«Kommunen må beholde vannrettigheten til Lilandsvatnet»

Meninger

Rødt er svært overrasket over at kommunedirektøren innstiller på at Sortland kommune skal gi fra seg (privatisere) egne rettigheter til å nytte Lilandsvatnet til vann til husholdninger og næringsliv! Det er også like overraskende at ordfører setter denne saka på dagsorden nå.

Grunnen til dette er særlig 2 forhold.

Det ene er at kommunestyret så seint som i februar i år gjorde følgende vedtak: «Tiltak for å sikre vannforsyningen til industriutbyggingene i Holmen og i Sortland (økt kapasitet) prioriteres der en ser på nødvendige tiltak i Lilandsvatnet. Dette skal skje i tråd med rullering av Hovedplan for vannforsyning.»


Dette var en del av flertallsvedtaket fra Sp, SV, AP, MDG og var likt det kommunedirektøren hadde lagt fram. Altså fremmer både kommunedirektøren og ordfører ei sak nå som er i motsetning til deres tidligere innstilling og vedtak om å sjølsagt se hele vannsyninga i sammenheng med Hovedplan vannforsyning (nå omdøpt til «Kommunedelplan Avløp og Vannmiljø 2022-2034»). Å fremme sak allerede nå om at en privat, kommersiell virksomhet skal overta kommunens rettigheter til Lilandsvatnet som drikkevanns- og næringsvannkilde, er å frata kommunen sine muligheter til å se drikkevannsløsning i en større sammenheng. Og dette var nettopp hensikt med å stoppe eller utsette bygging av ny demning av Storvatnet slik flertallsvedtaket må tolkes.

Det andre er at forslaget om å overdra kommunens rettighet til en viktig drikkevannskilde, er privatisering av en avgjørende samfunnsmessig infrastruktur som felleskapet må ha kontroll over. Uansett hvor ideell og imøtekommende virksomheten som ønsker å overta kommunens rettigheter er, er en slik overføring av rettigheter en utvikling Rødt ikke ønsker.


I forbindelse med salgsprosessen av Vesterålskraft, har vi erfart hva nettopp slike forhold kan føre til. En avgjørende infrastruktur for samfunnet settes ut på et marked for kjøp og salg og bedriftsmessig inntjening overtar styringa.

Rent vann kan fort bli en mangelvare også hos oss. Det er vi overraskende blitt oppmerksom på. Da kan det nettopp bli et marked for kjøp og salg. Det har allerede skjedd i land der knappheten foreløpig er en helt annen enn hos oss.

For å sikre at vann fremføres til slanger og kraner uten å miste offentlig kontroll og påslag som kan gi profitt til kommersiell aktører i framtida, må Sortland kommune allerede nå si stopp. Den store debatten om vannforsyning må ikke starte med at kommunen i en enkelt sak gir fra seg vannrettigheter! Rettigheten til Lilandsvatnet, må beholdes. Om flertallet ikke vil gå for dette i førstkommende formannskap og kommunestyre, må saka utsettes å sees i sammenheng med «Kommunedelplan Avløp og Vannmiljø 2022-2034».