«Arvesølvet er gull verdt»

Meninger

Kraftanleggene til Vesterålskraft ble i sin tid vedtatt utbygd av fremsynte politikere som tok lokalt ansvar. Det er i dag 4 stasjoner som leverer fornybar strøm fra en gratis energibærer. Inntektene kommer i første rekke lokalsamfunnet til gode. Elektrifiseringen av samfunnet øker på grunn den store miljøutfordringen som allerede berører mennesker i hele verden.

Før energiloven som trådte i kraft i 1991, måtte energiselskapene ha oppdekningsplikt for strømmen som ble omsatt. Oppdekningsplikten innebar at energiverkene ”til enhver tid” måtte kunne tilfredsstille forbrukernes etterspørsel etter strøm, både effekt og energi. Egenproduksjonen i Vesterålskaft var på ca. 20 prosent. Øvrig energi var dekt opp av eierandeler i Nordkraft, Niingen og Kobbelv. Den nye energiloven satte ikke lengre krav om oppdekningsplikt, nå skulle markedet bestemme. Eierandelene hos de nevnte kraftprodusentene ble etter hvert solgt og ga kontanter til eierne ( Bø, Øksnes og Sortland kommune). Blant rådgivere og fra staten ble det signalisert at det var fornuftig å selge seg ut – da det uansett ville tvinge seg frem. Målet var at det skulle bli noen få kraftprodusenter og distribusjonsselskap i Norge. Slik har det ikke blitt, og det er mange eksempler på at mindre energiselskap lever i beste velgående.


I forbindelse med den pågående prosessen om salg/ fusjon av Vesterålskraft legges det frem påstander om at det vil bli vanskelig for nettselskapet å levere slik det er rigget i dag. Ja selskapet risikerer endog å «råtne på rot». Det er en uforståelig påstand. For kraftanleggene er det i offentlig fremlagte dokumenter ikke beskrevet en like nedslående visjon, allikevel legges de i den samme potten som nettselskapet.

Sortland kommune har nylig fått et konsulentfirma til å utarbeide en ringvirkningsanalyse av Vesterålskaft. Denne er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. I innledningen til verdivurderingen står følgende. «Uttalelsene i denne rapporten reflekterer PwCs oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å kunne endre oppfatning uten varsel». Det kan ikke oppfattes på annen måte enn at energiforsyningen i Norge er i stadig endring.


En samlet energiforsyning i Vesterålen ville ha styrket regionen. Nettselskapene er i stor grad bygd opp for å ha en høy beredskap. Et sammenslått nettselskap med alle Vesterålskommunene vil helt klart styrke denne beredskapen, bare se på geografien. I dag sitter Vesterålskraft, Andøy Energi og Trollfjordkraft og drifter hver sine system innenfor flere fagfelt. Det er også 3 administrasjoner som klart ville gitt besparelser om de var slått sammen. En større organisasjon vil også ha mulighet til å utvikle spisskompetanse, gjøre større utbygginger og utvikle seg på områder der det dag kjøpes tjenester utenfor regionen.

Størst er ikke bestandig bra, men noen ganger kan det tenkes at å kjøre en buss med 1 sjåfør er bedre enn 10 småbiler med hver sin sjåfør.