«En vei for Hadsel innland og den går i tunnel fra Kartnes v/Kvitnes til Gjerstad»

Meninger

Dere må gjerne riste på hodet, eller nikke gjenkjennende og si dette er gammelt og uaktuelt.

Ja uaktuelt fordi dette alternativet, den gang Lofast

skulle planlegges, aldri ble seriøst vurdert.

Årsaken kjenner alle som fulgte prosessen. Drømmen om tunnel under Hadsefjorden mot Hadseløya lever fortsatt og det er brukt mye ressurser på å nå frem. Det er nå kommet så langt at man har landet på en trasé over fra Strønstad.


Jeg er ingen geolog eller ekspert på undersjøisk tunnelarbeid og det er for meg uvisst hvordan utvalget som har landet på Strønstad traséen ser på denne problematikken.

Bladet Vesterålen har tidligere, gjennom innlegg i februar 2018, presentert informasjon vedrørende forkastningen som går ut Hadselfjorden. Jeg vedlegger en illustrert kartskisse som fulgte presentasjonen. Selve forkastningen er markert med en stiplet linje i grønt. I kortet trekk lokaliseres denne gjennom Gullkista (pukkverk) i Rødsand, over Kvanntoelva (bygd) og videre i tilnærmet rett linje til Hennesskaga og ut over Hadselfjorden.

Som en vil se berøres ikke sjøområdet Kartnes-Gjerstad av denne forkastningen.


Alternativet med tunnel under Sortlandsundet (nærmest tilstøtende Hadselfjorden) vil betinge vei/tunnelforbindelse fra Lofast ved Ingelsfjorden og videre til Hadsel Innland for eksempel ved ytre Lonkanfjord, med tilhørende ny veiforbindelse til tunnelinnslag ved Kartnes. Det vises til vedlagte kartillustrasjoner.

I tillegg til forkastningssone er havdybden i Hadselforden ved planlagte trasé på ca. 190 meter og rett linjeavstand ca. 5,1 km. Alternativet Kartneset har en maksimal sjødybde på ca. 120 meter og har en rettlinjeavstand på ca. 4,5 km. og berøres som nevnt ikke av forkastningssonen.


Tilbake til utredningen i 2018, Statens Vegvesen uttalte i en bisetning, i alle fall slik jeg oppfattet avisartikkelen, at man hadde sett på Sigerfjord /Sortlandsundet som ett alternativ (uten å forklare veitilslutning), man forkastet dette blant annet fordi at de 400 innbyggerne på strekningen ikke ga nok nyttegrunnlag for denne løsningen.

Dette er altså ikke mange årene etter Lofast ferdigstillingen, og der var det som kjent ingen fastboende langs traséen.

Uansett, denne utredningen, Kartnes - Gjerstad ble ikke vurdert, denne gangen heller.


At jeg bringer dette på banen nå er fordi at jeg bryr meg om Hadsel Innland, jeg bryr meg om hvordan våre felles verdier investeres for framtiden.

Det er vel ingen i dag som med sikkerhet kan si om og når den planlagte Hadselfjordtunnelen eventuelt blir realisert.

Derfor ber jeg dere, våre folkevalgte først og fremst, om å tenke gjennom saken på nytt, søk faglig råd og spør dere selv om det ikke vil være klokt å få fagmyndighetene til å gjøre en kostnadsvurdering hvor en setter opp alternativet som nevnt, og bl.a. ser på;


- Besparelser i selve tunellbyggingen, herunder lengde, tunnelstigning og usikkerhetsmomenter ved for eksempel lekkasjer på grunn av leire i forkastningssonen, anlegg- og vedlikeholdsutfordringer.


- Ny veitrasé Ingelsfjord til Kartnes, samholdt mot oppgradering av vei mellom Sortland og Melbu, herunder ny forbindelse mellom Børøya og Hadseløya. Transport og utnyttelse av frigjorte masser, tilgjengeligheten til Skagen flyplass og en eventuell utvidelse av denne.


- Sist, men ikke minst, besparelser og muligheter når en, særlig for Hadsel, på denne måten kan ta hele kommunen i bruk, og reiseavstand til kommunesenteret vil kunne gjøres på under 45 min. for alle innbyggerne. Tenk skole, helse/omsorg, næringsutvikling, turisme/reiseliv og muligheter i et større bo og arbeidsmarked.

En perifer, men likevel konsentrert/sentralisert kommune.

For Sortland og resten av Vesterålen vil trolig fordelene være like mange.


Alternativet her har jeg grunnet på lenge og for så vidt stilt spørsmål ved det gjennom sosiale media, respons har det også vært, men det kan synes som om det råder en viss "husmannsånd " i forhold til å mene noe så uhørt i mot "Stor Hadsel".

Historien burde tilsi snarere tvert imot.

Jeg er like på 70 år og føler på det om å si min mening og stå for det.

Det skal ikke være selvsagt at tunnelen skal krysse Hadselfjorden fordi at dette "alltid" har vært ansett som den eneste saliggjørende løsning, ja nærmest som skrevet i stein.

Det må heller ikke være en unnskyldning, for de som mener at man er kommet for langt i prosessen, til ikke å løfte blikket en gang til utover "et hav av muligheter".