«Nei til privatisering av vannressursene i Sortland»

Meninger

Åpent brev til Kommunestyrerepresentantene i Sortland Kommune

Sak 71/2021 i Kommunestyret 11. november 2021 har tittelen «Samarbeidsavtale om legging av vannledning til Holmen Lakseslakteri». Bak denne tittelen skjuler det seg et forslag om privatisering av en svært viktig vannressurs for Sortland Kommune.

Med det fremlagte avtaleforslaget gir Sortland Kommune Holmøy Maritime AS en gratis evigvarende rett til størstedelen av vannressursene til Lilandsvatnet som Sortland Kommune har vannrettighetene til.

Sortland Kommune investerte i 2016-2017 ca. 18 millioner kroner på legging av en sjøledning under Sortlandssundet med begrunnelse at kommunen skulle forsyne Holmen Lakseslakteri med vann fra Storvatnet. Denne sjøledningen er finansiert av kommunens innbyggere og næringsliv gjennom vannavgifta.

I e-post jeg har mottatt 4. november 2021 fra enhetsleder i Kommunalteknikk i Sortland Kommune, Kato Lund, bekrefter han at Storvatnet med god margin har tilstrekkelig med vann og sjøledningen har mer enn nok kapasitet til å forsyne Holmen Lakseslakteri sitt vannbehov.

I Formannskapsmøtet 28. oktober 2021 der denne saken var behandlet, opplyste Kommunalsjef Terje Killi på spørsmål, at kommunen har beregnet at dersom Sortland Kommune leverer vann selv til Holmøy med dagens gebyrregulativ vil dette kunne gi kommunen inntekter på 5-5,5 millioner kroner i året.

Killi opplyste videre på møtet at Holmøy selv har beregnet kostnadene ved å legge vannledning fra Lilandsvatnet til Lakseslakteriet til 15-18 millioner. Dette betyr at kostnadene ved ledninga er «nedbetalt» på 3 år og at Holmøy videre til evig tid har gratis vann hvis det fremlagte forslag til avtale vedtas.

Terje Killi opplyste videre i Formannskapet at det er mulig for kommunen å bygge ut vannverket på Lilandsvatnet og at Holmøy kan forskuttere/gi anleggsbidrag. Dette mener jeg må være en svært god løsning som sikrer kommunal kontroll og eierskap, og samtidig at brukeren som trenger vannet bidrar til finansieringen. Dette er helt normalt å gjøre rundt om i kommune-Norge. For å komme Holmøy og andre stor-brukere av vann i møte, bør kommunen videre snarest utarbeide et gebyr-regulativ for næringsdrivende der det kan gis «kvantumsrabatt» for storforbrukere av vann.

I forhold til trygghet for vannforsyning kan det være et argument for å bygge ut Lilandsvatnet i tillegg til Storvatnet. Men skal dette argumentet holde må vannverket tilknyttet Lilandsvatnet være i kommunalt eie. Å gi en privat aktør kontroll over denne vannkilden svekker beredskapen. Det står riktignok i avtalen at kommunen for egen kostnad i «nødsituasjoner» kan koble seg til det private renseanlegget mot å betale kommunal vannavgift til Holmøy Maritime AS. Men hva defineres som en nødsituasjon ? Hva hvis i fremtiden eieren og beslutningstakeren av det private selskapet sitter et helt annet sted i verden ? I nødssituasjoner må det reageres raskt.

Som en av mange grunneiere av Storvatnet vil jeg poengtere at jeg har ingen økonomiske interesser i denne saken, da kommunen har alle rettigheter til vannet i Storvatnet og fritt kan ta ut så mye vann man vil uten å betale noe til grunneierne.

Men som innbygger og næringsdrivende i Sortland er jeg opptatt av at Sortland Kommune forvalter fellesskapsressursene på en fornuftig måte og at alle bidrar til fellesskapet.

Til slutt vil jeg understreke at jeg «heier på Holmøy» og alle andre som bidrar til å skape arbeidsplasser i Sortland. Men det er ikke dette denne saken dreier seg om.