«Hvem er ansvarlig for å følge opp politiske vedtak i Hadsel kommune?»

Meninger

Den senere tid har spørsmålet om oppfølging av politiske vedtak blitt løftet i media. Jeg hadde tenkt å la saken ligge, men ser nå at en presisering fra min side virker nødvendig.

Det hele startet med en påpekning fra representanten Ørjan Robertsen (MOS) i formannskapets møte den 9. desember. Robertsen etterlyste ei sak om utredning av helsehus på Melbu, og viste til at den bestilte saken enda ikke var forelagt kommunestyret. Robertsen savnet «løypemeldinger» på politiske vedtak som kommunedirektøren har ansvar for å følge opp og mente videre at ordfører hadde et spesielt ansvar for å sjekke ut de politiske vedtakene og at de ble effektuert.

Ordfører beklaget da overfor Robertsen at saken om helsehus ikke var fulgt opp og sa seg enig i at man i dag ikke har gode nok rutiner for å gi «løypemeldinger» til de folkevalgte. Deretter fortsatte ordfører med følgende: "i henhold til delegasjonsreglementet vedtatt av kommunestyret så er det varaordfører som har et særskilt ansvar for å følge opp politiske vedtak og økonomi i kommunen, ikke ordfører."

Jeg har et annet syn på saken.


Hvilket ansvar ligger hos en varaordfører?

En varaordfører er ordførers stedfortreder og skal kunne tre inn i ordførers sted på kort varsel. I Hadsel har man også valgt å tillegge varaordfører konkrete ansvarsområder som oppfølging av ungdomsrådet og ledelse av tv-aksjonen. Videre finner man følgende formulering i kommunestyrets vedtatte reglement: «Varaordfører skal bistå med å holde oversikt over, og følge opp politiske vedtak gjort i formannskap og kommunestyre». Hvem er det så en varaordfører skal bistå? Her finnes for meg bare ett svar; varaordfører bistår ordfører.

Varaordfører, som i Hadsel kommune er frikjøpt med 20 prosent – det vil si en dag i uka, skal bistå ordfører.


Hvilket ansvar ligger hos en ordfører?

Kommuneloven regulerer hvilket ansvarsområde kommunedirektøren har, og hvilket ansvarsområde som ligger til ordfører. Ordførers formelle rolle er i kommuneloven avgrenset, og består i grove trekk av å lede kommunestyremøter og formannskapsmøter, og sette opp saksliste for møtene i disse organene. Videre skal ordfører være kommunens rettslige representant og representere kommunen utad.

Enhver ordfører er bundet av de politiske vedtak kommunens øverste folkevalgte organ fatter, men står ellers fritt til å forme sin rolle. Derfor ser man også at ordførere rundt om i regionen eller landet har ulike profiler og ulike måter å være ordførere på. De gjør forskjellige og lokalt tilpassede prioriteringer, og slik må det være. Å være ordfører er en jobb, men ingen ansettelse. Man er et ombud, med en kontrakt på 4 år med velgerne. Det er en rolle den enkelte som innehar vervet selv må definere og fylle, ut over det som er definert i kommuneloven. KS definerer ordføreren som en brobygger mellom de folkevalgte, administrasjonen, innbyggerne, næringsliv, foreningsliv og lokalsamfunnet for øvrig. Det mener jeg er en god beskrivelse og rettesnor.


Konklusjon

En kommunedirektør er ansvarlig for å følge opp og effektuere politiske vedtak.

En ordfører står fritt til å utforme sin rolle, og til å følge opp politiske saker som ordfører mener bør prioriteres. En varaordfører står også fritt til å følge opp politiske saker, og å fylle sin rolle med innhold. Varaordfører i Hadsel har, med et frikjøp på en dag i uka, ikke et særskilt ansvar for å følge opp politiske vedtak og kommunedirektørens effektuering av disse, men skal bistå i dette.

Det er folkets rett, og andre folkevalgtes rett, å rette kritikk til både ordfører og varaordførers prioriteringer og deres utførelse av vervet. Det bidrar ofte til forbedringer og til å få avklaringer. Hvem som er ansvarlig for oppfølging av politiske vedtak i Hadsel kommune er nå etter mitt syn avklart.