«Våre helter er ikke som Batman»

Meninger


  • Bruce Wayne, bedre kjent som superhelten Batman, har en uendelig formue som han øser av til heltedådene sine.
  • Virkeligheten til heltene i våre skoler og barnehager kunne knapt vært fjernere. Skal samfunnet klare å rekruttere og beholde lærere og sykepleiere, og klare å ivareta våre viktigste velferdstjenester, må lønna opp.
  • Det er stor avstand mellom partene i lønnsoppgjøret, og denne uken møtes de hos riksmekleren. Det kan bli storstreik i kommunene i Norge. Både lærere, barnehagelærere og sykepleiere er blant de som kan bli tatt ut i streik. Viktige yrker i offentlig sektor er essensielle for god velferd. Også helter må få lønn.


Lærermangel

Nylig ble tallene fra Samordnet opptak offentliggjort. Søkertallene til lærerutdanningen stuper. Samtidig er det mange lærere som vurderer å bytte beite, dette gjør at vi får store utfordringer i fremtiden. Spesielt med tanke på at vi allerede har stor mangel på kvalifiserte lærere i Norge, både i barnehagen og i hele skoleløpet.

En god klasseleder og barnehagelærer er meget viktig for barn og elever. Den gode læreren har god oversikt, skaper godt lek og læringsmiljø, og ivaretar barn med særskilte behov. Alt dette mens hen håndterer foresatte og omkringliggende utfordringer og samarbeid med nennsom hand.
En god lærer er en god start, og har stor betydning for trygge og gode læringsarenaer for barna. De er viktige personer i lokalsamfunnet.


Alvorlig for helsesektoren

I dag mangler Norge nesten 7000 sykepleiere. Behovet er stadig økende.
Kommunene har overtatt mange av oppgavene som tidlig ble ivaretatt av spesialisthelsetjenesten, uten at ressursene fulgte med. Det blir stadig flere eldre med kompliserte og sammensatte lidelser som krever sykepleiefaglig kompetanse. Sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre er de yrkesgruppene det er størst mangel på. En yrkesgruppe 2 av 3 kommuner beskriver som den største utfordringen å rekruttere. Det er svært alvorlig for kvaliteten på helsetilbudet som tilbys og for pasientsikkerheten.

Sykepleierkrisen er akkurat like relevant i en normalsituasjon. Pandemien har bare forsterket den allerede alvorlige situasjonen.


Sykepleierkrisen er stor

Sykepleiere bidrar med livsnødvendig kompetanse i hele det kommunale helsevesenet. Helsestasjoner, sykehjem, palliative avdelinger, oppfølgingstjenesten og rehabiliteringstjenesten er helt avhengig av sykepleiernes kompetanse. Sykepleierkompetansen er uunnværlig i alle deler av helsetjenestene i Norge.


Verdsett sykepleiere og lærere

Lønnsdebatten er en verdsettingsdebatt. Og økt verdsetting av sykepleiere og lærere vil ikke svekke Norges konkurransekraft, selv om noen prøver denne argumentasjonen.
Kalle Moene skrev to innlegg i DN i mai i fjor, der han forklarte dette godt: «Påstander om at privat sektor skaper verdier, mens offentlig sektor bruker verdier, er direkte feil». Han forklarte også at «Nasjonale offentlige goder er avgjørende for verdens folk – og for privat og offentlig verdiskapning».

Det bør med andre ord være en balanse i privat og offentlig lønn. Denne balansen er ikke tilstede i dag. Høyst nødvendig kompetanse i offentlig sektor verdsettes lavere enn kompetanse i privat sektor.

Unio sine 13 medlemsgrupper med 380 000 medlemmer har lenge vært frustrert og provosert over at verken arbeidsgiver eller politikere ser ut til å verdsette arbeidet som blir gjort, eller anerkjenne hvor viktig disse yrkene er. Det gjelder bl.a politi, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bibliotekarer, forskere, prester, sykepleiere og lærere.

Under tariffoppgjøret i 2020 stemte medlemmene av Utdanningsforbundet ned forhandlingsresultatet. Det ble mekling rett før jul, og man unngikk så vidt en streik. Lærerne i skoler og barnehager var ikke fornøyd med oppgjøret.

Også sykepleierne havnet i mekling, etter å ha stemt ned forhandlingsresultatet i uravstemningen.

Arbeidsgiver manet til moderasjon og behovet for å vise solidaritet på tvers av sektorene.


Dårlig lønnsvekst

Nå viste det seg fort at det kun var offentlig sektor som forholdt seg til Frontfagets ramme. En del andre gikk betydelig over. Dette har utløst berettiget harme blant alle våre medlemmer.

Før 2004 var lærerne ansatt i staten. Etter at kommunene overtok ansvaret for lærerlønna, gjennom KS, har de hatt betydelig dårligere lønnsvekst enn andre kommuneansatte. i perioden 2004-2019. Kommuneansatte har i gjennomsnitt fått 73,4 prosent samlet lønnsvekst, mens undervisningspersonalet 62,8 prosent lønnsvekst. Dette kommer frem i en rapport om lønnsutvikling for undervisningsansatte, fra 18. juni 2020, som ble utarbeidet av partene i kommunesektoren.


Rekruttering

Dette mellomoppgjøret må markere starten på noe nytt. Våre unge må ha lyst til å søke lærerskolen og sykepleierskolen. De må være motivert for å ivareta læring og omsorg i alle livets aldre. Rekruttering er essensielt, og det samme er det å beholde kompetanse. Uten gode skoler og et godt helsetilbud kan vi ikke opprettholde velferdsstaten, og det blir umulig å være bosatt i distriktene.

Årets oppgjør må inneholde en klar kjøpekraftforbedring – og vi må komme i gang med et lønnsløft som bidrar til en bedre rekruttering.

Heltene i velferdsstaten må ha lønn som står i samsvar med kompetanse og ansvar.

Det er ikke tilfellet i dag.