«Kommunedirektørens dramatiske budsjettforslag for Hadsel kommune – mangel på medvirkning, prosess og realisme»

Meninger

Hadsel kommune er på alle måter inne i en svært god utvikling med et næringsliv som går godt, trygge statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser og hvor kommunens inntektsutvikling er god og bedre enn i mange kommuner vi kan sammenligne oss med.

Inntektene og finansieringsgrunnlaget for drift har så langt vi har oversikt over, aldri vært høyere inn prognosen for 2022 og fremover. En betydelig lakseskattinntekt og oppegående kraftselskap som vil generere inntekter fremover vil nok mange kommuner misunne oss.. Vi kan vise til befolkningsvekst som også vil bidra til inntektsutviklingen fremover.

Det kommunale inntektsgrunnlaget er altså godt i Hadsel.


Optimisme og bolyst råder, både på Stokmarknes, Melbu, i Sandnesområdet, på Innlandet og på Strandlandet.

Av positive prosjekter fremover er det lett å trekke frem tilrettelegging for industriutvikling på Børøya, Nordlaks, Stokmarknes miljøhavn, nytt Hurtigrutemuseum, hotellutbygging, utviklingen ved Lerøy Melbu, utvikling av Gulstadøya for industri og sårt tiltrengte boligtomter, utviklingen ved Kvitnes Gård på Innlandet og ikke minst planene for nasjonalt testsenter på Strandlandet.

På kostnadssiden er det gjennomført betydelige smertefulle strukturendringer de siste årene gjennom avvikling av legekontortilbudet på Strandlandet, avvikling sykehjemstilbudet på Ekren og flytting av ungdomstrinnet fra Sandnes og Innlandet til Stokmarknes.

En skulle tro at alt dette skulle legge grunnlaget for å opprettholde en stabil utvikling i kommunale tjenester på alle fire øyene for å tilby gode tjenester der folk bor.


Så til budsjettforslaget fra kommunedirektøren.

I mine øyne er «revolverbudsjettering» med svært store konsekvenser for innbyggerne en metode som hører fortiden til. Foreslåtte «revolvertiltak» blir det erfaringsmessig lite av, og er kun egnet til å skape pessimisme, uro og splid.

Samfunnet er i endring og endringsprosesser er helt nødvendige for utvikling. Disse må imidlertid gjennomføres gjennom gode prosesser med medvirkning, hvor en skaper forståelse for endring og utreder konsekvensene grundig før beslutning.

Slik jeg ser det er bakgrunnen for kuttforslagene fra kommunedirektøren først og fremst en uakseptabel kostnadsutvikling som følge av manglende kostnads- og budsjettkontroll og at betydelige driftstiltak er iverksatt de siste årene uten at dette har vært håndtert i samsvar med økonomireglementet og på forhånd innarbeidet i økonomiplan og budsjett.


Videre er betydelige investeringstiltak iverksatt uten at disse har vært håndtert slik økonomireglementet foreskriver.

Dette har bidratt til urovekkende økning i drifts- og finanskostnadene på bekostning av bl.a. lovbestemte oppgaver som skoletilbud og helse- og omsorg.

Dette er etter min mening hovedgrunnen til at kommunedirektøren beskriver økonomisituasjonen som krevende.

Mange av disse tiltakene, særlig på investeringssiden, har vært foreslått av kommuneadministrasjonen.

Hvis jeg husker rett, så er det ikke mange måneder siden kommunedirektøren antydet at det kunne være aktuelt for kommunen å gå inn i et nytt badelandprosjekt med inntil 10. mill. pr. år. Badeland ville vært fint og jeg håper dette blir realisert gjennom næringslivet. Men for kommunen så er bassengkapasiteten stor nok til å gi et godt svømmetilbud til alle barn og unge i kommunen.

Poenget mitt er at like etter en slik uttalelse, så fremmer kommunedirektøren i budsjetter forslag til svært samfunnsinngripende nedbyggingstiltak som vil ramme befolkningen i store deler av kommunen meget hardt.

MOS vil på det sterkeste motsette seg at denne situasjonen skal finansieres gjennom avvikling av viktige skole og helse- og omsorgstilbud på Innlandet, Strandlandet, Langøya og Melbu.


Det nytter lite med ønske om ny næringsutvikling, tilrettelegging for ny bosetning mv., dersom kommunen samtidig bedriver en nedbyggingspolitikk når det gjelder eget tjenestetilbud.

Vi må umiddelbart sikre gode rutiner for økonomistyring og budsjettkontroll for å sikre at driften gjennomføres innenfor vedtatte budsjettrammer.

Delegasjonsreglementet må revideres for å sikre at delegering av økonomisk myndighet til administrasjonen også innebærer tilsvarende ansvar for god økonomistyring og ansvar for overskridelser.

Industri- og boligområder må snarest mulig ferdigstilles med sikte på stilles til disposisjon for utbyggere. Utvidet industriområde på Børøya er snart ferdigstilt, dette vil skape snarlig positiv utvikling samtidig som en reduserer kommunens kapitalbindinger og kapitalkostnader.


Hva angår videreutvikling av kommunens tjeneste- og velferdstilbud, så må dette baseres på positivitet, trygge og inkluderende prosesser med medvirkning fra alle berørte (innbyggere, næringsliv, ansatte mv.).

Skolestrukturen skal ikke endres begrunnet med økonomi, men eventuelt kun baseres på faglige vurderinger og gode involverende prosesser.

Helse- og omsorgstilbud, herunder tilbud innenfor eldreomsorg og legetjenesten skal være mest mulig tilgjengelig der folk bor.

Vi står som nevnt ovenfor en kostnadsutvikling som ikke er bærekraftig og dette må kommunestyre og vi politikere ta kontroll med.

MOS vil på alle måte opptre ansvarlig og ryddig i denne prosessen.

Dette krever etter vår mening nært samarbeid over partigrensene, mellom flertall og mindretall, og melder herved at vi i MOS er beredt til konstruktive prosesser i så måte.