«Årsverksreduksjon i grunnskolen og SFO i Sortlandsskolen»

Meninger

Viser til brev fra Utdanningsforbundet til alle politikere i Sortland. Vi vet at lærere, pedagogiske medarbeidere og skoleledelsen har lagt bak seg et mer strevsomt år enn vanlig grunnet mer inspeksjon og pass (kohorter), samt krav til omstilling både i forhold til mer digital undervisning og innføring av ny læreplan.

Ifølge Utdanningsforbundet er antall lærerstillinger (Lærernormen) skjært ned til beinet. Det er ikke mer å hente der. Da kommer kuttene i assistentstillinger for å få tildelt budsjett til å gå i hop.

I budsjettsammenheng styrer Sortland kommune mot ca. 23 mill. underskudd i 2021, og fortsetter det slik framover, vil det ifølge økonomisjef være tomt på fond etter noen år dersom drifta fortsetter som i dag.

Rødt mener likevel at det må være rom for å redusere kuttene i assistentstillinger. Dette for å redusere konsekvensene for de barn og unge som ikke får det tilpassa tilbudet de trenger for å kunne fungere i skolesystemet. Eksempelvis kan dette være mer tilpassa faglig undervisning, men også være hjelp i forhold til psykisk uhelse og utagerende adferd.

Kutt i assistentstillingene går ikke bare utover disse barna, men også utover resten av lærere og assistenter som får økt arbeidsbelastning og mer inspeksjon. Det vil i neste omgang kunne gå utover undervisning i klassen dersom hendelser i friminutt som trenger rask oppfølging skal utføres av lærer som har ansvaret alene, uten noen assistent til å kunne hjelpe seg i slike tilfeller.

Rødt vil derfor legga fram følgende forslag i sak 024/21- Budsjettregulering 2:

1. Oppvekst tilføres 1,0 mill.kr fra disposisjonsfond for høst -21 og 2mill.kr. for året -22 til kompenserende tiltak for de skolene der reduserte assistentstillinger får de største negative utslagene.

2. Dersom dette forslaget til vedtak ikke får flertall, vil Rødt legge fram følgende:

Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en skriftlig rapport til kommunestyremøtet 14.oktober som beskriver hvordan

a) nedskjæringene i assistentstillinger har innvirket på barnas utvikling og læring, og

b) hvordan arbeidssituasjonen for lærere som har mistet gode hjelpere har artet seg etter oppstart i august.