Leserinnlegg:

- Jo, Vesterålen har samme tilbud

Vesterålens befolkning får samme tilbud som i Nordlandssykehuset forøvrig.

Trude Grønlund  Foto: Knut Ivar Aarstein

Meninger

Svar fra Nordlandssykehuset på leserinnlegg fra Mental Helse Nordland på vol.no 24. november 2014:

Vesterålen har hatt tilgang på flere døgnplasser i psykiatrien enn noen andre regioner i Nordlandssykehuset. Det har vært seks døgnplasser pr 10.000 innbyggere i Vesterålen, I Salten har det vært to plasser pr 10 000 innbyggere og i Lofoten tre.

Les Mental Helse Nordlands leserinnlegg:  Kritiserer nedleggelsen av DPS på Andenes

Disse forskjellene har ikke vært faglig begrunnet. Vesterålingene har ingen dokumentert større psykisk sykelighet enn regionen for øvrig, men har hatt et tilbud på spesialisthelsetjenester som ingen andre i Nordlandssykehusets dekningsområde.

Vi har stor forståelse for motstand mot at døgnplasser som oppfattes som viktige og trygghetsskapende, blir tatt bort. Når dette nå skjer, er dette med begrunnelse i flere forhold:

  • Bruken av plassene er gått ned.
  • Tilbudet som har vært gitt er ikke spesialisthelsetjeneste, men oppgaver som hører inn under kommunenes ansvar i psykisk helsevern.
  • Ressurssituasjonen tillater ikke en drift med flere tomme senger

Men, det viktige er at disse plassene ikke tas bort uten at de er blitt erstattet med et annet tilbud. I Andenes ble dette erstattet av et Ambulant team som skulle komme hjem til pasienten. Tilbudet har siden etablering, vist seg ikke å være nødvendig fordi det nesten ikke har vært brukt.

Oppgavene teamet på Andenes skulle utføre blir nå ivaretatt av Ambulant akutteam. Ambulant akutteam dekker hele Vesterålen. Dette er et team bestående av lege, rusterapeut, sosionomer og sykepleier med lang erfaring, som er klar til å rykke ut til pasienter i hele Vesterålen som trenger hjelp. Teamet vil senere bli utvidet med psykolog. Disse kan komme hjem til pasienten, gi bistand på stedet og gjør også vurdering av behov for videre behandling eller innleggelse.

Pasienter som trenger innleggelse eller annen poliklinisk behandling, får dette ved Vesterålen DPS på Stokmarknes, på samme måte som pasienter i Lofoten, får dette på Gravdal og pasienter i Salten får dette i Bodø.  I Salten er det ca to og en halv times kjøring fra Meløy til Bodø. Avstandene i Lofoten er også lange. I særlige tilfeller vil også sykehusklinikken i Bodø bli brukt, slik tilfellet alltid har vært for hele Nordland.

Denne ordningen sikrer pasientene, uansett hvor i Vesterålen de bor, lik tilgang på spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern og rus. I forlengelsen av dette er det kommunenes ansvar å sørge for at pasientene får det kommunale tilbud innen psykisk helsevern som pasientene er i behov av.

Mental helse sier at klinikksjefen bruker en forvirrende argumentasjon: at nedlegging av traumeenheten i Bodø ble begrunnet ut fra desentralisering av tilbudet. Men at vi i Vesterålen gjør det motsatte: at vi sentraliserer. Faktum er at tilbudet innen psykisk helsevern og rus i Nordlandssykehuset nå er mer likt i alle regioner. Dette har ikke vært et mål ved omleggingen, men er kommet som et resultat at et dokumentert behov for spesialisthelsetjeneste i kommunene.

Alle forslag til omlegging av Nordlandssykehusets tilbud innen psykisk helse og rus har vært til uttalelse i brukerutvalg og er således ikke et brudd på Helseforetakslovens § 35, slik Mental Helse påstår.

Det er heller ikke klinikksjefen som bestemmer hvordan tilbudet skal dimensjoneres og lokaliseres. Omleggingen i Psykisk helse og rus klinikken er et resultat av nye faglige nasjonale retningslinjer og krav fra vår eier, Helse Nord. Alle forslag er siden behandlet og vedtatt i Nordlandssykehusets styre.

Nordlandssykehuset har i tillegg løpende orientert om foreslåtte endringer både i vårt overordnede samarbeidsorgan med kommunene (OSO), i Vesterålen regionråd og i møter med de ulike kommunene Nordlandssykehuset driver spesialisthelsetjeneste og skal sørge for et tilgjengelig og likt tilbud til befolkningen.