«Knytt sammen Vesterveien og Bjørklundveien nå!»

Meninger

Sammenkobling av disse veier betyr MYE mer enn kjøreavstand til sentrum for beboere i Vestmarka.

Dette handler om adkomst, miljø, trafikksikkerhet samt helse- og sikkerhet for store deler av sentrum!

I tillegg handler dette om brutte politiske løfter over flere tiår.

 • Miljø 1: en betydelig andel av trafikk fra Vestmarka føres i dag i Kirkåsveien, hvor en stor del av trafikken til alle sentrumsskolene skjer samtidig, både i form av gående, syklende, biler og ikke minst busser. Det er også 2 barnehager hvor Kirkåsveien er naturlig hovedåre for trafikk.
 • Miljø 2: Når man samtidig erfarer at krysset Vesterålsgata/ Kirkåsveien er et av kryssene med mest trafikk, om ikke det krysset med mest trafikk i sentrum, undres man på manglende vilje og evne til å sikre all skoletrafikk og samtidig løse de trafikale utfordringer det nevnte kryss ved å lede en betydelig del av trafikken ned Bjørklundveien sør i sentrum.
 • Miljø 3: det er et betydelig antall kjøretøy fra boligområdene som kjører Vesterålsgata gjennom sentrum mot sør, herav f.eks et betydelig antall pendlere til Hadsel og arbeidsplasser i sentrum sør. Når man ved trafikktelling vet at Vesterålsgata har betydelig trafikk undres man på årsak til at det ikke er interessant å redusere trafikken og forbedre miljøet, noe som en sammenføyning av Vesterveien/ Bjørklundveien umiddelbart vil medføre.
 • Tidsperspektiv: ovennevnte forhold og utfordringer kan løses umiddelbart ved å sluttføre veien, mens man ved å avvente til en mulig utbygging av nytt boligfelt i Prestdalen/ Rundheia som ventelig og normalt vil ta mange år, kanskje svært mange år, utsetter en forbedring av miljø og sikkerhet for Sortlands befolkning i et langt og uvisst tidsperspektiv.


Sortland kommunes administrasjon har fremlagt informasjon til politikerne i forbindelse med saken om et mulig nytt boligfelt i Prestdalen og Rundheia, og har i den forbindelse også fremmet innspill som medfører utsettelse av sammenkoblingen av Bjørklundveien/ Vesterveien som er i kommunens langtidsbudsjett for 2023/2024.

Ved å blande innspill for det mulig nye boligfeltet sammen med sammenføyningen av Bjørklundveien/ Vesterveien er det blitt usikkerhet om viljen til å stå ved langtidsbudsjettets poster.


Administrasjonen gir innspill til politikerne, men det er åpenbart viktig at administrasjonen gir politikerne grundig og korrekt informasjon:

 • Gang- og sykkelvei: Det uttales fra administrasjonen at det vurderes en enklere sammenføyning «….eventuelt bare en gang- og sykkelvei.» Dette er totalt unødvendig bruk av kommunale midler! DET ER ALLEREDE minst 3 svært gode gang- og sykkelveier til sentrum! Man kan undres om administrasjonen har satt seg godt nok inn i saken.
 • Samlevei fra Vestmarka: det uttales fra administrasjonen at «…. mest sannsynlig er det at vi får en samlevei et annet sted enn det som ligger i reguleringsplanen. Da lenger sør.» DET ER REGULERT OG ETABLERT en samlevei for Vestmarka, nemlig Bjørklundveien. Bjørklundveien er dimensjonert for en betydelig trafikkmengde, slik at kapasitet ikke er et moment.
 • Administrasjonen uttaler at «samtidig skal en legge til rette for at folk i mindre grad bruker bilen ned til sentrum.» Dette er ikke noe mindre enn oppsiktsvekkende! Hva har dette med samlevei og fullføringen av Vesterveien å gjøre? Man kan nesten få seg til å oppfatte at en manglende sammenføyning av veien benyttes som argument for å redusere biltrafikken ved å gjøre det vanskeligere for bilister! Det ER gode forbindelser for gående og syklende til sentrum! De som vil og kan gå og sykle vil fortsatt gjøre det! Dersom administrasjonen ønsker å forbedre adkomst for gående og syklende til sentrum er det flott, men det gjøres ikke ved å la være å etablere en regulert vei for å forhindre biltrafikk men derimot å etablere enda bedre- og flere gang- og sykkelveier!
 • Adm. uttaler videre; «Gitt planene som nå er for Rundheia, og behovet for en reell avlastning, trengs en ordentlig samlevei. Det er det ikke plass til i Vesterveien.» Hva er det ikke plass til i Vesterveien? Det gjenstår sammenføyning av en strekning på få meter som ER regulert til formålet! Det er plass for å foreta en sammenføyning iht vedtatt reguleringsplan!

At evt nye boligområder som utvikles i fremtiden også må ha veiløsning er jo åpenbart, men DET må som vanlig planlegges som del av planene for de evt nye områder! At det ikke er plass i Vesterveien for den evt ny samleveien til et evt nytt boligfelt benyttes som argument for IKKE å sammenføye veiene er oppsiktsvekkende, og når man ser kart med skissert alternativ løsning fra området ved Oppslåttveien blir hele argumentet uforståelig all den tid den veien ender opp i øvre del av Bjørklundveien! Hva ligger bak uttalelsen om at det ikke er plass i Vesterveien for en trafikal løsning av det evt nye tomteområdet i Rundheia, all den tid det skisseres og begrunnes med et alternativ som ikke berører den del av Vesterveien som det gjenstår å ferdigstille?! Det er også til å undres over hvordan administrasjonen kan konkludere med at det ikke er plass før det er foretatt planlegging og regulering…

 • Helse og sikkerhet: dersom Vesterveien sperres ved et trafikkuhell samtidig som en av nødetatene må foreta utrykning er det ingen snarlig løsning for adkomst, med de åpenbart alvorlige konsekvensene dette vil/ kan få for liv og helse!
 • Kostnader: det gjenstår få meter for å få en sammenføyning. Det fremlagte alternativ med ny samlevei fra området ved Oppslåttveien er svært mye lenger, og vil således selvsagt bli særdeles mer kostbar! Åpenbart flere millioner. Da kommunen selv uttaler at kommunen må dekke en betydelig andel selv, skulle man tro valget var enkelt for å kunne etablere en ny adkomst til sentrum sør innen rimelig tid til en kostnadseffektiv måte i forhold til alternativet!
 • Adkomst: Trafikk til og fra Vestmarka er i dag kronglete med mange farlige kryss. I dag er adkomsten rett og slett for dårlig, noe de fleste som kjører inn i området har erfart.
 • Krav: Beboerne i Vestmarka krever en bilvei med trafikk i begge retninger samtidig – ikke en løsning med vekselvis trafikk i begge retninger som administrasjonen eventuelt ser for seg. Om en slik løsning også skal ha fortau kan en vurdere. Vi minner om at Vesterveien ikke har fortau på strekningen Lilleheia – Campingplass. Vi mener derfor at vei uten fortau er å foretrekke dersom dette forenkler realisering av løsningen.
 • Korrekthet og politisk vilje: Det foreligger en reguleringsplan med prosjektert løsning for sammenføyning av Vesterveien/ Bjørklundveien! Denne er vedtatt og det eneste som gjenstår er en administrasjon som gir våre politikere korrekt informasjon samt påfølgende politisk vilje for fullføring av veien som både er et miljø- og sikkerhetstiltak for svært mange beboere i sentrum!

Måtte det skje!!

Aksjonsgruppen har for tiden 458 underskrifter som støtter synspunktene over.