-Kjære Kommunestyrerepresentanter og Innlandet Lokalutvalg

MeningerDet å være folkevalgt kan være en utfordrende jobb. Jeg mener å kunne litt om det. Det å prioritere, balansere, og møte innbyggernes forventninger er utfordrende. Ekstra utfordrende ser jeg det er med det budsjettforslaget som kommunestyret må handtere for neste år . Men jeg heier på dere, og jeg vet at dere vil lete etter løsninger på det meste for de fleste.

For Hadsel Innland ligger det forslag som hver for seg, og i sum, vil skape store utfordringer for mange. Ei nedbygging av Innlandet Alderssenter, nedleggelse av Innlandet skole, -barnehage og -brannberedskap vil slik jeg ser det, skape store utfordringer. Utfordringer som en ikke finner beskrevet i forslaget til budsjett fra kommunedirektøren. Utfordringer som jeg mener, bør vektlegges når budsjettet skal vedtas av kommunestyret. Det jeg tenker på her er de langsiktige økonomiske konsekvensene.

Jeg vet at dere som kommunestyrerepresentanter leser og registrerer ulike uttalelser og sterke meninger rundt kommunedirektørens forslag til budsjett både her og der. Det er forståelig at det skaper engasjement og sterke ord. Men når et laminatgulv som angivelig skulle vært lagt på et gulv i rådhuset av kommunalt brannmannskap, trekkes frem i debatten om hvorvidt det skal være alderssenter, skole, barnehage og brannberedskap på Innlandet, er jeg redd for at det hele sporer av. Energien må og bør brukes til finne løsninger for at tilbudene fortsatt skal være der, ikke på å lage bilder og beskrivelser som i verste fall fratar kommunestyrets medlemmer motivasjonen til å finne en løsning. For det finnes en løsning.

Isolert sett har kommunedirektøren rett i at det vil være en besparelse for kommunen å legge ned det som foreslås. Men det som ikke kommer frem er de langsiktige økonomiske konsekvensene dette vil ha for Hadsel. Med noen forutsetninger oppfylt har jeg en sterk tro på at det kommer til å bo flere mennesker på Innlandet i fremtiden enn det gjør i dag. Hver ny innbygger er gull verd for Innlandet som bygd, men også for Hadsel kommune. 30. juni hvert år teller staten antall innbyggere som bor i den enkelte kommune. Jo flere innbyggere, jo mere overføringer fra staten. Så om en legger ned det som foreslås, så er det rimelig å anta at noen vil flytte ut fra bygda og kommunen. Ergo så sparer en driftskostnadene, men en vil også tape inntekter. Sluttsummen vil selvfølgelig være å spekulere. Men det som ikke vil være en spekulasjon, er det faktum at håpet om at noen kommer flyttende uten disse grunnleggende tilbudene på plass, er etter min menig ønsketekning.

Muggsoppen på skolen må selvfølgelig fjernes. Det sammen med en viss oppgradering og tilpasning av bygget er jeg sikker på det vil finnes en løsning på . Disse pengene kan kommunen lånefinansiere slik at kostnaden fordeles over år. Så vil jeg utfordre Innlandet Lokalutvalg til å arrangere et nytt folkemøte. Et folkemøte der alle parti som er representert i kommunestyret inviteres til et møte, og sammen finne løsninger på hvordan vi kan få flere til å flytte til bygda.

Det er det som er løsningen. For om det ikke blir tilflytting vil hverken barnehagen eller skolen på sikt berges. Så selv om den berges i år, så vil den på et gitt tidspunkt bli lagt ned. Det samme med Alderssentret. Hvis det ikke finnes arbeidskraft til å ta seg av de eldre, må en erkjenne at vi har en utfordring. Det samme gjelder om det ikke finnes unger som har behov for barnehage eller skole. Men denne utfordringen er for meg også løsningen.

Det er ulike årsaker til at vi har bosatt oss på Innlandet. I tillegg til at det er verdens vakreste plass, så har vi også kunnet bo her og samtidig ha et yrkesaktivt liv. Når Jeg har troen på at det kan komme til å bo flere på Innlandet i fremtiden. Vi kan faktisk tilby det å bo på verdens vakreste plass, og det er i tillegg til muligheter for å jobbe i bygda. Hvem hadde trodd at det skulle etableres i overkant av 10 arbeidsplasser på Kvitnes for noen få år siden? Hvem hadde trodd at bygda skulle omtales nasjonalt og internasjonalt via det fantastiske som er skapt gjennom Kvitnes Gård. Jeg tenker at vi aldri før har hatt et bedre utgangspunkt.

Men skal vi få flere til å flytte til bygda, er det avgjørende at det finnes et minimum av tilbud som et hvert menneske legger til grunn skal finnes på den plassen en skal være en del av. Det er faktisk ikke så mange flere mennesker som skal til for at regnestykket vil se helt annerledes ut for kommunen. Så min appell er at vi må brette opp ermene, i felleskap, og bestemme oss for at skal vi ha ei levekraftig bygd. Da må kommunestyre bidra med sitt! Og alle vi andre må bidra med å skape bolyst på Hadsel Innland! Om en bruker litt tid på bygdas nettsted «Bygd for livet» vil enhver se i det som skrives og omtales at det faktisk er «liv» på bygda. Litt av utfordringen er kanskje at «livet» som en kan ane konturene av på "Bygd for livet", ikke nødvendigvis er en bygd for livet en ønsker å leve/flytte til.

Jeg håper derfor at lokalutvalget tar utfordringen. Jeg er ganske sikker på at politikerne, de som til syvende og sist skal avgjøre dette, vil stille. Det med felles formål bør være; hvordan vi kan løse dette sammen?.