– Var høring på oppdrettssøknad kun administrativt behandlet?

Rødt Sortland v/Christoffer Ellingsen har gitt et grunngitt spørsmål til ordfører i formannskapets møte 20. mai. Han spør konkret om høring på oppdrettssøknad kun var administrativt behandla i Sortland.

Christoffer Ellingsen i Sortland Rødt.  Foto: Arkivfoto/Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Meninger

Rødt har i flere sammenhenger prøvd å få behandla spørsmålet om hvor grensen går mellom saker som skal vedtas i politiske organ eller avgjøres administrativt. Vi har også tatt opp muligheten for å få referatliste som inneholder saker som administrasjonen har vedtatt. Begge disse forholdene er avvist av ordfører. Mangel på positiv oppfølging av Rødts innspill svekker folkevalgtes organ sine muligheter for innsyn og vurdering av administrasjonens handtering i saker som angår innbyggerne, næringslivet og andre.

En konkret bakgrunn for denne henvendelsen er at det først gjennom media ble kjent at Sortland kommune ved administrasjonen har gitt høringsuttalelse knytta til en søknad om ny oppdrettstillatelse i Eidsfjord. Uttalelsen ga negativt svar på søknaden. Dette er i tråd med hva Rødt som eneste parti tidligere har foreslått ved vedtak av kommunens arealplan uten å få tilslutning for det. Det er likevel mindre interessant i denne sammenhengen. Viktigere her er at denne saka nettopp spissa spørsmålet om hvem som skal behandle denne typen saker.

Oppdrettslokaliteter er generelt omstridt fordi mange interesser er involvert. Bare de siste årene er dette dokumentert gjennom søknadene om lokalitetene ved Holand og i Godfjorden. Disse var og er også etter vår mening sjølsagt politisk behandla. Den ene var avsatt i arealplanen som mulig oppdrettslokalitet (Holand) og den andre var søknad om dispensasjon fra arealplanen.

Den nye oppdrettssøknaden gjelder lokaliteten A 15 i Eidsfjord. Dette området var i forbindelse med utarbeidelse av arealplanen 2017 innstilt fra administrasjonen som areal avsatt til oppdrett og fikk politiske støtte for dette av flertallet. Når det nå kommer søknad om å ta dette i bruk, gir administrasjonen høringsuttalelse om at Sortland kommune ikke ønsker å åpne for det. I seg sjøl kan det tolkes som litt oppsiktsvekkende at administrasjonen nå har motsatt standpunkt enn ved vedtak av arealplanen. Politikere er heller ikke eksplisitt gitt informasjon om begrunnelsen. Det andre er det viktigste i denne sammenheng - at administrasjonen eller ordfører ikke har lagt høringa fram til politiske behandling.

Etter vårt syn avdekker dette nettopp behovet for å ha en gjennomgang av forholdet mellom administrasjon og politikk i Sortland.

Spørsmål til ordfører blir ut fra dette:

1 Har ordfører vært delaktig i avgjørelsen om at høring fra Sortland kommune angående søknaden om å åpne for oppdrett i lokaliteten A 15 i Eidsfjord kun skulle administrativt behandles?

2 Hva er ordførers syn på at kommunens høringssvar på søknaden om å ta i bruk lokaliteten A 15 kun ble behandla av administrasjonen?