. Små utbedringer kunne også bli gjort i år. Bernhart Rottem lovte å holde oss orientert om arbeidet med FV 7636. Vi i Langøya Lokalutvalg er klar over at vårt arbeid med denne sak ikke er ferdig.


Veien er minst farbar om vinteren og i teleløsningen. Det skal gis honnør for at en rekke stikkrenner er skiftet og telefrie masser rundt disse er tilført, men store deler av bærelaget består av teleutsatte masser med dårlig bæreevne. Turister, hyttefolk og tungtrafikk øker og det sliter ekstra på veien, en vei som er bygd i tider hvor det var telerestriksjoner, blir knust etter at slike restriksjoner ble opphevet for alle veier.

God veistandard er helt nødvendig for alle som bor og ferdes på strekningen. Det er økende behov i takt med antall eldre som bor hjemme og mottar hjemmetjenester, og barn som nå fraktes på denne veien fra Slottnes til Sandnes og Stokmarknes daglig.

På Grønning er kirke og besøkende utenfra er rystet over veistandarden. Vi fikk forleden år etablert en Hydraulikk bedrift på Slottnes med 2 ansatte. For oss er 2 arbeidsplasser svært viktig. I tillegg har vi hatt oppdrett fra midten av 1970 tallet med Holmøy i Eidsfjorden og på Sandnes er Nordlaks etablert. Disse bedriftene har vært viktige for bolysten, da de er flinke til å støtte aktiviteter/prosjekter i området. Selv om antall gårdsbruk er minkende er de som driver viktige da disse driver med stordrift.


Sykkelturister er det også mange av på tur for det meste til Nyksund og motsatt mot Lofoten. Bare fra og med Holmsnes til og med Slottnes er det ca. 140 hytter i tillegg til at flere benytter boliger som fritidsboliger. Det er viktig at det er balansen mellom fastboende og fritidseiendommer. Det er ca. 300 boliger med fastboende på strekningen fra Skagen til og med Slottnes.

At vakre Eidsfjorden er attraktiv viser også veksten da Grønninghauan småbåthavn ble etablert for 6 år siden, alle 48 plassene er oppkjøpt og flere er på venteliste.

Skal vi klare å beholde, utvikle og etablere virksomheter og bosetning er veistandarden helt avgjørende. Flere med tilknytning til området har uttalt at de hadde etablert seg her hvis veien hadde hatt den standarden som kreves i dagens samfunn, avstanden til Sortland og Stokmarknes er liten i så måte. Særlig er flere ungdommer ute etter å etablere seg på gårdsbruk/småbruk.

Vi håper at vi denne gangen blir hørt slik at oppgradering av veistrekningen kan startes så snart kartlegging og trykkprøving er foretatt.