«Hva kan vi lære av 22. juli? Blant annet at et forbud må til»

Meninger

Ungdommene på Utøya sto ansikt til ansikt med terroristen ABB som forfektet en nazistisk ideologi. Nazister marsjerer igjen i våre gater. De henger flere steder opp plakater for å verve ungdom inn i sitt hatefulle miljø. De gjennomfører marsjer med beskyttelse av politi og aksjoner 9. april med parolen "vi er tilbake" og blir i etterkant frifunnet av Agder Lagmannsrett, (https://www.nrk.no/sorlandet/frikjent-for-a-ha-hengt-opp-naziflagg-1.15073035).

Hvor ble det av "mer åpenhet, mer demokrati, mer humanitet og aldri naivitet" vi ble lovet etter rosetogene 22. juli?

22. juli betegnes som en tragedie, men vi må aldri glemme at dette var et villet, voldelig, politisk angrep. Et angrep gjort av en person med en nazistisk overbevisning.


Vi MÅ være våkne for disse farlige, nazistiske tanker og ideer, rasismen som lever blant disse utgjør en stor fare for alle som er antifascister, antirasister, demokrater, fagforeningsaktivister, homofile, innvandrere, minoriteter.

Vi må motarbeide og slå ned på disse kreftene, ikke tillate at de får vinne frem!

Det kommer fra ulike hold farlige uttalelser om "dem" og "oss". Noen politikere langt til høyre har kommet med stygge, rasistiske, løgnaktige og bevisst nedsettende kritikk av blant andre AP/AUF/sosialister/muslimer/romfolk osv. Alt dette hatet kan få enkeltpersoner til å gå over til samme tenkemåte, til å bikke over og bli terrorister.


Vi husker da Raymond Johansen etter 22/7, ville ta et politisk oppgjør med tankegodset som ligger til grunn for at ABB angrep og drepte slik han gjorde. FRP kom med sitt motbydelige svar at "AP spiller offer-kortet etter 22.juli", (https://www.dagbladet.no/nyheter/beskyldt-for-a-spille-utoya-ofre/73417954).

Rita Karlsen (HRS) har sagt at AP/SV "skal flå de rike for å betale innvandringens enorme kostnader", (https://www.rights.no/2021/05/sv-og-ap-vil-fla-de-rike-for-a-betale-for-innvandringen/).

Det har ikke kommet noe skikkelig oppgjør med den retningen som var det politiske grunnlaget for massakren utført på Utøya og i Regjeringskvartalet 22.07.2011.


Den viktigste lærdommen fra 22. juli er å kjempe mot all rasistisk og nazistisk ideologi, det som tok ABB fra tanker til handlinger.

Rasisme og nazisme har ingen krav på ytringsfrihet, ingen har rett til å diskriminere andre, som beskrevet i Straffeloven paragraf 185;

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,

b) religion eller livssyn,

c)homofile legning, leveform eller orientering, eller

d) nedsatte funksjonsevne


Antirasistisk Front har helt siden starten arbeidet for at Norge skal respektere innholdet i FNs konvensjon mot rasediskriminering av 1965. Den ligger ute på Regjeringen sin nettside: https://www.regjeringen.no/no/tema/likestilling-og-inkludering/likestilling-og-inkludering/konvensjoner/fn1s-rasediskrimineringskonvensjon-/id670417/.

I denne konvensjonen som ble undertegnet av Norge i 1970, står det blant annet;

b) erklære ulovlig og forby organisasjoner og organisert og annen propagandavirksomhet som fremmer og tilskynder til rasediskriminering og erklære som straffbar handling deltakelse i slik virksomhet eller slike organisasjoner.

Antirasistisk Front krever at Norge gjennomfører denne delen av konvensjonen. Nordfront og SIAN må forbys. Når SIAN søker om tillatelse til å holde sine markeringer i norske byer må de få nei.


Det må et skikkelig nasjonalt oppgjør til etter 22. juli som må begynne med at Stortinget nå tar på alvor FNs krav om at rasistiske organisasjoner må forbys. Norge forplikta seg allerede i 1970 til å arbeide mot og forby rasistisk organisering.

Vi henviser til FNs konvensjon mot rasediskriminering av 1965. FNs overvåkningskomite for denne konvensjonen, CERD, har gjentatte ganger kritisert Norge for å ikke følge opp konvensjonens krav om forbud mot rasistiske organisasjoner. CERD skriver så seint som i 2.1.2019 til den norske regjeringen;

15) Forbud mot organisasjoner som fremmer rasediskriminering. Komiteen ser med dyp bekymring på at rasistiske og nynazistiske organisasjoner er blitt mer synlige i sosiale medier og gjennom demonstrasjoner hos konvensjonsparten. Komiteen har en vedvarende bekymring over at konvensjonsparten ikke har erklært organisasjoner som fremmer og oppmuntrer til rasehat ulovlige og forbudt dem i samsvar med forpliktelsene i konvensjonens artikkel 4 (b) i fravær av en reservasjon (art.4).

16) Komiteen minner om dens generelle anbefaling nr. 35, med særlig vekt på at artikkel 4 er forenlig med retten til ytringsfrihet. Komiteen gjentar sin tidligere anbefaling (CERD/C/NOR/CO/21-22, para 19-20), og anbefaler at konvensjonsparten foretar en lovendring i samsvar med konvensjonens artikkel 4, og forbyr organisering av grupper som fremmer og oppmuntrer til rasehat (cerd-concluding-observations-engelsk-versjon-2-januar-2019-1.pdf).


I Norden er det en klar bevegelse for å gjennomføre et slikt forbud. I Finland ble Nordfront forbudt, saken gikk helt til finsk høyesterett, forbudet fikk gjennomslag i alle 3 rettsinstanser, (https://www.nrk.no/urix/nynazistisk-organisasjon-forbys-i-finland-1.13803270).

I Sverige leverte nylig en bredt sammensatt parlamentarisk kommisjon utpekt av regjeringen et flertallsforslag om å lage et forbud mot rasistiske organisasjoner. Denne kan leses her: https://www.regjeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/05/sou-202127/.

Vi har hatt 2 terroraksjoner i Norge på kort tid med mange liv som har gått tapt. I tillegg har vi drapene på de norske jødene under 2. verdenskrig og de rasistisk motiverte drapene på Ali Ghazanfar Shah, Benjamin Hermansen og Arve Beheim Karlsen.


Vi burde ha brukt norsk og internasjonalt lovverk for lenge siden for å få på plass et forbud mot organisasjoner som sprer hat mot borgere som lever i vårt samfunn. De har krav på en Regjering som gjør det de kan for å beskytte dem mot rasistisk motivert vold og hat.

Å bruke 10-årsmarkeringen for å få på plass et forbud mot rasistiske organisasjoner i norske kommuner vil være det beste tiltaket i kampen mot rasisme i det norske samfunn og den beste måten å hedre minnet av de som er blitt drept av rasistisk motivert vold.

Vi må vise at vi har lært av historien. Hitler fikk en plattform han absolutt ikke burde hatt. SIAN får også en plattform de absolutt ikke burde hatt.