«Fritt skolevalg er en elevrettighet»

Meninger


Det er elevene, ikke politikerne, som vet best hvilken skole eleven vil gå på. Endelig sikrer regjeringen elevene friheten til å velge skole selv.

Elevenes rett til å velge skole selv har vært mye diskutert de siste årene. For Høyre har det alltid vært, og vil alltid være, en elevrettighet å bestemme over egen fremtid og eget skolevalg. Valgfrihet er et mål i seg selv, og for Høyre er det åpenbart at det er eleven, og ikke politikerne som vet best når det kommer til valg av skole.

Endelig har regjeringen med Høyre i spissen kommet frem til en nasjonal ordning for fritt skolevalg som setter elevene først.

Da Høyre i regjering foreslo dette i 2019 møtte forslaget mye motstand, og mange mente dette ville svekke fylkeskommunenes mulighet til å bevare en desentralisert skolestruktur. Denne bekymringen svarer vi nå på. Vi gir fylkeskommunene muligheten til å fastsette seks inntaksområder for å sikre en fortsatt desentralisert skolestruktur som både sørger for et godt tilbud til elevene og at næringslivet får den kompetansen de har behov for. Denne ordningen vil også kunne sikre at ikke elevene får for lang reisevei.


Ingen inntaksordning er perfekt, men fritt skolevalg er det mest rettferdige av mange ikke-perfekte ordninger. Det er i hvert fall ikke rettferdig at det er foreldrenes adresse som skal bestemme hvilken skole en elev skal gå på, slik venstresiden vil. De vil hevde at fritt skolevalg er karakterbasert, men sannheten er at alt opptak til videregående skole er karakterbasert, selv om det er med et nærskoleprinsipp. Det eneste elevene selv kan påvirke gjennom skoleløpet sitt er egeninnsats. Med mindre foreldrene har lyst og råd til å flytte, får man ikke gjort noe med postnummeret sitt. Karakterene har man imidlertid en viss råderett over selv.

Med fritt skolevalg sier vi at det er elevenes karakterer og elevens eget ønske som skal veie tyngst når det kommer til valg av videregående skole. Ikke foreldrenes adresse.


De aller fleste velger nok nærskolen sin sammen med vennene sine, men for de elevene som ikke vil det, bør det være mulig å velge noe annet. Det kan være mange grunner til at en elev ønsker å velge seg til en annen skole enn nærskolen. Kanskje drømmer eleven om et utdanningstilbud på en bestemt skole, eller kanskje ønsker eleven å bryte ut av et miljø vedkommende ikke trives i og heller begynne på en annen skole for å starte om igjen med blanke ark, finne nye venner og få et nytt nettverk. Det bør være en rettighet elevene har. Fritt skolevalg handler også om friheten til å velge seg bort fra noe.

Politikere kan alltid finne 150 ulike argumenter for hvorfor innbyggerne ikke skal få velge selv, men det er ikke innbyggerne som skal tilpasse seg systemet. Vi i Høyre vil alltid sette mennesker foran systemet. Det gjør vi når vi nå sikrer fritt skolevalg for alle landets elever.