– Ja takk, begge deler

Meninger


I leserinnlegg i lokalavisene har Hadsel Høyre bedt Hadsel MDG om å tilkjennegi sin holdning til Nord-Norgebanen og Hålogalandsveien. Vi takker for interessen og svarer gjerne på dette spørsmålet, og også flere spørsmål som Høyre måtte ha i fremtiden.

Vi er selvfølgelig positive til Nord-Norgebanen, og vi ser på banen som en grønn ryggrad i fremtidens samferdsel i Nord-Norge. Nord-Norgebanen er utredet med 80 km strekning mellom Bjerkvik og Harstad, og MDG mener at denne strekningen må være en del av prosjektet for maksimal effekt av banen.

Vi er også enige med MDG sentralt i at vi bør flytte penger fra store veiprosjekter, primært motorveier, slik at vi kan bruke mer penger på tog, syklende, vedlikehold av eksisterende vegnett, trafikksikkerhet osv.

Men Hadsel MDG er ikke enige med MDG sentralt når det gjelder Hålogalandsveien. Vi er altså ikke villige til å ofre byggingen av Hålogalandsveien.

Nord-Norge trenger mer infrastruktur, ikke mindre, og da er det etter Hadsel MDG sitt syn lite hensiktsmessig at slike veiprosjekter som Hålogalandsveien settes opp mot Nord-Norgebanen. Hålogalandsveien har også fått MDG sin støtte på fylkeskommunalt nivå.

Hovedmålet med Hålogalandsveien er ikke å tilrettelegge for økt trafikk, men å redusere reisetid, og samtidig gi et stort løft innenfor trafikksikkerhet og fremkommelighet. En redusert reisetid på opp mot 40 minutter fra Tjeldsundbrua til Gullesfjordbotn vil ha en samfunnsøkonomisk positiv effekt, men det vil også kunne medføre en reduksjon i klimagassutslipp. I tillegg vil Hålogalandsveien bli et pilotprosjekt for fossilfrie anleggsplasser, der målet er å halvere CO2-utslippene i byggeperioden.

Vi mener at Hålogalandsveien er god distriktspolitikk, og vi vil jobbe for at den kommer inn igjen på lista hos MDG nasjonalt. Da kan gods transporteres trygt fram til Nord-Norgebanen, og fraktes klimavennlig derfra.

Hadsel Høyre påpeker selv i sitt leserinnlegg at vår region ikke har sett en slik satsing på samferdsel siden Vesterålsbruene ble bygget på 70-tallet. Dersom vi ser bort fra Lofast-forbindelsen, så har de nok rett i det. Vi kan vel knapt sies å ha hatt satsing på samferdsel i Vesterålen overhodet de siste årene?

Veinettet i Vesterålen består som kjent av så og si bare fylkesvei (ca. 700 km), og fylkesvegene er en helt avgjørende infrastruktur for vekst og utvikling i distrikts-Norge. Det hjelper lite med ny og fin riksvei fra Gullesfjordbotn til Tjeldsundbrua når vogntoget ligger i grøfta i Forfjorden eller står fast på veg opp til Ryggedalstunnelen.

Det nasjonale vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i Norge er anslått til å ligge på 60 – 80 milliarder kroner, og regjeringens forslag i nasjonal transportplan 2022 – 2033 er 15 milliarder kroner fordelt på 12 år for å ta tak i dette vedlikeholdsetterslepet.

Det er med andre ord bare to ting å si om regjeringens «satsing» på fylkesveiene: For lite og for seint.

MDG har i sin alternative NTP satt av vesentlig mer til opprusting og utbedring av eksisterende veinett enn regjeringen og de andre partiene på Stortinget. Dette er midler som ville gitt et stort og etterlengtet løft for fylkesveiene i Vesterålen, både med tanke på trafikksikkerhet og framkommelighet for gods og folk.

Vi har derfor et forslag: Hadsel MDG jobber for at Hålogalandsveien blir tatt inn igjen hos MDG sentralt, og så jobber Hadsel Høyre for at moderpartiet gir fylkesveinettet vårt det nødvendige løftet. Har vi en avtale?