Den 19. mai skal kommunestyret ta stilling til om vi skal beholde Trollfjord AS som i dag eller slå seg sammen med Nordkraft AS som eies av Hålogaland Kraft Holding AS og Andøy Energi Holding AS.

Fiber og bredbåndsvirksomheten planlegges i et separat konsern.

Dette skal altså kommunestyret ha mening om og ta stilling til 19. mai.

Ledelsen i Trollfjord har ved flere anledninger informert både formannskap og kommunestyre i både lukkede og åpne møter om planene. Lukkede møter var viktig for ikke å ødelegge forhandlingsposisjon i denne prosessen, men dette har og en bakside ved at de folkevalgte ikke har kunnet debattere dette åpent.

La det og være sagt at ledelsen i Trollfjord er satt til å forvalte kapitalen i selskapet til beste for aksjonærene i selskapet – som nå er Hadsel kommune.

Det vi som politikere er blitt forelagt, er en forretningsmodell som krever en god del innsikt og økonomisk utdannelse for å forstå. Dette mener vi i Rødt er en demokratisk utfordring. Ledelsen i Trollfjord AS planlegger ut fra hva som bedriftsøkonomisk er lønnsomt og de står ansvarlige over for eierne i selskapet som er Hadsel kommune. Ledelsen i Trollfjord ser heller ingen betenkeligheter ved å gå inn i dette samarbeidet som tidligere ble omtalt som en fusjon. De ser bare negative konsekvenser hvis vi ikke går inn for denne nye selskapsmodellen. Det får vi ha respekt for, men jeg savner en mer balansert utredning om disse selskapsmodellene.

Ledelsen i Trollfjord AS har som oppgave å sørge for bedriftsøkonomiske gode beslutninger. Men det politiske ansvaret som kommunestyret sitter med, må også vurdere om dette er samfunnsmessig og samfunnsøkonomisk lurt på sikt. Da Trollfjord forrige gang ble diskutert solgt, gikk kommunestyrets flertall imot dette og berget dermed selskapet og kommunens eierskap, noe som det synes å være stor tilfredshet med blant innbyggerne i Hadsel.

Det er dette som er bekymringsfullt. Risikerer vi nå å miste det folkevalgte styringsverktøyet i det nye konsernet? I tidligere tider bygde våre politikere opp en sterk offentlig sektor både i kommune, fylke og stat. Kraftselskapene, som skal forvalte får felles eiendom, er noe av arven vi har fått fra disse politikerne. Vi ser med bekymring på omgjøringa av disse til private selskap. Fellesskapets verdier risikerer vi nå nærmest å gi bort til fremtidige børsspekulanter.

Ved å danne dette store konsernet har vi heller ingen garanti for at ikke også dette konsernet ender på børs. Da kan vi se langt etter folkestyrt medbestemmelse.

Når det gjelder selskapsmodellen, stiller vi også spørsmål med en selskapsform som holdingselskap. I flg DNB Nyheter er et holdingselskap et aksjeselskap som ikke har andre oppgaver enn å eie aksjer i andre selskaper. «Ikke andre oppgaver» betyr at det er ingen

drift å snakke om; verken salg av konsulenttimer eller varer. Holdingselskap er et aksjeselskap på lik linje med andre aksjeselskap, men med en relativt passiv rolle, også kalt en «stille eier», og som er en egen juridisk enhet, sier Sigrid Høisveen Ulekleiv, oppstartslos i DNB.

Holdingselskap er i et skattemessig perspektiv mest aktuelt for de selskapene som tjener mer penger enn det eierne trenger å ta ut i form av utbytte eller lønn i følge Per-Ole Hegdahl som er advokat i Skattebetalerforeningen og medlem av advokatforeningen (M.N.A).

Slik dette fremstår, er det første kommunestyret da bør innse at det vil være vanskeligere å hente ut utbytte fra et holdingselskap. Men kanskje viktigere er at de folkevalgte kommer lenger unna styringa med den samfunnstjenesten el-kraft og bredbånd skal stå for.

Med forbehold at vi ikke har full kompetanse i å forstå selskapsformene og risiko for IKKE å gå inn i det nye konsernet, tror vi ikke det er lurt å gi fra oss den folkevalgte styringa vi nå har med Trollfjord AS. Vi har stor respekt for det arbeidet og den informasjonsflyten både Roger Mosand og Barry Larsen på flere møter har gitt oss.

Men likevel……

Dette er svært vanskelig. Får håpe ledelsen i Trollfjord AS kan komme med en folkelig avklaring på våre betenkninger og vi ser fram til en forhåpentligvis kunnskapsbasert og avbalansert debatt i kommunestyret den 19. mai.