«Folk er redd, utrykker bekymring og også forferdelse om Vesterålskraft virkelig skal selges»

Meninger

Torsdag var dagen hvor vi i Øksnes kommunestyre skulle ta en beslutning som ikke bare vil berøre oss i den perioden vi er valgt inn i, men også vil berøre generasjonene som kommer etter oss. Dette er min første periode i kommunestyret her i Øksnes, og det har vært saker som har skapt debatt før, men jeg har ikke opplevd et sånn engasjement blant folk i Øksnes som nå. Folk er redd, utrykker bekymring og også forferdelse om Vesterålskraft virkelig skal selges.

Hvorfor en sånn skepsis blant folk? Jeg tror det kommer av hva vi lever av her i Øksnes – nemlig ressursen som e evigvarende (i alle fall om vi forvalte den rett), nemlig fisk. Jeg kommer tilbake til parallellene til fisk og vann litt senere i innlegget.

I saksfremlegget til, samt gjennom presentasjoner forut, gis det inntrykk av at salg av Vesterålskraft er det eneste rette. Argumentene for salg er at interessen er så stor at vi kan få ut et stort beløp som kan benyttes for eksempel til kulturhus eller andre investeringer som kommunen ønske å gjøre. Et annet argument er at det er så pass store investeringer fremover som må gjøres at man ikke kan garantere like store utbytter som det har vært gitt de siste årene fra Vesterålskraft. De siste 10 år har det vært investert 370 mill. NOK og gitt ut over 41 mill. NOK i overskudd til eierkommunene. I de neste årene planlegges det investeringer rundt 388 mill. NOK.

Til tross for dette er det nå 3 tilbydere som ønsker å bruke nesten 1 milliard NOK, tilbyr 10 års jobbgaranti, garanterer lavere nettleie og samtidig ser de gevinstpotensialet? Hvilke vurderinger og hvilken kunnskap gjør at de fremdeles ønske å kjøpe Vesterålskraft?

Dagens situasjon er at vi har historiske høge strømpriser og den nye strømkabelen til Storbritannia åpne i disse dager. Her skal ren vannkraft fra Norge tilbys 1,4 mil husstander i England og i retur skal Norge få tilbud om å kjøpe vindkraft tilbake. For forbrukeren i Norge vil dette mest sannsynlig bety økte strømpriser.

Vannkraft er en evigvarende ressurs som det ikke kommer til å bli mindre etterspørsel av i fremtida. Vi e midt i det grønne skiftet hvor fossilt brensel skal fases ut og elektrifiseringen skal økes. Vesterålskraft har en samfunnskritisk funksjon som vi bør bevare.

Et argument som stadig blir gjentatt er at Vesterålskraft står ovenfor store investeringer i fremtida. Ja, investeringer i både infrastruktur og humankapital må nok til også i vannkraftbransjen som det også må i andre.

Æ lura på? Hvorfor er vi så redd for den utfordringa som skisseres i saksfremlegg og i debatten ellers? Dette e jo en del av drift av hvilken som helst industri?

Øksnes e kjent for å være størst på hvitfisk i Vesterålen og grunnen til dette e bla stor andel av lokaleide fiskebåter og kvoter – dette medføre stor aktivitet i havna, og gir et godt servicetilbud som også tiltrekke andre båter. Også i fiskeri må det investeres om man skal drifte videre, man må kanskje ha nytt bruk, ei ny not, ei ny vinsj – ja kanskje skal man bytte ut til en ny og bedre båt etter 10 år? Dette e beslutninga som en reder må ta høyde og planlegge for. Det må derfor settes av midler til fremtidig investeringer. En ting er sikkert – selge fisker kvoter, båt og bruk så får han kanskje et stort engangsbeløp, men han kommer seg ikke inn igjen og han får ikke den årlige avkastninga han hadde då han eide båt og kvote. Samtidig får ikke samfunnet heller ta del i den økte aktiviteten når båten og leveransene blir borte.

Vi i Øksnes Arbeiderparti er prinsipielt imot salg av Vesterålskraft med denne viktige evigvarende ressursen som også fremtidige generasjoner i Øksnes og Vesterålen skal nyte av og ønsker derfor ikke salg. Øksnes AP ønsker å beholde selskapet å utvikle dette i tråd med det grønne skiftet og for å kunne overlevere denne evigvarende resursen til generasjonene etter oss.

Dessverre ble det vedtatt av posisjon (Høyre, FRP, SP) å selge Øksnes sitt arvesølv, nemlig Øksnes kommunes aksjer i Vesterålskraft. Dette mot 7 stemmer fra AP og V.