«Andøy Energi er ikke vedtatt solgt»

Meninger


Flere fagforeninger, som organisere arbeidere i Andøy Energi As, har gode synspunkter på prosessen som styret i Andøy Energi har startet (Andøyposten 11. mai) om et mulig salg av selskapet. Jeg forstår synspunktene, og er isolert sett enige i flere av dem.

De ansatte i Andøy Energi arbeider og bor i Andøy. De betaler skatt til Andøy, og bidrar til gode opplevelser i Andøy-samfunnet. I tillegg har de bidratt til stor verdiskapning, som Andøy kommune både direkte og indirekte har hatt nytte og glede av. I tillegg har Andøy Energi en rekke kompetansearbeidsplasser, og selskapet bidrar hver eneste dag til god beredskap for sine kunder. Hos noen har det kanskje festet seg et inntrykk av at kommunestyret har bestemt seg for å selge Andøy Energi. Det er helt feil. Vi har sagt ja til å få mer kunnskap.


Styret i Andøy Energi har pekt på ulike veier videre. Selskapet kan bli slått sammen med et annet kraftselskap. Det kan bli solgt helt eller delvis. Vi kan også velge å fortsette alene. Som eiere er det viktig at vi fullt ut forstår konsekvensene av de ulike valg styret peker på. Det er en oppgave som både styret i Andøy Energi og kommunestyret, som eier, må ta på dypeste alvor. Etter min mening er det ingen valg som er åpenbare. Tro og tvil vil måtte prege alle som må sette seg inn i denne saken.

Reguleringene av kraftmarkedene er det Stortinget som har bestemt. Et bredt flertall har laget et system som gjør at nett-selskaper som Andøy Energi sammenlignes med andre selskap. De som driver minst effektivt, straffes økonomisk. Det skjer ved at regulatorisk myndighet reduserer hvor mye inntekter Andøy Energi kan kreve inn fra kundene. Andøy Energis inntekter beregnes i stor gard på grunnlag av effektiviteten til Nord-Salten Kraft (79 prosent) og Elvia (21 prosent), som er Norges største kraftselskap. Sistnevnte har to millioner kunder i Oslo- og Viken-området. Alle forstår at det er krevende for Andøy Energi å levere effektivitet på nivå med disse store selskapene. Utfordringene er i millionklassen, og dynamisk. Velger vi å stå alene, kan vi få lavere inntekter også i kommende år om selskapene Andøy Energi sammenlignes med effektiviserer sin drift.


En måte å unngå inntektstap i fremtiden, er å selge mer kraft. Denne veksten kan komme fra både landbasert oppdrett, ny rom-virksomhet, el-biler og annen vekst i etterspørselen.

Samlet står styret og eier foran vanskelige avveiinger. Verdien av selskapet må drøftes i et stort perspektiv der flere av faktorene er usikre. En av disse er verdien av Andøy Energi. Bare gjennom forhandlinger med mulige kjøpere kan verdien av kraftselskapet bli kjent. Dette er kunnskap eierne må ha for å kunne ta en velinformert beslutning.

Jeg skjønner veldig godt at ansatte føler usikkerhet som følge av diskusjonene omkring selskapet. Det er selvsagt helt legitimt å uttale seg om dette via avisen. Ett viktig bidrag fra min side blir å påse at tiden med usikkerhet blir kortest mulig. Ansatte og innbyggere skal få en så rask avklaring som forsvarlig saksbehandling tilsier.

Styret og administrasjonen har bedt oss ta denne debatten. Da må vi gjøre det. Ingen ansvarlige eiere kan overse sitt styre uten konsekvenser.