«JA til enda mer helseutdanning!»

Meninger

Tall fra SSB viser at vi i 2035 trolig vil mangle ca 18 000 helsefagarbeidere og ca 29 000 sykepleiere. Dette betyr at vi må få på plass enda flere studieplasser allerede nå, i tillegg til de vi har fått på plass de siste årene.

I år var det flest søkere innen sykepleie; 13 370 søkere til 5 145 studieplasser. Det er bra at det hvert år utdannes flere sykepleiere enn året før, men det går for sakte, selv om vi er på riktig vei.

I vår fikk FrP flertall for våre forslag der vi ber regjeringen, i forbindelse med statsbudsjettet for 2022, komme tilbake med innledende tiltak for å sikre flere studieplasser innenfor medisin, helsefag, sykepleie og psykologi.

I tillegg fikk vi flertall for en opptrappingsplan for studieplasser innenfor medisin, helsefag, sykepleie og psykologi.

Denne planen skal også inneholde konkrete tiltak for opprettelse av tilstrekkelig med studieplasser ved utdanningsinstitusjonene, og tiltak som sikrer studentene praksisplass i helsesektoren. Planen skal også inneholde tiltak som gjør det attraktivt for helsearbeidere å være i sektoren.

I tillegg må vi styrke pilotordningen for kommunal praksis i helse- og sosialfagutdanningene.

Flere og bedre praksisplasser i kommunene vil gi en helseutdanning som er bedre tilpasset kompetansebehovene, og øke rekrutteringen til de kommunale helse- og velferdstjenestene.

Økt bruk av faste, hele stillinger er et eksempel på tiltak som kan være viktig for å rekruttere kompetente medarbeidere, beholde kvalifisert arbeidskraft og bidra til å ivareta arbeidsmiljøet, og, ikke minst, for å redusere sykefraværet. Lønn og status ved yrkene må absolutt opp, noe FrP har jobbet for over flere år, og gjennom flere forslag.

Vi må også få til en betydelig oppjustering av studieplasser i medisin ved norske universiteter for å kunne møte utfordringen med legemangelen, som dessverre allerede er en realitet. Andelen norske leger som nå tar sin utdannelse i utlandet er svært høyt, ca 50%. Norge bør ha en utdanningskapasitet som er i samsvar med WHO-koden for rekruttering av helsepersonell. Derfor sa FrP ja til legeutdanning også i Stavanger, i tillegg til å øke antall studieplasser på eksisterende studiesteder.

FrP tar tar grep, og vi tar ansvar. Dette må på plass allerede nå, for å kunne møte fremtiden på en reell og kompetent måte.