Nye modeller for lokalsykehus

Folkebevegelsen for lokalsykehusene hadde for ca 3 uker siden sin halvårlige samling i Oslo, og Sykehusets Venner i Vesterålen var representert på denne samlinga. Her kom det opp en del ting som vi som ønsker å påvirke sykehusutviklinga i positiv utvikling, finner det nødvendig å informere befolkningen om.
Meninger

Det er ingenting som tyder på at lokalsykehusene er blitt “tryggere” i løpet av de siste åra. Landet rundt ser vi at lokalsykehus kjemper en til dels fåfengt kamp om å bevare de ressurser som Folkebevegelsen ser som viktig at et lokalsykehus har. Lokalsykehus skal på ingen måte ha de samme muligheter for behandling som de store sykehusene har, det har aldri vært målsetningen fra noe hold. Imidlertid er det visse grunnleggende ressurser som vi mener at selv et lokalsykehus skal ha : en trygg og sikker akuttberedskap samt et fødetilbud som er operativt døgnet rundt. Hvordan dette videre skal organiseres, er det selvfølgelig rom for diskusjoner om.Ut fra det som ble diskutert på denne samlinga, virker det som om de styrende myndigheter, og da på regjeringsnivå, har en “plan” med lokalsykehusene i landet vårt. Ved et pilotprosjekt som kalles “Fremtidens lokalsykehus” i Nordfjord utformes en nasjonal modell for omgjøring av lokalsykehus til lokalmedisinske sentre. Prosjektet skal være en modell for “utvikling” av alle landets lokalsykehus. Med utgangspunkt i det lokalsykehusene “er gode på” skal en videreutvikle spesialisthelsetjenestene til å dekke behovet til store pasientgrupper. Dette høres tilforlatelig ut, men en ser at kirurgisk virksomhet og fødeavdelingen legges ned , og at medisinsk avdeling, overvåkning og støttefunksjoner bygges delvis ned. Det blir lite troverdig når det “forsikres” om at akuttberedskap ikke skal legges ned.Hva lokalsykehusene er “gode på” ? Tja, det må vel bli å stabilisere skadede og sende fødende med ambulanser til nærmeste “ordentlige” sykehus ? Man trenger vel ikke så mange sengeplasser til det ? Kanskje en uspennende arbeidsplass for leger som ønsker å jobbe på sykehus også ?For situasjonen i Nordfjord er ikke bare situasjonen i Nordfjord. Legg merke til at dette er et “pilotprosjekt” , og det skal utformes en “nasjonal modell”. At det er i årevis kommet forsikringer om at lokalsykehus ikke skal legges ned, “oppfylles” på den måten at lokalsykehus ikke lenger har de funksjoner som lokalsykehus bør ha . Stoltenberg har en plan, og det er ingen grunn til å tro at andre regjeringsspirer ikke har den samme planen…..Da kan det gjerne bygges sykehus til 1000 blanke millioner her i Vesterålen. I Sykehusets Venner er vi opptatt av innholdet, ikke bare bygningsmassen.Et annet emne som også ble drøftet på samlinga, var forslaget fra Helsedirektoratet om å innføre en fordeling av nybegynnerstillinger for leger basert på søknader i stedet for dagens fordeling av turnusplasser basert på loddtrekning. Dette vil medføre større problemer med å få leger til distrikts-Norge. Fordelingen av turnusplasser ved loddtrekning har i flere tiår skaffet nyutdannede leger til alle deler av landet, og bidratt til mest mulig likeverdige helsetjenester uavhengig av hvor folk bor. Vi frykter ved nyordninga en sviktende rekruttering av unge leger til kommunehelsetjenesten og lokalsykehusene i distrikt-Norge. I et opprop i VG tidligere i år protesterte leger og legestudenter mot forslaget. De foreslåtte endringene mangler faglig forankring, og er ikke engang konsekvensutredet.Oppi dette, med alle disse foreslåtte endringene, og altså med et sykehusvesen hvor funksjoner for lokalsykehusene våre på ingen måte er avklart, så går en i gang med reform som virkelig forutsetter at man har en rimelig forutsigbar struktur på sykehusorganiseringen. Samhandlingsreformen trer i kraft over nyttår. Hvor mange kommuner er forberedt på dette ? Hvilke “grep” er tatt mellom lokalsykehus og kommunehelsetjenesten for at samhandlingsreformen skal kunne få en så god start som mulig ? Husk vi har med syke og eldre mennesker å gjøre. Hvem kan være deres talsmann i dette systemet, til det omsider måtte “gå seg til” ? Hvem skal representere brukerne i denne prosessen ?