«Folkevalgte må ivareta regionalt samarbeid for sårbare barn»

Meninger

Til folkevalgte

Ansatte i Pedagogisk psykologisk distriktstjeneste for Vesterålen og Lødingen ber de folkevalgte ivareta det regionale samarbeidet for sårbare barn og unge i regionen, og sammen kunne tilby fagressurser fra PPD, uavhengig av om barnet bor på Stø, Steine, Vestbygda, Holmstad, Sandnes eller i sentrum i tettbygde strøk.

Etter å ha sett formannskapsmøtet i Sortland kommune den 02.12.21 på YouTube, samt vært publikum, har vi behov å komme med noen kommentarer:

– Varaordføreren begynte sitt innlegg med å vise til at hun hadde lurt på om det var rett tid å ta opp en utmeldelse av PPD nå. Men så ba hun kommunalsjefen å si noe om vertskommunemodell og ledelse.

I sin argumentasjon begrunner AP og SP at de to partiene ønsker at en framtidig PP-tjeneste skal være organisert etter vertskommunemodellen.

Det oppleves svært underlig siden styret for PPD (oppvekstsjefene for de 5 kommunene) har hatt en lang prosess og flertallet i styret stemte for oppgavefellesskap. Det er ikke formannskapet på Sortland som kan ta denne avgjørelsen, den er tatt i styret.

Det folkevalgte på Sortland kan stemme over er om de ønsker å fortsette det interkommunale samarbeidet eller å melde seg ut. Med alle konsekvenser det vil ha for alle barn i distriktet som har behov for en faglig god PP-tjeneste.


– Høyre, Rødt og Frp stemte mot å si opp samarbeidsavtalen som foreligger mellom kommunene, og beholde et likeverdig samarbeid om PP-tjeneste for regionen. De minnet blant annet på ansvaret til storkommunen om å være raus, samt ivareta fagmiljøet.

Som tilhører får man inntrykk av at de har forstått hva som står på spill.


– AP og SP tilføyet et avsnitt i sin avstemning der de presiserer at Sortland ønsker å invitere de øvrige kommunene inn i sin nye PP-tjeneste som da vil bli organisert etter vertskommunemodell.

Svaret på invitasjonen har kommet og kom senest på blv.no den 04.12.21 der kommunalsjef oppvekst gjør det klart, at en utmeldelse ut av PPD ved Sortland betyr slutten på dette interkommunale samarbeidet. PUNKTUM.


Som ansatte i PPD ble vi rystet av flere påstander (for eksempel behov for ledelse og at en organisering som vertskommune vil føre til mindre spesialundervisning) som ble ytret ved formannskapets talerstol, dersom man ønsker å diskutere dette med oss, inviterer vi dere gjerne å ta kontakt med oss. Se gjerne på opptaket av møtet, som vi viser til nede i dette brevet.


I et punkt er vi enig med kommunalsjef oppvekst på Sortland:

Loven er 100% entydig, at det hviler et stort ansvar på de som utarbeider sakkyndige vurderinger, fordi de må forholde seg til aktuell forskning og lovteksten. Ingen, ikke en gang en kommunalsjef eller styreleder, kan gjøre inngripen i sakkyndighetsarbeid.

I debatten ble det nevnt at en ny opplæringslov er på høring nå og at det forventes at PP-tjenesten vil få flere nye oppgaver. Vi har satt oss grundig inn i dette lovforslaget, der begrepet «spesialundervisning» blir erstattet med «individuell tilrettelagt opplæring» og at det også i fremtiden kreves at PP-tjenesten utarbeider sakkyndige vurdering før skolemyndigheter fatter et enkeltvedtak, som tildeler eleven individuell tilrettelagt opplæring.

«Individuell tilrettelagt opplæring» må ikke forveksles med «tilpasset opplæring» i den gjeldende loven, siden det må foreligge en sakkyndig vurdering og et enkeltvedtak (forvaltningsloven) før skolen kan gi «individuell tilrettelagt opplæring».


Tilpasset opplæring favner både ordinær opplæring og spesialundervisning. Spesialundervisning er også tilpasset opplæring, men ikke all tilpasset opplæring er spesialundervisning.

Endringene i PP-tjenestens mandat er viktig, men det meste blir videreført, noe presisert og språket blir tilpasset vår tid. Ny opplæringslov er under utarbeiding og vil tidligst være klar høsten 2023.


Vi har valgt å ta med denne presisering her, fordi det ble nevnt at spesialundervisning på enerom er stigmatiserende. Dette er en forenkling som ikke gjenspeiler dagens realitet. PPD anbefaler individuell tilpasset opplæring, ikke at alle elever som har behov for spesialundervisning skal ha det på enerom.


Kjære politiker, avstemningen i kommunestyret ang PPD omhandler ikke hvorvidt PPD skal styres i et oppgavefellesskap eller vertskommunemodell. Denne avstemningen har funnet sted i styret.

Flertallet stemte for oppgavefellesskap, mindretallet for vertskommune. Det handler om man fortsatt skal ha én felles pedagogisk-psykologisk distriktstjeneste i Vesterålen og Lødingen.