«Politikk og framtidsproblematikk – Rundheia/Lamarkbakken»

Meninger

All ære til Synnøve Skauge som kommenterer mitt forsøk på å avklare noen vurderinger rundt ei mulig boligutbygging i forlengelsen opp og sørover fra dagens bebyggelse i Vestmarka. Det gjør hun i media under tittelen «Her må fornuften seire!»

Formannskapet med representanter fra SV, Frp, H, AP, SP, Rødt vedtok enstemmig å sende forslag om områderegulering av Rundheia/Lamarkbakken ut på høring til. Etter det la jeg som Rødts representant ut noen synspunkter i offentlighet om hvordan jeg vurderte saka så langt. At Skauge sorterer ut og deretter redusere mine vurderinger, får bare ligge der uten flere kommentarer. Det er flere andre forhold som etter min mening kan følges opp. Og debatten går videre.


Saka er ikke avgjort sjøl om det er satt i gang ei områderegulering

Jeg skal ikke snakke for andre enn min og foreløpig Rødt sitt synspunkt. Når saka ble fremma for formannskapet, var min vurdering at det kan være mer enn 50% sjanse for at det er aktuelt å gå inn for resultatet av områdereguleringa helt eller delvis. Endelig standpunkt er altså ikke tatt.

Et eksempel er at Rødt tidlig i fasen med regulering til en elementfabrikk i Lappahaugenområdet, var positiv til å vurdere dette nærmere. Da endelig forslag ble kjent, var Rødt som politisk parti eneste som foreslo å stoppe prosjektet som det forelå. Kun MDG som parti støtta Rødt. Innholdet i Lapphaugplanen i tillegg til mange fornuftige innspill fra miljøer utafor politikken, ble avgjørende i den saka. Det kan også bli resultatet i denne saka.

Ei områderegulering lager nærmest en skisse for hva området bestemmes brukt til, men ikke konkret utforming. Etter mitt skjønn kan det være nyttig å merke seg det. Med stor sannsynlighet vil grunneiere før eller siden uansett ønske å få vurdert deler av sine eiendommer som boligområder eller til andre utbygginger. Deler av det som ligger i planen er allerede avsatt til boliger. Så er det nødvendig å minne om at også grunneiere har vært tydelig på at store deler av det regulerte området skal bevares som utmark og friområde (LNF). For Rødt er det aktuelt å se denne prosessen også som et ledd i å finne god løsning for veiutløsning sørover fra eksisterende (og kanskje nytt) boligfelt i Vestmarka.


Politikk, partikritikk og samfunndebatteknikk

Det er etter mitt skjønn både interessant og mest trist hvordan politiske partier generelt ikke følger opp store utbyggingssaker i den offentlige debatten. Denne saka viser mer et systemet enn uttaket ved at det så langt kun er Rødt som parti som har deltatt i denne debatten. Hvordan de andre partiene i formannskapet vurderer eget standpunkt ut over formannskapsbehandlinga, er ukjent. Det vanlige er at de andre partiene i særlig liten grad gjør dette kjent i forkant av endelig vedtak. Dette gjør ikke godt for lokaldemokratiet.

Og hva legger jeg i det.

Medvirkning og påvirkning utafor partiene blir vanskelig i og med at argumentene fra de som skal beslutte, ikke blir kjent. Synnøve Skauge tar for seg Rødt nettopp fordi vi har lagt noe av argumentasjonen ut til diskusjon. Det er akkurat det Rødt ønsker – brei samfunnsdebatt på sentrale spørsmål som angår innbyggere. Det gjelder lokale forhold, men i større sammenheng også nasjonale eller globale spørsmål.

For å konkretisere Rødts kritikk til partienes manglende deltakelse i den offentlige debatten, kan nevnes Lapphaugsaka, oppdrettsdispensasjonen i Godfjord, masseuttak på Kringelen, og ikke minst nå i disse dager – et gigantprosjekt med havneutbygging i Kringelbukta, Vesterålskraftssaka og kommunens vannforsyning. Om kort tid kommer også Sortland kommunes overordna plan for hele lokalsamfunnet og forhold til Vesterålen som region til høring. Her ligger mange forhold å ta tak i!

Også Rødt kan bli bedre på å delta i den offentlige debatt – vi ønsker at det skal være så lett som mulig for interesserte å både støtte og motsi våre standpunkt FØR avgjørelsen i folkevalgte forsamlinger. Rødt lar seg påvirke! Lykke til.